Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Rekomendacje: VI. Rekomendacja biegłych sądowych
Wysłano dnia 20-01-2005 przez admin
Certyfikaty i rekomendacje

Warunki przyznawania rekomendacji ptp psychologom ubiegającym się o pełnienie funkcji biegłych sądowych

zatwierdzone przez Zarząd Główny PTP w dniu 20 marca 2002 r., ze zmianami uchwalonymi przez ZG PTP w dniach 23 marca 2011 r. oraz 26 marca i 25 czerwca 2014 r.

tekst ujednoliconyO uzyskanie rekomendacji biegłych sądowych mogą ubiegać się kandydaci, którzy poświadczonymi dokumentami potwierdzą spełnienie łącznie następujących warunków:

I. Wymogi formalne:

 1. Ukończone studia psychologiczne (kserokopia dyplomu magistra psychologii).
 2. Przynależność do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 3. Minimum 5 lat pracy w zawodzie psychologa, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie w diagnozowaniu dzieci, młodzieży lub dorosłych (zaświadczenia).
 4. Dla osób, które nie są zatrudnione w żadnej placówce wymiaru sprawiedliwości lub świadczącej dla niego usługi - co najmniej miesięczny staż pod opieką psychologa w dowolnej placówce tego typu, np. RODK, zakładzie poprawczym i schronisku, zakładzie karnym, areszcie śledczym, psychiatrycznym oddziale obserwacyjnym (zaświadczenie).
 5. Półroczne przygotowanie do egzaminu dla biegłych pod kierunkiem opiekuna - biegłego sądowego posiadającego rekomendacje PTP:
 6. Zaliczony egzamin, który kandydat zdaje przed komisją egzaminacyjną, składającą się z 3 osób, powołanych przez przewodniczącego Komisji Rekomendacyjnej spośród jej członków i innych psychologów posiadających rekomendację PTP, a ponadto: sędziego lub prokuratora. W egzaminie może także uczestniczyć opiekun kandydata, jednak bez głosu stanowiącego.

W trakcie egzaminu kandydat:

 • przedstawia wybrany przez siebie przypadek,
 • broni 2 przypadków, wybranych przez Komisję, z 10 przedłożonych przez kandydata,
 • odpowiada na pytania, których zakres został sformułowany w części dotyczącej wymogów merytorycznych.

II. Wymogi merytoryczne:

 1. Podstawowa wiedza z zakresu prawa dotycząca roli biegłego i ekspertyzy psychologicznej (dostosowane do działu, w którym kandydat ubiega się o rekomendację przepisy k.p.k., k.p.c., ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, kodeksu pracy, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ew. inne przepisy istotne dla wybranego działu psychologii sądowej, np. kodeksu drogowego, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
 2. Wiedza i doświadczenie dostosowane do działu psychologii sądowej, w którym kandydat ubiega się o rekomendację:

  • problematyka nieletnich,
  • problematyka rodzinna i opiekuńcza,
  • problematyka dorosłych sprawców przestępstw (ocena poczytalności, działania w stanie silnego wzburzenia, motywacji wyjaśnień, motywów działania, propozycje dotyczące stosowania środków zabezpieczających itp.),
  • problematyka sprawców wypadków w pracy lub wypadków drogowych,
  • problematyka zeznań świadków,
  • problematyka uzależnień,
  • problematyka związana z procesem cywilnym (dokonywania czynności prawnych, ubezwłasnowolnienia, odszkodowania za doznane krzywdy, oceny stanu psychicznego osób poszkodowanych itp.),
  • typowanie nieznanych sprawców.

  Kandydat może ubiegać się o rekomendację w zakresie jednego lub kilku wyżej wymienionych działów psychologii sądowej.
  W celu uzyskania rekomendacji biegłego psychologa niezbędne jest dodatkowo przedstawienie następujących dokumentów:

  1. wypełnionej ankiety (ankietaVI.doc).
  2. pisemnej opinii opiekuna kandydata na biegłego poręczającej teoretyczną wiedzę kandydata i doświadczenie zawodowe na podstawie półrocznego przygotowywania kandydata do egzaminu oraz konsultacji przygotowanych przez niego opinii sądowych.
  3. podpisanej deklaracji przestrzegania kodeksu etyczno-zawodowego psychologa,
  4. 10 opinii sądowych opracowanych samodzielnie przez kandydata lub w charakterze współpracownika oraz listę opinii przygotowanych w ciągu ostatnich 3 lat.
  5. kserokopii dokumentu poświadczającego dokonanie opłaty egzaminacyjnej rekomendacyjnej w wysokości 0,15 średniej pensji krajowej; aktualna wysokość kwoty podana jest poniżej,
  6. aktualnego zaświadczenia o przynależności do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i potwierdzenia bieżącego opłacenia składek.

  Postępowanie rekomendacyjne

  1. Wypełnioną ankietę wraz kompletnymi dokumentami należy przesłać na adres: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ul. Stawki 5/7 00-183 Warszawa lub złożyć bezpośrednio w biurze Zarządu Głównego PTP.
  2. Zarząd Główny przedstawia złożone dokumenty Komisji Rekomendacyjnej Biegłych Sądowych. Zasady działania i tryb pracy Komisji ustala odrębnie regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny.
  3. O przyznaniu rekomendacji lub odmowie jego przyznania, Komisja Rekomendacyjna Biegłych Sądowych powiadamia kandydata pisemnie w ciągu 30 dni od egzaminu rekomendacyjnego. Decyzja pozytywna wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Główny. Decyzja negatywna powinna zawierać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się od niej do Komisji Odwoławczej ds. rekomendacji biegłych sądowych. Zasady działania i tryb pracy Komisji Odwoławczej ustalone są odrębnie.
  4. Zarząd Główny zawiadamia kandydata pisemnie o zatwierdzeniu przyznanej rekomendacji. Wydanie dokumentów rekomendacyjnych składających się z dyplomu i legitymacji w języku polskim nastąpi po uregulowaniu opłaty za przyznanie rekomendacji. Wzory dokumentów ustala Zarząd Główny.
  5. Opłata rekomendacyjna stanowi 0,1 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy i jest ustalane corocznie. Wysokość opłaty ustala Zarząd Główny i ogłasza w komunikacie na stronie internetowej.
  6. Opłata za egzamin rekomendacyjny wynosi 0,15 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy i jest ustalana corocznie. Wysokość opłaty ustala Zarząd Główny i ogłasza w komunikacie na stronie internetowej.
  7. Opłaty rekomendacyjne wnosi się na rachunek bankowy Zarządu Głównego wskazany w komunikacie na stronie internetowej.

  Odnawianie ważności rekomendacji

  • Rekomendacja biegłego sądowego ważna jest przez 7 lat od daty jej zatwierdzenia przez Zarząd Główny PTP.
  • Na co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu utraty ważności rekomendacji Zarząd Główny pismem, za potwierdzeniem odbioru, informuje biegłego sądowego o konieczności jego odnowienia.
  • Rekomendowany biegły sądowy w celu odnowienia ważności certyfikatu składa: wniosek, zawierający:
   • wykaz opinii opracowanych dla organów wymiaru sprawiedliwości w tym okresie,
   • informację o uczestnictwie w szkoleniach, konferencjach, sympozjach czy warsztatach po uzyskaniu rekomendacji
   • brak postępowania dyscyplinarnego, które zostało zakończone negatywną oceną pracy biegłego przez powołane do tego instytucje (np. organy wymiaru sprawiedliwości, Sąd Koleżeński PTP itd.)
   • informacje o podjęciu opieki merytorycznej nad kandydatami do rekomendacji, jeśli taka była prowadzona
   • oświadczenie, że od czasu uzyskania rekomendacji nie zaszły w jego życiu zawodowym lub osobistym zmiany, które znacznie utrudniłyby lub wykluczały z przyczyn etycznych, profesjonalnych lub innych funkcjonowanie w roli biegłego sądowego.

   Wniosek o odnowienie ważności rekomendacji rozpatruje Komisja Rekomendacji Biegłych Sądowych. Od decyzji negatywnej przysługuje procedura odwoławcza na zasadach i w trybie analogicznym do procedury rekomendacyjnej.

  • Opłata za odnowienie ważności certyfikatu wynosi 50% opłaty rekomendacyjnej.
  • Nie złożenie wniosku o odnowienie rekomendacji przed upływem terminu jej ważności powoduje jego wygaśnięcie.

  III. Zasady wycofywania rekomendacji

  Rekomendacja jest wycofywana przez Zarząd Główny PTP na wniosek Komisji Rekomendacyjnej Biegłych Sądowych.

  • utrata prawa wykonywania zawodu,
  • naruszenie przepisów kodeksu etycznego stwierdzone przez Sąd Koleżeński PTP, rekomendacja może zostać na wniosek Sądu Koleżeńskiego zawieszona,
  • naruszenie przepisów dotyczących biegłych sądowych stwierdzone decyzją Prezesa Sądu Okręgowego,
  • brak odnowienia rekomendacji ze względu na niespełnienie odpowiednich do tego warunków,
  • ze względów formalnych, np. kiedy osoba rekomendowana przestaje być członkiem PTP

  Zasada wycofywania rekomendacji dotyczy wszystkich biegłych rekomendowanych przez PTP.

  IV. Uwagi dodatkowe:

  • Lista rekomendowanych biegłych jest aktualizowana na stronie internetowej PTP.
  • Pomoc w przygotowaniu do egzaminu z wiedzy we wskazanych działach psychologii sądowej stanowią szkolenia organizowane przez IES lub inne instytucje, których program zatwierdzony zostanie przez PTP.
  • Organem powołującym biegłych jest sąd, który może uwzględnić rekomendacje PTP. PTP będzie przesyłać Sądom Okręgowym aktualne listy osób rekomendowanych.

  V. Uzyskiwanie rekomendacji w trybie przyspieszonym

  O rekomendację w tym rybie może się ubiegać kandydat spełniający następujące wymogi:

  • ukończone studia psychologiczne (kserokopia dyplomu magistra psychologii),
  • przynależność do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
  • co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w jednym lub więcej wymienionych działów psychologii sądowej i 8-letni staż w charakterze biegłego sądowego wydającego opinie w ramach instytucji, z listy biegłych, bądź powoływanego ad hoc i wydającego co najmniej 5 opinii rocznie,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, m.in. przez udział w szkoleniach i konferencjach (bierny lub czynny), prowadzenie badań naukowych w zakresie psychologii sądowej w działach, w których ubiega się o o rekomendację
  • przedstawienie 3 opinii w każdej z dziedzin psychologii sądowej, w której osoba ta ubiega się o rekomendację.

  Przedłożone opinie są podstawą oceny wniosku kandydata i podlegają analizie Komisji Rekomendacyjnej, która na jej podstawie formułuje wniosek do Zarządu Głównego o przyznanie rekomendacji w trybie przyspieszonym. W przypadku wątpliwości i pytań przed sformułowanie wniosku Komisja zaprasza kandydata na rozmowę.

  Tryb przyspieszony obowiązywać będzie przez 4 lata: od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2018 roku (termin przedłużony).

  VI. Okres przejściowy i okresy ważności przyznanych rekomendacji

  1. Procedury rekomendacyjne, rozpoczęte przed wejściem w życie uchwały toczą się według dotychczasowych zasad, chyba, że postępowanie według nowych zasad kandydat uzna za korzystniejsze.
  2. Okres ważności rekomendacji biegłych sądowych, uzyskanych w okresie do końca 2008 roku upływa z końcem 2015 roku.
  3. Okres ważności rekomendacji biegłych sądowych, uzyskanych w okresie od 1 stycznia 2009 do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały wynosi siedem lat liczonych od daty wejścia w życie uchwały.
  4. Niezłożenie wniosku o odnowienie ważności uzyskanego certyfikatu przed upływem wyznaczonych terminów spowoduje jego wygaśnięcie.

  I rata za egzamin rekomendacyjny 0,15 = 775,12 zł netto
  opłata 953,40 zł

  II rata opłata rekomendacyjna 0,10 = 516,75 zł netto
  opłata 635,60 zł

  odnowienie 50 % opłaty rekomendacyjnej do uregulowania jednorazowo przy składaniu wniosku.

  Opłatę wnosi się razem ze złożeniem wniosku o rekomendacje.

  Opłaty są ustalane corocznie. Należy je wnosić na konto:

  Polskie Towarzystwo Psychologiczne Zarząd Główny
  00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7
  PKO BP S.A. I/O Warszawa
  nr 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058
  z dopiskiem rekomendacja biegłego sądowego

  Niezwłocznie po dokonaniu wpłaty prosimy o przysłanie na adres ptp-finanse@psych.uw.edu.pl danych do faktury ze wskazaniem tytułu wpłaty. Bez tej informacji faktura zostanie wystawiona na płatnika, którego dane będą zawarte w przelewie.

  Wypełnij i wydrukuj dla siebie PRZELEW

Pokrewne linki
· Więcej o Certyfikaty i rekomendacje


Najczęściej czytany tekst o Certyfikaty i rekomendacje:
I. Lista Certyfikowanych Psychoterapeutów

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku