Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2012-11-09 Ogłoszenie
Wysłano dnia 09-11-2012 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

Polskie Towarzystwo Psychologiczne w imieniu Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
z siedzibą w Warszawie, ul. Dereniowa 52/54,
tel. (0 22) 641 15 01, fax (0 22) 641 15 65,
www.kbpn.gov.pl

ogłasza konkurs
na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
uprawniającej do prowadzenia superwizji klinicznej
w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacj
uzależnienia od narkotyków.Ogłoszenie
z dnia 10 listopada 2012 r.
w sprawie konkursu na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds.
Przeciwdziałania Narkomanii, uprawniającej do prowadzenia superwizji klinicznej w
ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji
uzależnienia od narkotyków,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień

Polskie Towarzystwo Psychologiczne w imieniu Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
z siedzibą w Warszawie, ul. Dereniowa 52/54,
tel. (0 22) 641 15 01, fax (0 22) 641 15 65,
www.kbpn.gov.pl

ogłasza konkurs
na uzyskanie rekomendacji Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
uprawniającej do prowadzenia superwizji klinicznej
w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacj
uzależnienia od narkotyków.

Niniejszy konkurs nie dotyczy superwizorów, którzy uzyskali rekomendacje Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w postępowaniach konkursowych prowadzonych przez Krajowe Biuro w poprzednich latach.

W ramach procedury konkursowej zostanie wybranych nie więcej niż 10 superwizorów, którzy uzyskają największą liczbę punktów w postępowaniu konkursowym. Osoby ubiegające się o wpisanie na listę superwizorów rekomendowanych przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii są zobowiązane spełniać następujące kryteria:

 1. aktualnie pracować w podmiocie leczniczym prowadzącym terapię i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków,
 2. prowadzić terapię i rehabilitację osób uzależnionych od narkotyków przez okres co najmniej 8 lat,
 3. posiadać tytuł magistra lub lekarza,
 4. posiadać certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień,
 5. posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej, szkoleniowej,
 6. przestrzegać zasad etyki zawodowej
 7. ukończyć szkolenia przydatne w terapii uzależnień, w tym spoza obszaru bezpośrednio związanego z terapią osób uzależnionych od narkotyków, np. ogólne szkolenie w dziedzinie psychoterapii.
 8. poddawać swoją pracę jako specjalista terapii uzależnień superwizji klinicznej
 9. być osobą nie karaną

Kryterium dodatkowo punktowane ale nieobligatoryjne:
posiadanie doświadczenia jako superwizor

Wnioski zgłoszeniowe prosimy nadsyłać bądź składać osobiście w zamkniętych kopertach
na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia w
siedzibie PTP, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa. Oferty prosimy kierować na adres:
Polskie Towarzystwo Psychologiczne
00 - 183 Warszawa, ul. Stawki 5/7
Wersję elektroniczną wniosku prosimy przesyłać również na adres e-mail:
dorota.wieczorek@kbpn.gov.pl oraz obiup.ptp@gmail.com
Termin składania ofert (w przypadku ofert nadsyłanych pocztą decyduje data stempla
pocztowego) upływa 16.12.2012 r.
Informacje telefoniczne udzielane są od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu:
(+48) 507 091 516

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy,
 2. zaświadczenia z miejsca/miejsc pracy dokumentujące prowadzenie terapii i rehabilitacji osób uzależnionymi od narkotyków przez okres co najmniej 8 lat,
 3. odpis lub poświadczoną kserokopię dyplomu ukończenia studiów
 4. kserokopię certyfikatu Specjalisty Terapii Uzależnień
 5. wykaz prowadzonych szkoleń, staży zawodowych itp. oraz zaświadczenia z uczelni lub innych instytucji potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień od narkotyków
 6. zaświadczenia potwierdzające odbyte szkolenia przydatne w terapii uzależnień, w tym szkolenia spoza obszaru bezpośrednio związanego z terapią osób uzależnionych od narkotyków, np. ogólne szkolenie w dziedzinie psychoterapii.
 7. udokumentowanie pracy własnej pod superwizją kliniczną (opinia superwizora zawierająca informację o liczbie godzin superwizji i okresie prowadzenia) (o ile taka jest w posiadaniu)
 8. oświadczenie o niekaralności;
 9. pisemną zgodę osób uczestniczących w nagraniu na przedstawienie materiału zarejestrowanego na potrzeby postępowania konkursowego.
 10. potwierdzenie posiadania doświadczenia jako superwizor (wymóg dodatkowy, nieobligatoryjny)

         Osoby ubiegające się o wpisanie na listę superwizorów rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii są ponadto zobowiązane do przesłania nagrania audio prowadzonej superwizji klinicznej w formacie mp3, wav lub wma na płycie CD. Czas trwania nagrania nie powinien być krótszy niż 30 min i nie dłuższy niż 45 min. Nagranie ma demonstrować umiejętności w zakresie prowadzenia superwizji dla specjalistów terapii uzależnień. Komisja konkursowa dokona oceny nagrań jedynie tych spośród kandydatów, którzy spełnią wymagania opisane w punktach a - i oraz przedstawią dokumenty wymienione w pkt a-i ogłoszenia konkursowego.

         Będzie ono oceniane w następujących obszarach kryterialnych:

 1. nawiązywanie kontaktu
 2. identyfikowanie treści i przeżyć w relacji superwizor-terapeuta
 3. identyfikowanie treści i przeżyć w relacji terapeuta-klient
 4. dynamika sesji jako fragmentu procesu: sformułowanie problemu i wskazanie zmian

         Do rozstrzygnięcia konkursu PTP powoła komisje konkursową, której skład zostanie zatwierdzony przez Dyrektora KBPN .

         W skład komisji wchodzić będzie przedstawiciel KBPN wyznaczony przez Dyrektora KBPN.

         Osoby, które uzyskają rekomendację Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii będą zobowiązane do podpisania Porozumienia z Dyrektorem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zobowiązującym je do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

         Rekomendacja zostanie przyznana na okres 5 lat licząc od daty ogłoszenia wyników konkursu.

         Wraz z proponowanym wykazem nie więcej niż 10 superwizorów Polskie Towarzystwo Psychologiczne przekaże do KBPN wszelkie dokumenty otrzymane w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

         Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu po jego zatwierdzeniu przez Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii zostanie umieszczone na stronie internetowej Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w dziale "Certyfikacja/Ogłoszenia" oraz w zakładce "Aktualności", na stronie BIP Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz na stronie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego www.ptp.org.pl do dnia 31.01.2013

         PTP zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu. Oferent jest związany ofertą do dnia 31.01.2013 z zastrzeżeniem sytuacji, w której PTP zmienia termin rozstrzygnięcia konkursu. PTP zastrzega sobie również prawo do anulowania konkursu bez podania przyczyn.

Wniosek zgłoszeniowy

         Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty lub ich kopie:

 • zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy ,
 • zaświadczenia z miejsca/miejsc pracy dokumentujące prowadzenie terapii i rehabilitacji osób uzależnionymi od narkotyków przez okres co najmniej 8 lat
 • odpis lub poświadczoną kserokopię dyplomu ukończenia studiów
 • kserokopię certyfikatu Specjalisty Terapii Uzależnień
 • wykaz prowadzonych szkoleń, staży zawodowych itp. oraz zaświadczenia z uczelni lub innych instytucji potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień od narkotyków
 • zaświadczenia potwierdzające odbyte szkolenia
 • oświadczenie o niekaralności;
 • udokumentowanie pracy własnej pod superwizją kliniczną (opinia superwizora zawierająca informację o liczbie godzin superwizji i okresie prowadzenia)
 • pisemną zgodę osób uczestniczących w nagraniu na przedstawienie materiału zarejestrowanego na potrzeby postępowania konkursowego
 • udokumentowanie prowadzenia superwizji klinicznej (dokument ten nie jest obligatoryjny)

Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku