Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2006-09-22 Opinie dotyczące projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych
Wysłano dnia 08-10-2006 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

Uwagi Polskiej Rady Psychoterapii w sprawie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych w związku z dyskusją podczas Konferencji uzgodnieniowej w Ministerstwie Zdrowia w dn. 22.09.2006.Ad. art. 15. Proponujemy dopisanie ust. 3

3.   Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej zgodnie z art. 50 i art. 51 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

 

Ad. art. 66. Proponujemy jego brzmienie począwszy od ust. 3:

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia w porozumieniu z Radą ds. Psychoterapii:

 1. ramowy program nauczania w zakresie psychoterapii uwzględniając w szczególności naukowe podstawy psychoterapii i różnorodność stosowanych podejść i form psychoterapeutycznych;
 2. warunki i tryb prowadzenia akredytacji ośrodków prowadzących szkolenia w zakresie psychoterapii w tym tryb powoływania i zakres działania Komisji akredytacyjnej do spraw psychoterapii oraz standardy akredytacji tych ośrodków;
 3. sposób prowadzenia i odbywania szkolenia w zakresie psychoterapii w tym procedurę postępowania kwalifikacyjnego, standardy prowadzenia szkolenia;
 4. warunki i tryb zaliczania szkolenia w tym sposób przeprowadzania egzaminu końcowego oraz wzór certyfikatu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia psychoterapii;
 5. tryb uznawania dotychczasowych certyfikatów psychoterapeuty, w oparciu o kryteria opracowane przez Radę ds. Psychoterapii;
 6. tryb dostosowywania wcześniej ukończonych i rozpoczętych przed wejściem w życie ustawy, szkoleń podyplomowych do aktualnie obowiązujących wymogów, w oparciu o kryteria opracowane przez Radę ds. Psychoterapii.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia powoła Radę ds. Psychoterapii, do której zadań należy:

 1. Opracowywanie rozwiązań, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 - 6;
 2. Rekomendowanie osób do Komisji do spraw uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodzie dotyczącym zawodu psychoterapeuty;
 3. Rekomendowanie osób do Komisji akredytacyjnej ds. ośrodków szkoleniowych w zakresie psychoterapii i realizowanych przez nich programów szkoleń;
 4. Rekomendowanie pięciu przedstawicieli zawodu psychoterapeuty do Komisji odpowiedzialności Zawodowej.

5. Skład Rady ds. Psychoterapii powinien odzwierciedlać różnorodność podejść psychoterapeutycznych i jest powoływany spośród osób zgłoszonych przez:

 1. Ogólnopolskie stowarzyszenia lub ich sekcje prowadzące całościowe kształcenie w zakresie psychoterapii lub/i przyznające certyfikaty psychoterapeuty.
 2. Ośrodki akademickie, które prowadzą całościowe podyplomowe kształcenie w zakresie psychoterapii - do 20 % składu Rady.

Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku