Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Ustawa: 2012-10-24 Ustawa o zawodzie psychologa
Wysłano dnia 23-10-2012 przez admin
Ustawa o zawodzie psychologa

BROŃMY USTAWY O ZAWODZIE PSYCHOLOGA
WALCZMY O JEJ NOWELIZACJĘ

         Już po raz trzeci Minister Pracy i Polityki Społecznej przedkłada projekt uchylenia ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów ( tekst na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji "projekty ustaw" )

Projekt uchylenia ustawy

Ustawa regulująca wykonywanie zawodu zaufania publicznego, jakim jest zawód psychologa została uchwalona 8 czerwca 2001 roku ( Dz. U.2001.73.763), a weszła w życie 1 stycznia 2006 roku. Zgodnie z art. 6 tej ustawy to minister właściwy ds pracy jest zobowiązany do właściwego nadzoru nad jej realizacją. Przez cały okres obowiązywania ustawy, a więc prawie 7 lat, to właśnie kolejni ministrowie pracy torpedowali wszystkie próby wdrożenia w życie przepisów ustawy w obszarze powołania samorządu zawodowego psychologów. Obowiązująca ustawa ma charakter ustrojowy , przyznaje ważne kompetencje samorządowi zawodowemu , co wynika z art. 17 Konstytucji RP.

         Uchylenie obowiązującej regulacji zawodu psychologa spowoduje lukę prawną, która oznaczałaby, że psychologami mogą nazywać siebie osoby nieposiadające wykształcenia psychologicznego. Stworzy to niezwykle niebezpieczną sytuację dla klientów różnorodnych usług psychologicznych.         Zawód psychologa należy do zawodów zaufania publicznego i wykonywanie go wymaga szczególnej odpowiedzialności. Opinia publiczna i środowiska psychologiczne od dłuższego czasu domagają się wdrożenia prawnych regulacji ograniczających udzielanie usług psychologicznych przez osoby nieposiadające odpowiedniego wykształcenie i kwalifikacji.

         Niebezpieczeństwo podejmowania pracy psychologa przez osoby bez odpowiedniego wykształcenia, a więc wiedzy i kwalifikacji, jest całkowicie realne w świetle załączonego do projektu uzasadnienia i zestawionych wymagań wobec psychologów, które są regulowane przez różnorodne rozporządzenia. Wymieniono 18 pozycji z których 8, to specyficzne i wąskie badania psychologiczne: osób starających się o broń, pracowników ochrony w elektrowni jądrowej, detektywów, strażników miejskich i gminnych, osób zatrudnionych przy wytwarzaniu i sprzedaży materiałów wybuchowych czy inspektorów transportu drogowego, które regulowane są jednym rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Pozostałe wymagania dotyczą psychologów badających kierowców - rozporządzenie Ministra Zdrowia, psychologów pracujących w Rodzinnych Ośrodkach Diagnostyczno - Konsultacyjnych - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości . Uprawnienia psychologów zatrudnianych w oświacie wyraźnie wskazują iż są oni przede wszystkim nauczycielami i wobec tego w niektórych przypadkach zadania psychologa może podejmować albo magister psychologii albo magister pedagogiki. Całkowicie pominięto natomiast rzeszę psychologów świadczących usługi zdrowotne, oznacza to, że brak jest prawnych regulacji wskazujących jakie są wobec nich wymagania dotyczące wykształcenia.

         Zupełnie nietrafna jest więc argumentacja w uzasadnieniu projektu, iż przytoczone powyżej przepisy gwarantują , że mimo uchylenia ustawy, wykonywanie tego odpowiedzialnego zawodu będzie podlegało regulacjom prawnym. Tylko wąski zakres naszej działalności zawodowej jest regulowany przez wymienione wyżej rozporządzenia. Obowiązująca ustawa może zostać zastąpiona jedynie uchwaleniem przez Sejm RP, przyjęciem przez Senat i podpisaniem przez prezydenta nowej ustawy całościowo regulującej sferę świadczenia usług psychologicznych i organizację samorządu zawodowego psychologów.

         W okresie od lutego 2009 roku do czerwca 2010 roku grono psychologów - reprezentantów różnych stowarzyszeń razem z przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowało założenia do nowego projektu ustawy, a częściowo nowy projekt, ale na wniosek ówczesnego ministra ds. pracy nie został przedstawiony do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów.
Oświadczenie, iż resort pracuje nad przygotowaniem nowej ustawy są dalece niewiarygodne i niewystarczające w sytuacji gdy nie zaproszono przedstawicieli naszego środowiska do pracy nad nowymi zapisami ustawowymi.

Apeluję do Koleżanek i Kolegów !

Wyraźmy stanowczy protest wobec projektu uchylenia ustawy bez jednoczesnego przedłożenia projektu nowej ustawy gwarantującej ochronę tytułu zawodowego psychologa oraz standardów wykonywania zawodu w tym np. tajemnicy zawodowej i dokumentacji psychologicznej. Skorzystajmy z konsultacji społecznej i piszmy w tej sprawie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Oficjalne stanowisko zamieścimy za kilka dni na naszej stronie internetowej.

                                                                      Małgorzata Toeplitz-Winiewska
                                                                      Przewodnicząca
                                                                      Polskiego Towarzystwa
                                                                      Psychologicznego

Pokrewne linki
· Więcej o Ustawa o zawodzie psychologa


Najczęściej czytany tekst o Ustawa o zawodzie psychologa:
2005-01-20 Tekst jednolity ustawy

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku