Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


International: Sprawozdanie z posiedzenia Prezydentów i Delegatów
Wysłano dnia 30-05-2011 przez admin
Współpraca Międzynarodowa

Prof. dr hab. Andrzej Sękowski
Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Sprawozdanie z posiedzenia Prezydentów i Delegatów Europejskiej
Federacji Towarzystw Psychologicznych (Presidents Council Meeting) Bruksela,
sobota, 8.05.2010 r. (10.00 - 16.00)       Posiedzenie otworzył prezydent EFPA Prof. Dr. Robert A. Roe
       Zebranie rozpoczęło się minutą ciszy poświęconą pamięci zmarłej Lizie Campbell. Następnie zaprezentowano nowego Sekretarza Generalnego EFPA Robertasa Paviliatisa z Litwy.

      Kolejnym punktem programu była prezentacja sprawozdań dotyczących współpracy towarzystw psychologicznych w Europie. Dostrzeżono znaczenie współdziałania psychologów europejskich i towarzystw psychologicznych. Przedstawiono sprawozdanie Executive Council EFPA. Podkreślono konieczność współdziałania psychologów w zakresie poradnictwa psychologicznego, badań naukowych a także kształcenia psychologów.

       Kolejnym punktem obrad była dyskusja na temat przyszłości Europejskiej Federacji Towarzystw Psychologicznych. Głos zabrało 14 uczestników spotkania. Podkreślano znaczenie opracowania wspólnej strategii rozwoju usług psychologicznych w Europie. Zauważono dużą różnorodność rozwiązań organizacyjnych dotyczących poradnictwa psychologicznego. Zastanawiano się nad możliwością współpracy psychologów ze specjalistami reprezentującymi różne dziedziny wspomagające prace psychologów. Zwracano uwagę na konieczność współpracy z lekarzami, pracownikami socjalnymi, oraz nauczycielami. Podkreślono konieczność tworzenia platformy współpracy z członkami Parlamentu Europejskiego. Istnieje zdaniem uczestników dyskusji potrzeba bardziej ścisłego współdziałania psychologów z osobami odpowiedzialnymi za politykę społeczną, zdrowotną i edukacyjną.

      Osobnym ważnym tematem była sprawa kształcenia psychologów na poziomie studiów wyższych. Podkreślano, iż istnieje duża potrzeba współpracy między instytucjami kształcącymi psychologów. Ze względu na różnorodność systemów kształcenia pojawia się zagrożenie, iż psychologowie europejscy będą się znacząco różnili między sobą w zakresie rodzaju wykształcenia a także jego poziomu. Istnienie w niektórych krajach dwustopniowego kształcenia psychologów (poziom licencjacki oraz magisterski) sprawia, że pojawia się istotna potrzeba określenia ram programowych kształcenia psychologów. Wiąże się to z ciągle rozszerzającą się możliwością zatrudniania psychologów w różnych krajach Europy.

      Kolejny punkt obrad dotyczył stworzenia form współpracy między Towarzystwami Psychologicznymi w różnych krajach Europy.

      Podkreślono znaczenie udziały psychologów klinicznych w systemie opieki medycznej. Istnieje duże zróżnicowanie w zakresie specjalizowania się psychologów w czasie studiów magisterskich, a także licencjackich, oraz studiów podyplomowych.

      W kolejnym punkcie obrad zaprezentowano założenia programowe Europejskiego Kongresu Psychologicznego, który odbędzie się w Stambule w lipcu 2011 roku. Organizatorzy liczą na szeroki udział psychologów z całej Europy a także uczestników z innych kontynentów.

      Następnie dyskutowano na temat kształcenia i kompetencji psychoterapeutów. Podkreślano duże zróżnicowanie w systemach kształcenia psychoterapeutów w Europie. Istnieje potrzeba stworzenia prawnych regulacji dotyczących kształcenia i kompetencji psychoterapeutów.

      W kolejnym punkcie programu przedstawiciel Europejskiej Federacji Studentów Psychologii przedstawił formy działalności tej organizacji.

      Następnie zaprezentowano propozycję stworzenia Europejskiego Czasopisma Psychologicznego (European Psychologist Journal). Dyskutowano zarówno nad ewentualnym profilem tematycznym tego czasopisma jak i sposobem jego finansowania.

      W kolejnym punkcie programu przedstawiono sprawozdanie finansowe EFPA. Odbyła się także dyskusja, która zakończyła się akceptacją zaprezentowanego sprawozdania.

      Posiedzenie zakończyło się wolnymi wnioskami. Ze względu na zmieniające się cyklicznie władze w poszczególnych Towarzystwach Psychologicznych Prezydent EFPA pozdrowił wszystkich obecnych i zaapelował o zapewnienie kontynuacji pracy przez wprowadzenie w problematykę działalności EFPA przyszłych delegatów zrzeszonych w niej towarzystw psychologicznych.

Pokrewne linki
· Więcej o Współpraca Międzynarodowa


Najczęściej czytany tekst o Współpraca Międzynarodowa:
Europejski certyfikat psychologa

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku