Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


International: Sprawozdanie z posiedzenia Międzynarodowej Unii Nauk Psychologicznych
Wysłano dnia 31-05-2011 przez admin
Współpraca Międzynarodowa

Prof. dr hab. Andrzej Sękowski
Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Sprawozdanie z posiedzenia Międzynarodowej Unii Nauk Psychologicznych - IUPsyS,
które odbyło się w Melbourne, w dniach 14.07 – 15.07.2010 r.      Posiedzenie Międzynarodowej Unii Nauk Psychologicznych (IUPsyS Assembly 2010) odbyło się w czasie obrad 27-ego Międzynarodowego Kongresu Psychologii Stosowanej (27-th International Congress of Applied Psychology, 11.07 - 16.07.2010). Kongresy Międzynarodowej Stowarzyszenia Psychologii Stosowanej (International Association of Applied Psychology) odbywają się co cztery lata. Tym razem Kongresowi temu towarzyszył Zjazd Australijskiego Towarzystwa Psychologicznego. W Kongresie brało udział przeszło 3500 uczestników. Posiedzenie IUPSys odbyło się w dniach 14.07 i 15.07.

      Pierwsza część posiedzenia rozpoczęła się o godzinie 13.00. Początek posiedzenia dotyczył ustaleń regulaminowych, zaakceptowania programu obrad oraz jego uzupełnień. Następnie podjęto temat członkostwa w Unii. Instytucją, która została afiliowana przy IUPsyS została European Association fo Counceling Psychology.

      Przedstawione zostały protokoły z podobnego posiedzenia, które odbyło się w 2008 roku podczas Światowego Kongresu Psychologicznego w Berlinie, a także z dwóch posiedzeń Komitetu Wykonawczego, które odbyły się w latach 2008 i 2009.

      Następnie Prezydent IUPSyS prof. dr. Rainer K. Silbereisen, przedstawił sprawozdanie z działalności IUPsyS po czym zaprezentowano sprawozdanie Sekretarza Generalnego, sekretariatu IUPsyS oraz skarbnika.

      Podsumowaniem była próba zakreślenia planów działalności IUPSyS.

      Sprawozdania zawierały interesujące informacje dotyczące rozwoju psychologii jako nauki. W czasie dyskusji poszczególni jej uczestnicy prezentowali specyficzne problemy rozwoju psychologii w krajach, które reprezentowali. Podkreślono, iż aktywność IUPsyS jest duża, zaś spotkania delegatów z krajów członkowskich odbywające się w czasie

      Międzynarodowego Kongresu Psychologicznego oraz Kongresu Psychologii Stosowanej mają istotne znaczenie i spełniają we właściwy sposób swoją rolę.. Kongresy te odbywają się naprzemiennie co 4 lata. W efekcie tak zaplanowanych Konferencji, Assembly Meeting odbywa się co dwa lata.

      Kolejnym ważnym i emocjonującym punktem programu był wybór miejsca przyszłego XXXI Międzynarodowego Kongresu Psychologii. O prawo zorganizowani Kongresu ubiegały się dwa miasta: Mediolan i Yokohama. Potencjalni przyszli organizatorzy Kongresu zaprezentowali swoje kandydatury. W wyniku tajnego głosowania na miejsce XXXI International Congress of Psychology 2016 została wybrana Yokohama.

      Druga część obrad odbyła się następnego dnia, 15.07.2010 r. i rozpoczęła się o godzinie 8.30. Uczestnicy posiedzenia podzielili się na grupy robocze w których omawiano istotne aspekty funkcjonowania psychologii jako nauki w perspektywie światowej. Dyskusje w grupach dotyczyły sposobu funkcjonowania IUPsyS jako organizacji międzynarodowej i naukowej, publikacji i wydawnictw naukowych oraz wkładu psychologii jako nauki do innych dziedzin życia. Po przeszło dwugodzinnych dyskusjach zaprezentowane zostały na ogólnym forum wnioski. Podsumowując zaprezentowane sprawozdania należy podkreślić wzrastającą rolę psychologii jako nauki. W wielu krajach świata wzrastają również nakłady finansowe na rozwój badań psychologicznych. Dotyczy to jednak zwłaszcza badań stosowanych. Zaprezentowano specyfikę rozwoju psychologii jako nauki w szeregu krajach świata. Interesujące i znaczące były wystąpienia przedstawicieli krajów afrykańskich. Podkreślono międzynarodowy i uniwersalny charakter naukowych badań psychologicznych. Omówiono problematykę regionalnych konferencji psychologicznych oraz konferencji tematycznych odnoszących się do konkretnych obszarów badań psychologicznych. Zwrócono uwagę na podnoszenie się poziomu publikacji uczonych z krajów, które dotychczas nie miały szczególnych osiągnięć w dziedzinie naukowych badań psychologicznych.

      Po tej interesującej części obrad w której wszyscy uczestnicy czynnie brali udział zaprezentowano końcowy raport z XXX Międzynarodowego Kongresu Psychologii, który odbył się w Berlinie. Następnie przedstawiono stan przygotowań do kolejnego Kongresu, który odbędzie się w Cape Town w roku 2012.

      Kolejnym punktem obrad były informacje dotyczące współpracy IUPsyS z Sekretariatem Organizacji Narodów Zjednoczonych, International Council for Science (ICSU), International Social Science Council (ISSC), oraz Światową Organizacją Zdrowia (WHO).

      Posiedzenie IUPsyS zostało zakończone podsumowaniem i prezentacją wolnych wniosków.

Pokrewne linki
· Więcej o Współpraca Międzynarodowa


Najczęściej czytany tekst o Współpraca Międzynarodowa:
Europejski certyfikat psychologa

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku