Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2010-04-26 Plan pracy Zarządu Głównego
Wysłano dnia 26-04-2010 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

PLAN PRACY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTP W KADENCJI
2010 -2012

Przedstawiony poniżej plan został zatwierdzony przez Zarząd Główny 24 marca 2010 r. Należy traktować go jako zachętę do zgłaszania się do realizacji wymienionych zadań.Lp.
ZADANIA
Koordynator/Realizatorzy
K/R
Termin
I
WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I PARLAMENTEM w sprawach aktów prawnych dotyczących psychologów Koordynator: Małgorzata Toeplitz-Winiewska Realizatorzy będą powoływani do konkretnych problemów  
1.
Ustawa o zawodzie psychologa
  a) udział w pracach MPiPS nad nowelizacją
  b) opiniowanie aktów wykonawczych
Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Paweł Kołakowski
Ewa Staroń
 
2.
Ustawa prawo o ruchu drogowym - badania psychologiczne kierowców
  a)nowelizacja ustawy
  b)nowelizacja rozporządzenia
R. Adam Tarnowski  
3.
Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych - współpraca z Ministrem Zdrowia w zakresie statusu psychoterapeuty i specjalizacji psychoterapeutycznej R. Jerzy Mellibruda
R. Sekcja Psychoterapii
 
4.
  1) współpraca z Ministrem Zdrowia w sprawach specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej
  2) współpraca z Krajowym Konsultantem w dziedzinie psychologii klinicznej
K. Bogusława Liszka-Kisielewska
R. Iga Mańk-Kowalska
Teresa Panas
 
5.
Podjęcie współpracy z Rządowym Biurem Bezpieczeństwa w zakresie interwencji kryzysowej R. Sekcja Interwencji Kryzysowej  
6.
Współpraca z Ministerstwem EdukacjiNarodowej Iwona Kozłowska-Piwowarczyk  
 
     
II
WSPÓŁPRACA Z OSOBAMI I ORGANIZACJAMI ZAJMUJĄCYMI SIĘ PROBLEMAMI PSYCHOLOGÓW    
1.
Psychologowie w różnych resortach R. Julia Bartnikiewicz (WOT)  
2.
Psychologowie służb mundurowych (wojsko, policja, służba więzienna, straż graniczna, straż gminna/miejska) Andrzej Kędzierski
Marek Graczyk
 
3.
Stowarzyszenia psychologów    
4.
Polska Rada Psychologów Małgorzata Toeplitz-Winiewska  
5.
Polska Rada Psychoterapii Jerzy Mellibruda  
 
     
 
     
III
WSPÓŁPRACA Z INNYMI ORGANIZACAJMI    
1.
Organy samorządu terytorialnego - współpraca w zakresie pomocy oddziałom i placówkom w pozyskiwaniu zadań realizowanych na rzecz społeczności lokalnych    
2.
Samorządy zaufania publicznego, w tym współpraca ze Stałą Konferencją Samorządów K. Małgorzata Toeplitz-Winiewska  
 
     
 
     
IV
STATUT I ORGANIZACJA PTP    
1.
Rozpatrzenie projektu Komisji Statutowej Walnego Zgromadzenia zmiany statutu PTP Alicja Smelkowska - członek Komisji Statutowej
- we wspólpracy z przewodniczącą Komisji Marzenną Kucińską i członkiem Komisji -
Adamem Niemczyńskim
czerwiec 2010
2.
Przeprowadzenie i podsumowanie dyskusji w oddziałach, sekcjach i placówkach nad projektem zmian w statucie Komisja Statutowa listopad 2010
3.
Przygotowanie projektu nowelizacji statutu do opinii prawnej Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Komisja Statutowa
grudzień 2010
4.
Przygotowanie wersji ostatecznej projektu zmian dla Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Komisja Statutowa
marzec 2011
5.
Przygotowanie projektu regulaminu Zarządu Głównego, uzyskanie opinii prawnej i przedłożenie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu K. Małgorzata Toeplitz-Winiewska czerwiec 2011
6.
Uchwalenie regulaminu Prezydium ZG Teresa Panas czerwiec 2011
7.
Skierowanie do opinii prawnej projektu nowelizacji regulaminu Sądu Koleżeńskiego    
8.
Przygotowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w Katowicach OT Katowice - organizacja;
ZG - materiały i prace na rzecz delegatów
maj-sierpień 2011
 
     
 
     
V
SAMORZĄD ZAWODOWY    
1.
Kontynuowanie budowy bazy danych dla przyszłego samorządu K. Marek Graczyk  
2.
Administrowanie bazą danych    
 
     
 
     
VI
KODEKS ETYCZNO-ZAWODOWY    
1.
Wznowienie prac zespołu ds. nowelizacji kodeksu, przygotowanie nowych działów: media, interwencja kryzysowa K. Małgorzata Toeplitz-Winiewska,
Współpraca Sąd Koleżeński
 
2.
Przeprowadzenie szerokiej konsultacji nad projektem   listopad 2011
3.
Przygotowanie wersji ujednoliconej dla Walnego Zgromadzenia   czerwiec 2012
 
     
 
     
VII
STANDARDY USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH    
1.
Nowelizacja standardów w służbie zdrowia K. Małgorzata Toeplitz-Winiewska
R. Teresa Panas
Barbara Wiśniewska (OT Łódź)
 
2.
Kontynuowanie pracy nad standardami pracy w oświacie K. Teresa Panas,
R. Anna Ciupa i zespół,
Iwona Kozłowska-Piwowarczyk,
Agnieszka Kapica, Justyna Mazur
 
3.
Opracowanie standardów w medycynie pracy K. Bogusława Liszka-Kisielewska  
4.
Opracowanie standardów pracy psychologa w pomocy społecznej K. Wiesława Machalica  
5.
Standardy stosowania metod diagnostycznych - wspólna komisja z KNP K. Agnieszka Kapica,
R. Aleksandra Jaworowska,
Anna Grabowska
 
 
     
 
     
VIII
SYSTEM SZKOLENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO    
1.
Model szkoleń w PTP    
2.
Współtworzenie programów doskonalenia zawodowego    
3.
Współorganizacja studiów podyplomowych    
 
     
 
     
IX
SYSTEM REKOMENDOWANIA SPECJALISTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI    
1.
Certyfikaty psychoterapeutyczne
  a) nowelizacja regulaminu Komisji Certyfikatów
Komisja Certyfikatów  
2.
Ośrodki kształcące w psychoterapii
  a) powołanie komisji rekomendacyjnej
  b) przygotowanie regulaminu pracy komisji
Zarząd Sekcji Psychoterapii  
3.
Lista Trenerów
  a) nowelizacja regulaminu Rady Trenerów
Rada Trenerów  
4.
Licencja do prowadzenia badań psychologicznych osób posługujących się bronią
  a) wybór nowej komisji
  b) nowelizacja regulaminu
Sekcja Psychologii Sądowej  
5.
Biegli sądowi
  a) wybór nowej Komisji
  b) nowelizacja regulaminu
Sekcja Psychologii Sądowej  
6.
Przygotowanie i wdrożenie zasad czasu ważności i odnawialności rekomendacji wymienionych
w poz. 3-5
właściwe komisje rekomendacyjne i sekcje  
7.
Afiliacja placówek psychologicznych
  a) wybór nowej komisji
K. Wiesława Machalica  
8.
Program PARTNER
  a) wybór nowej komisji
  b) nowelizacja regulaminu
Komisja Rekomendacyjna  
9.
Rejestr Psychologów Klinicznych K. Małgorzata Toeplitz-Winiewska  
10.
Program rozwijania systemu
certyfikowania umiejętności
  a) nowy certyfikat w zakresie interwencji kryzysowej
  b) nowa rekomendacja w zakresie pomocy psychologicznej
R. Sekcja Interwencji Kryzysowej,
Iwona Kozłowska-Piwowarczyk,
Jerzy Mellibruda,
 
 
     
 
     
X
OPIEKA NAD ODDZIAŁAMI I SEKCJAMI    
1.
Pomoc w reaktywowanie działalności oddziałów w Częstochowie, Siedlcach, Radomiu Andrzej Kędzierski,
Bogusława Liszka-Kisielewska
 
2.
Propozycja tematyki zajęć merytorycznych oferowanych przez członków ZG oddziałom Agnieszka Kapica  
3.
Przegląd regulaminów sekcji
  a) nowelizacja ramowego regulaminu sekcji
  b) nowelizacje regulaminów Sekcji
K. Teresa Panas
R. Teresa Panas
Sekcje PTP
 
 
     
 
     
XI
WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA Z PLACÓWKAMI PTP    
1.
Pomoc w organizacji szkoleń określonych ustawowo - szkolenie "BROŃ" R. Anna Ciupa  
2.
Pomoc w realizacji zadań wymagających reprezentacji PTP    
 
     
 
     
XII
XXXIV ZJAZD NAUKOWY    
 
  a) powierzenie i rozpoczęcie prac organizacyjnych

  b) Przygotowanie programu merytorycznego

  c) przygotowanie kalkulacji i wniosku o dofinansowanie do MNiSW
K. Małgorzata Toeplitz-Winiewska
R. OT Katowice
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Instytut Psychologii UŚ
R. Małgorzata Toeplitz-Winiewska,
Andrzej Sękowski

R. Komitet Organizacyjny
marzec -listopad 2010
 
     
 
     
XIII
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA    
 
a) Przegląd Psychologiczny Andrzej Sękowski  
 
b) Nowiny Psychologiczne Małgorzata Toeplitz-Winiewska,
Anna Strzałkowska - redaktor naczelny
 
 
     
 
     
XIV
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA    
1.a
EFPA
wybór przedstawicieli
Andrzej Sękowski,
Jerzy Mellibruda
zrealizowany 24.03.2010
1.b
współpraca nad unijnymi regulacjami zawodu (EuroPsy) R. Jerzy Mellibruda,
Magdalena Nitecka,
Anna Bogatyńska- Kucharska
(OT Kraków)
 
1.c
Komisje EFPA (przedstawiciele do 2011 r.)
   - psychoterapeutyczna
   - etyczna
   - ds. metod diagnostycznych
Zofia Milska-Wrzosińska,
Adam Niemczyński
Aleksandra Jaworowska
 
2.
IUPsyS wybór przedstawiciela K. Andrzej Sękowski
Andrzej Sękowski
zrealizowany 24.03.2010
3.
Międzynarodowe organizacje psychologii sportu Marek Graczyk  
 
     
 
     
XV
WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI, PROMOCJA I KOMUNIKACJA    
1.
Kontakty z mediami - ustalenie listy komentatorów w różnych specjalnościach we współpracy z oddziałami K. Daniel Dzida  
2.
Projekt modernizacji witryny internetowej PTP K. Daniel Dzida  
3.
Usprawnienie systemu komunikacji w obrębie PTP K. Daniel Dzida  
 
     
 
     

Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku