Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Rekomendacje: V. Certyfikat
Wysłano dnia 20-01-2005 przez admin
Certyfikaty i rekomendacje

Zasady przyznawania certyfikatów psychologom prowadzącym badania osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni.Wymagania stawiane psychologom ubiegającym się o certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na prowadzenie badań osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni:

W przypadku braku udokumentowanego doświadczenia zawodowego w zakresie psychologii klinicznej lub psychologii pracy w okresie ostatnich 5 lat - odbyte staże:
 • kliniczny - minimum 3 miesiące w psychiatrycznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • pracy - minimum 1 miesiąc,
 • zastępcze w stosunku do w/w - uznane przez PTP.
 • Doświadczenie w diagnozowaniu osób dorosłych /co najmniej 3 lata/.
 • Doświadczenie w badaniu osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni /co najmniej 30 osób lub odbycie 3-miesięcznego stażu w placówce zajmującej się badaniem w/w osób, rekomendowanej przez PTP.
 • Poddanie superwizji co najmniej 20 zbadanych osób. Rolę superwizora może pełnić osoba posiadająca certyfikat w w/w zakresie, rekomendowana przez PTP.
 • Udokumentowane doskonalenie warsztatu pracy diagnostycznej w okresie ostatnich 5 lat.
 • Szkolenie według zaakceptowanego przez PTP programu, zakończone egzaminem przed Komisją powołaną przez Zarząd Główny PTP.
 • Nie kwestionowana rzetelność zawodowa /oświadczenie o nienaruszaniu zasad kodeksu etyczno-zawodowego psychologa.

Certyfikaty przyznawane są przez Zarząd Główny PTP - na wniosek Komisji Certyfikacyjnej - osobom spełniającym w/w wymagania.

Certyfikat przyznawany jest na okres 5 lat i po tym okresie może być przedłużony.

Warunki przedłużenia certyfikatu

 1. Stałe doskonalenie zawodowe /tj. odbycie lub prowadzenie co najmniej 20 godzin szkoleń związanych z usprawnianiem warsztatu zawodowego/.
 2. Ciągłość wykonywania pracy orzeczniczej /tj. minimum 10 orzeczeń rocznie dotyczących osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni/.
 3. Nienaganna postawa etyczno-zawodowa /oświadczenie o nienaruszaniu kodeksu etyczno-zawodowego psychologa/. Przedłużenie certyfikatu na kolejne 5 lat odbywa się na wniosek zainteresowanego.

Warunki ubiegania się o certyfikat

Osoba, która spełnia wymagania i zamierza ubiegać się o certyfikat powinna:

 1. Wysłać na ręce sekretarza Komisji Certfikacyjnej poprzez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, ankietę (ankietaV.doc ) dla członków PTP ubiegających się o certyfikat na prowadzenie badań osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni w/g ustalonego wzoru wraz ze wszystkimi wymienionymi załącznikami.
 2. Wnieść opłatę certyfikacyjną w wysokości 0,35 średniego krajowego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS, która wynosi w 2021 r. 1808,61 zł netto na rachunek Zarządu Głównego PTP:

  Polskie Towarzystwo Psychologiczne
  Zarząd Główny
  ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
  PKO BP S.A. I/O Warszawa
  nr 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058
  z dopiskiem procedura certyfikacyjna broń/certyfikat broń
  Wypełnij i wydrukuj dla siebie PRZELEW

  w dwóch ratach:
  1. - za procedurę certyfikacyjną 60 % opłaty 1334,76 zł
  2. - za przyznanie certyfikatu 40 % opłaty       889,84 zł

Niezwłocznie po dokonaniu wpłaty prosimy o przysłanie na adres ptp-finanse@psych.uw.edu.pl danych do faktury ze wskazaniem tytułu wpłaty. Bez tej informacji faktura zostanie wystawiona na płatnika, którego dane będą zawarte w przelewie.

Osoba, której Komisja Certyfikacyjna nie przyznała certyfikatu, ma prawo w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania o tym zawiadomienia odwołać się do Zarządu Głównego PTP.

Wykaz koniecznych załączników do ankiety (ankietaV.doc)

 1. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów psychologicznych.
 2. Świadectwa pracy zawodowej.
 3. Oświadczenie o wykonywaniu zawodu psychologa co najmniej 5 lat oraz o posiadaniu doświadczenia w diagnozowaniu osób dorosłych.
 4. Zaświadczenie ze stażu w placówce psychologicznej zajmującej się badaniem osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni lub udokumentowane doświadczenie w badaniu w/w osób /zbadanie, opisanie i wydanie orzeczeń co najmniej 30 osób/.
 5. Opinia superwizora o poddaniu superwizji 20 zbadanych osób.
 6. Zaświadczenie o odbyciu 3-miesięcznego stażu klinicznego w placówce psychiatrycznej /dotyczy osób bez doświadczenia zawodowego w psychologii klinicznej/ lub 1-miesięcznego stażu z psychologii pracy /dla osób bez doświadczenia zawodowego z psychologii pracy. Dotyczy ostatnich 5 lat.
 7. Zaświadczenie o odbytych lub prowadzonych szkoleniach z zakresu diagnostyki psychologicznej w ciągu ostatnich 5 lat.
 8. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia i złożenia egzaminu /w/g wymogów PTP/ z zakresu orzekania psychologicznego osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni.
 9. Oświadczenie o nienaruszaniu kodeksu etyczno-zawodowego psychologa.
 10. Dowód wpłaty za procedurę certyfikacyjną.

PROGRAM SZKOLENIA
uznawany do uzyskania certyfikatu

/wykłady, seminaria, warsztaty, treningi/

 • Podstawy prawne badania osób ubiegających się o posiadanie broni.
 • Modelowa psychologiczna sylwetka osoby sprawnej do posługiwania się bronią.
 • Psychologiczne motywy prywatnego posiadania broni.
 • Warunki psychologiczne odpowiedzialnego posługiwania się bronią.
 • Funkcjonowanie ludzi w warunkach krytycznych /napór zdarzeń, stres, frustracja, zmęczenie, znużenie/.
 • Wybrane zagadnienia psychopatologii:
  • zaburzenia emocjonalne,
  • zaburzenia osobowości i przystosowania,
  • zaburzenia psychotyczne,
  • agresja i lęk.
 • Uzależnienia:
  • alkoholowe,
  • od innych środków psychoaktywnych.
 • Inteligencja a upośledzenie umysłowe. Stany tzw. "pogranicza normy intelektualnej". Dojrzałość umysłowa.
 • Zaburzenia funkcji mnestyczno-poznawczych.
 • Trening relacji: psycholog - badany. Grupa Balinta.
 • Przegląd indywidualnych doświadczeń w badaniu i orzecznictwie.
 • Zasady orzekania i opiniowania w praktyce psychologicznej.
 • Metodologia i metodyka badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń /wywiad, obserwacja, kwestionariusze, testy/.
 • Praca superwizyjna nad opracowanymi orzeczeniami.

  Kurs powinien zawierać powyższe treści merytoryczne i trwać nie mniej niż 50 godzin.

  Regulamin pracy Komisji Certyfikacyjnej
  do prowadzenia badań psychologicznych osób
  ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni
  zatwierdzony przez Zarząd Główny PTP w dniu 18 listopada 1998 r.


 • Komisję Certyfikacyjną powołuje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na okres 2 lat spośród członków PTP posiadających certyfikat do prowadzenia badań psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni. Członkiem Komisji można być nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
 • Komisja Certyfikacyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Główny PTP.
 • Do zadań Komisji w szczególności należy:
  • rozpatrywanie wniosków o przyznawanie certyfikatu,
  • określanie warunków, jakie mają spełnić szkolenia,
  • określanie wymagań w stosunku do superwizorów,
  • wnioskowanie do Zarządu Głównego PTP o wydanie certyfikatu,
  • określanie warunków nadzoru nad działalnością orzeczniczą,
  • opracowywanie wzoru karty stażu,
  • składanie rocznych sprawozdań ze swoich działań.
 • Komisja Certfikacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 • Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 • Komisja Certyfikacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyznania lub odmowy przyznania certyfikatu w głosowaniu tajnym zwykłą wiekszością głosów. Inne decyzje Komisja podejmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczacego.
 • Z posiedzenia Komisji Certyfikacyjnej sporządzany jest protokół niezwłocznie przekazywany do Zarządu Głównego PTP. W protokole powinny być w szczególności wskazane osoby, którym Komisja Certyfikacyjma przyznała certyfikat, a także osoby, którym certyfikatu nie przyznano. Uzasadnienie odmowy przyznania certyfikatu powinno być zawarte w protokole.
 • Od decyzji Komisji Certyfikacyjnej odmawiającej przyznania certyfikatu ubiegającemu się służy prawo wniesienia odwołania do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia. Decyzja Zarządu Głównego w tej sprawie jest ostateczna.
 • Koszty działalności Komisji Certyfikacyjnej pokrywane są z wpłat osób ubiegających się o certyfikat.
 • Komisja Certyfikacyjna ogłasza w "Nowinach Psychologicznych" zasady i warunki ubiegania się o certyfikat do prowadzenia badań osób ubiegających sie o pozwolenie na posiadanie broni i informacje o ich zmianie oraz nazwiska osób, którym przyznano certyfikaty.
 • Regulamin Komisji Certyfikacyjnej wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd Główny PTP.
 • Pokrewne linki
  · Więcej o Certyfikaty i rekomendacje


  Najczęściej czytany tekst o Certyfikaty i rekomendacje:
  I. Lista Certyfikowanych Psychoterapeutów

  Opcje

   Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku