Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Rekomendacje: IV. Rekomendacja placówek i osób świadczących usługi psychologiczne
Wysłano dnia 20-01-2005 przez admin
Certyfikaty i rekomendacje

Zasady uzyskiwania rekomendacji PTP przez placówki i osoby świadczące usługi psychologiczne.


 
Uchwała Zarządu Głównego PTP
z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu afiliowania placówek psychologii stosowanej przy Zarządzie
Głównym PTP z wyłączeniem placówek szkolących w zakresie psychoterapii


O afiliację może ubiegać się placówka zatrudniająca co najmniej jednego psychologa odpowiedzialnego za działalność psychologiczną.
Wniosek o afiliację rozpatruje Rada Rekomendacyjna PTP.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Wypełnioną ankietę dla placówki starającej się o rekomendację.
 2. Życiorysy zawodowe kierownika, psychologów i terapeutów pracujących w placówce. Każdy życiorys powinien być podpisany. Należy w nim podać informację o zespołach, z którymi się współpracowało, przebytych szkoleniach, uzyskanych certyfikatach oraz omówić samodzielnie wykonywane przedsięwzięcia i zadania zawodowe.
 3. Wykaz osób odpowiedzialnych za standardy psychologiczne, opis zakresu usług psychologicznych oraz uprawnienia i kompetencje do realizowania tych usług.
 4. Szczegółową informację o prowadzonych i planowanych przedsięwzięciach psychologicznych.
 5. Deklarację opłat opinii dwóch recenzentów; Rada wybiera recenzentów, którzy ustalają wysokość opłaty, a placówka starająca się o afiliację dokonuje wpłat tych sum na konto ZG PTP.
 6. Aktualne zaświadczenie o przynależności psychologów zatrudnionych w placówce do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i opłaceniu przez nich składek.

 7. Po złożeniu wniosku placówka wpłaca określoną przez Zarząd Główny PTP kwotę zawierającą koszty procedury rekomendacyjnej, koszty recenzentów i wszelkie koszty związane z działaniami opiniodawczymi / weryfikacyjnymi.

  Placówka, która uzyska zgodę na afiliację przy PTP opłaca roczne składki wspierające w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny PTP, a mianowicie:

  1. osoba prawna - nie mniej niż dziesięciokrotną wysokość aktualnie obowiązującej składki członkowskiej w PTP
  2. osoba fizyczna jednoosobowo świadcząca usługi psychologiczne - nie mniej niż pięciokrotną wysokość aktualnie obowiązującej składki członkowskiej w PTP

  Indywidualnie wysokość składki dla każdej placówki rekomendowanej ustala Rada Rekomendacyjna. Po wyrażeniu zgody przez Radę na afiliację placówki i po zatwierdzeniu rekomendacji przez Zarząd Główny PTP jest ona zobowiązana podpisać z Polskim Towarzystwem Psychologicznym umowę cywilno-prawną i wnieść do Towarzystwa określoną w umowie składkę w ciągu miesiąca od podpisania umowy oraz przedstawić wszystkie druki firmowe i pieczątki zawierające sformułowanie: "Placówka afiliowana przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym".

  Placówka afiliowana po upływie roku od uzyskania afiliacji składa sprawozdanie merytoryczne wraz z informacjami zwrotnymi od klientów. Przyjęcie sprawozdania przez Radę Rekomendacyjną stanowi podstawę do przedłużenia rekomendacji.

  Informacja o afiliowaniu placówki jest zamieszczana na stronie internetowej PTP. Zmiany w organizacji placówki afiliowanej polegające na: zmianie składu osobowego, zmianie danych adresowych i kontaktowych, zmianie dni i godzin wykonywania zadań, powinny być niezwłocznie przekazane do Rady Rekomendacyjnej.

  Zobacz pełny tekst regulaminu

  Ankieta

  Wzór deklaracji przestrzegania Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa

Pokrewne linki
· Więcej o Certyfikaty i rekomendacje


Najczęściej czytany tekst o Certyfikaty i rekomendacje:
I. Lista Certyfikowanych Psychoterapeutów

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku