Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Różne: Kategoryzacja narzędzi diagnostycznych.
Wysłano dnia 16-11-2012 przez admin
Narzędzia pracy Psychologa

Komisja d/s Testów Psychologicznych PTP przygotowała kategoryzację narzędzi diagnostycznych z punktu widzenia dostępu do nich różnych grup użytkowników, kwalifikacje wymagane przy zakupie testów oraz oświadczenie klienta. Wymagania te obowiązują od 1 stycznia 2013 roku.

W czerwcu 2010 roku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wznowił działalność Komisji do spraw Testów Psychologicznych. Jednym z celów jej działania było uporządkowanie dostępu do oferowanych na rynku narzędzi diagnostycznych. Komisja zaprosiła do współpracy głównych wydawców testów, z zaproszenia skorzystały jedynie Pracownia Testów Psychologicznych PTP oraz wydawnictwo ERDA.

Potrzeba określenia jednoznacznych reguł dotyczących możliwości dostępu do testów wynika z jednej strony z ich dużego zróżnicowania ze względu na kompetencje potrzebne do ich poprawnego stosowania, a z drugiej strony - ze względu na ich zróżnicowane przeznaczenie (nie tylko psychologowie są ich adresatami). Dokonując wstępnej kategoryzacji testów,
Komisja brała pod uwagę następujące kryteria:

  • Konsekwencje użycia danego testu dla osoby badanej - im poważniejsze są te konsekwencje, tym wyższe kwalifikacje należy posiadać, by móc dany test stosować. Testy mające duże konsekwencje dla osoby badanej, to takie, których wyniki mogą być podstawą decyzji wpływających na zmianę losu jednostki (orzecznictwo, opinie mające konsekwencje prawne).
  • Diagnozowane obszary - im bardziej pogłębionej wiedzy psychologicznej wymaga użycie danego testu oraz im bardziej "wrażliwą" zmienną mierzy, tym wyższe kwalifikacje należy posiadać, by móc go stosować. Przykładem "wrażliwej" zmiennej jest inteligencja, a "mało wrażliwej" - zainteresowania.
  • Kompetencje psychometryczne - czy poprawne użycie danego testu (ocena i interpretacja wyników) wymaga dogłębnej znajomości psychometrii, czy też możliwe jest na podstawie informacji zawartych w podręczniku.
  • Trudność w stosowaniu - czy poprawne użycie testu wymaga specyficznych kompetencji nabywanych w toku studiów lub szkoleń, czy też wystarczy znajomość instrukcji.

Dodatkowym kryterium była decyzja Autora testu - niektórzy z nich kierując test do publikacji zastrzegali, że ma być dostępny nie tylko dla psychologów. Testy te oznaczone są w spisie A.

Kategoryzacja zaproponowana przez Komisję do spraw Testów Psychologicznych, a także opis wymaganych kwalifikacji i dokumentów niezbędnych do zakupu testów z poszczególnych kategorii, zostały skierowane do szerokiej konsultacji obejmującej Instytuty Psychologii uczelni wyższych, stowarzyszenia psychologów i oddziały Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Na podstawie uzyskanych opinii wprowadzono szereg zmian, modyfikując wersję pierwotną. Aktualna wersja, która będzie uzupełniana wraz z pojawianiem się nowych testów, przedstawiona jest poniżej.

Należy podkreślić, że uwzględnienie danego testu w tej kategoryzacji nie oznacza pozytywnej oceny jego wartości. Spis zawiera testy dostępne na rynku, opublikowane przez wymienione na wstępie dwa wydawnictwa. Ocenie testów służyć będą recenzje, których przygotowaniem ma zająć się Zespół ds. testów psychologicznych przy Komitecie Psychologii PAN.



KATEGORYZACJA TESTÓW

(obejmuje testy wydawnictw PTP PTP oraz ERDA)
Umieszczenie narzędzia w kategoryzacji nie oznacza pozytywnej oceny jego wartości.

A - TESTY DLA PSYCHOLOGÓW; DLA INNYCH PROFESJONALISTÓW

Lp.
Skrót
Pełna nazwa testu
Szczególnie przydatne dla:

AISASkala Akceptacji ChorobyLekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci

BHI-12

Kwestionariusz Nadziei Podstawowej

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci


BPCQA

Kwestionariusz Przekonań na temat Kontroli Bólu

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci


CECSA

Skala Kontroli Emocji

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci


COPEA

Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci


CSQA

Kwestionariusz Strategii Radzenia Sobie z Bólem

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci


CSS3

Czytanie Sensownych Słów – kl. III

Pedagodzy, logopedzi


CSS5

Czytanie Sensownych Słów – kl. V

Pedagodzy, logopedzi


DOMEK

Domek Krasnoludków

Pedagodzy, logopedzi


DS14A

Skala do Pomiaru Typu D

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci


DYK3

Dyktando – kl. III

Pedagodzy, logopedzi


DYK5

Dyktando – kl. V

Pedagodzy, logopedzi


DYSLEKSJA 3

Diagnoza dysleksji u uczniów klasy III szkoły

Psychologowie, pedagodzy, logopedzi (wymagany dyplom ukończenia studiów magisterskich (lub podyplomowych) kierunkowych)


DYSLEKSJA 5


Diagnoza dysleksji u uczniów klasy V szkoły podstawowej

Psychologowie, pedagodzy, logopedzi (wymagany dyplom ukończenia studiów magisterskich (lub podyplomowych) kierunkowych)


GHQ

Ocena Zdrowia Psychicznego według D. Goldberga

Psychologowie, lekarze, głównie psychiatrzy (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych lub medycznych - lekarze)


GSESA

Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci


IZZA

Inwentarz Zachowań Zdrowotnych

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci


JSRA

Jak Sobie Radzisz?

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci


KMC

Kwestionariusz Metafory Czasu

Badania naukowe


KNS

Kwestionariusz Nadziei na Sukces

Pedagodzy, socjolodzy, lekarze, promocja zdrowia, psychoterapeuci


KompOSA

Skala Kompetencji Osobistej

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci


LKZA

Lista Kryteriów Zdrowia

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci


LOT-RA

Test Orientacji Życiowej

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci


LWOA

Lista Wartości Osobistych

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci


ŁATYSZ

Łatysz

Pedagodzy, logopedzi


MHLCA

Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci


Mini-COPEA

Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci


Mini-MACA

Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci


MINIMENTAL

Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego MMSE

Lekarze, pielęgniarki po studiach


NJ

Nieznany Język

Pedagodzy, logopedzi


NPPPZ

Narzędzia Pomiaru wPromocji iPsychologii Zdrowia

psychologowie, socjologowie, pedagodzy, psychoterapeuci, personel medyczny, pracownicy ochrony i promocji zdrowia (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych, medycznych lub ochrony i promocji zdrowia)


NPSR

Narzędzia Pomiaru Stresu iRadzenia Sobie ze Stresem

Psychologowie, socjologowie, pedagodzy, personel medyczny, pracownicy ochrony i promocji zdrowia (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, socjologicznych, medycznych lub ochrony i promocji zdrowia)


PRFA

Lista Oczekiwań Pacjenta

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci


PSS-10A

Skala Odczuwanego Stresu

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci


RVS

Skala Wartości Rokeacha

Pedagodzy, socjolodzy, filozofowie


SCID-I

SCID-I Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń z Osi I DSM-IV-TR

Psychiatrzy


SCID-5-PD

Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości DSM-5

Psychiatrzy


SEGA

Skala Ekspresji Gniewu

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci


SKREŚL

Czytanie ze Skreśleniami

Pedagodzy, logopedzi


SWLSA

Skala Satysfakcji z Życia

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci


TABA

Skala Typu A/B – wersja DM

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci


TSN

Test Szybkiego Nazywania

Psychologowie, pedagodzy, logopedzi (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych lub pedagogicznych)


TSN-M, TSN-S

Test Szybkiego Nazywania – wersje dla dzieci Młodszych oraz dla dzieci Starszych

Pedagodzy, logopedzi


TYP-AA

Skala Typu A-Framingham

Lekarze, socjolodzy, pedagodzy, promocja zdrowia, psychoterapeuci


TZ

Test zainteresowań

Doradcy zawodowi


TZJ

Test Zdolności Językowych

Pedagodzy


UF3

Usuwanie Fonemów – kl. III

Pedagodzy, logopedzi


UF5

Usuwanie Fonemów – kl. V

Pedagodzy, logopedzi


UZ

Uzupełnianie Zdań

Pedagodzy, logopedzi


WKP

Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji

Doradcy zawodowi


WOZ

Wstępna Orientacja Zawodowa - program komputerowy

Psychologowie, doradcy zawodowi, pedagodzy (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, pedagogicznych lub zaświadczenie o pracy w charakterze doradcy zawodowego)


ZETO

Zetotest

Pedagodzy, logopedzi


A+ - TESTY DLA PSYCHOLOGÓW; DLA INNYCH PROFESJONALISTÓW PO SZKOLENIU

TESTY WYMAGAJĄCE UKOŃCZENIA SZKOLENIA Z ZAKRESU DANEGO TESTU​
(NIE JEST WYMAGANE SZKOLENIE Z PSYCHOMETRII).

Lp.
Skrót
Pełna nazwa testu
Szczególnie przydatne dla:

ADOS-2
Protokół obserwacji do diagnozowania  zaburzeń ze spektrum autyzmu
Psychologowie, lekarze, pedagodzy, logopedzi

B1
- DLA PSYCHOLOGÓW; DLA INNYCH PROFESJONALISTÓW PO SZKOLENIU

Lp.
Skrót
Pełna nazwa testu
Szczególnie przydatne dla:

ABAS-3System Oceny Zachowań Adaptacyjnych – wydanie trzecie
Psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci zajęciowi

 BDI-IIInwentarz depresji Becka – wydanie drugie
Lekarze, promocja zdrowia, psychoterapeuci

KKSA

Kwestionariusz Kompetencji Społecznych

Pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi


KPŻ

Kwestionariusz Postaw Życiowych

Pedagodzy, socjolodzy, filozofowie


LEKSYKON

Test Językowy Leksykon

Pedagodzy


PROKOS

Profil Kompetencji Społecznych

Pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi


PTKwestionariusz Pozytywności
Psycholodzy, pedagodzy, psychoterapeuci, promocja zdrowia, doradztwo zawodowe, rozwój osobisty

SD

Skala Dyrektywności

Socjolodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi


SESA

Skala Samooceny Rosenberga

Pedagodzy, socjolodzy


SUPIN

Skala Uczuć Pozytywnych i Negatywnych

Lekarze, promocja zdrowia, psychoterapeuci


UMACL

Przymiotnikowa Skala Nastroju

Lekarze, promocja zdrowia, psychoterapeuci

B2 - DLA PSYCHOLOGÓW; DLA INNYCH PROFESJONALISTÓW PO SZKOLENIU

TESTY WYMAGAJĄCE UKOŃCZENIA OGÓLNEGO SZKOLENIA Z PSYCHOMETRII ZAKOŃCZONEGO EGZAMINEM
A NASTĘPNIE SZKOLENIA Z ZAKRESU TEGO KONKRETNEGO TESTU (LUB GRUPY PODOBNYCH TESTÓW).

Lp.

Skrót

Pełna nazwa testu

Szczególnie przydatne dla:


ASRS

Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu

Lekarze pediatrzy
i psychiatrzy, pielęgniarki pediatryczne
i psychiatryczne, pedagodzy specjalni


BIP

Bochumski Inwentarz Osobowościowych Wyznaczników Pracy

Specjaliści HR, doradcy zawodowi.


CDI 2

Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży

Lekarze pediatrzy
i psychiatrzy, pielęgniarki pediatryczne
i psychiatryczne


CONNERS 3

Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD

Lekarze pediatrzy
i psychiatrzy, pedagodzy


CwP

Człowiek w Pracy

Specjaliści HR, doradcy zawodowi


DINEMO

Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej

Pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi


DMI-2A

Diagnoza Możliwości Intelektualnych - 2

Pedagodzy


DTVP-3
Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej –  wydanie trzecie
Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); pedagodzy, terapeuci zajęciowi, nauczyciele – po odbyciu szkolenia

FROSTIG

Test Rozwoju Percepcji Wzrokowej

Pedagodzy


HERMANS

Metoda Konfrontacji z Sobą Hermansa - 2000

Psychologowie (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych); psychoterapeuci, terapeuci uzależnień - po odbyciu szkolenia


INTE

Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE

Pedagodzy, lekarze, promocja zdrowia, socjolodzy


KRR

Kwestionariusz Ról Rodzinnych

Psychologowie, psychoterapeuci
i terapeuci uzależnień


LBQ

Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego

Specjaliści HR, doradcy zawodowi


LMI

Inwentarz Motywacji Osiągnięć (Leistungsmotivationsinventar)

Specjaliści HR, doradcy zawodowi


PKIE

Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej

Pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi


RHLB-PL

Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych …

Neurologopedzi


SIE-T

Skala Inteligencji Emocjonalnej – Twarze

Pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi


TCT-DP

Rysunkowy Test Twórczego Myślenia

Pedagodzy


TKR

Test Kompetencji Rodzicielskich

Pedagodzy


 TPETest Płynności EkspresyjnejPsychologowie; pedagodzy i inni specjaliści zainteresowani diagnozowaniem i ćwiczeniem kreatywności

TRE

Test Rozumienia Emocji

Pedagodzy, specjaliści HR, doradcy zawodowi


WERK

Inwentarz Stylów Kierowania Ludźmi

Specjaliści HR, doradcy zawodowi

C - TESTY TYLKO DLA PSYCHOLOGÓW

Lp.

Skrót

Pełna nazwa testu


ACL

Lista Przymiotnikowa


APIS-P(R)

Bateria Testów APIS-P(R)


APIS-Z

Bateria Testów APIS-Z


APIS-Z(R)Bateria Testów APIS-Z(R)

BENTON

Test Pamięci Wzrokowej Bentona


CAT-A, CAT-H i CAT-S*

Test Apercepcji Tematycznej


CFT 1-R

Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella – wersja 1 zrewidowana przez Rudolfa H. Weiβa i Jürgena Osterlanda


CFT 3

Neutralny Kulturowo Test Inteligencji – Wersja 3 Raymonda B. Cattella i Alberty K.S. Cattell


CFT 20-R

Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella – wersja 2 zrewidowana przez R. H. Weiβa we współpracy z B.Weiβem


CISS

Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych


CTT

Kolorowy Test Połączeń – wersja dla Dorosłych


CUIDA

Kwestionariusz do oceny kandydatów na rodziców adopcyjnych, opiekunów, opiekunów prawnych i mediatorów


CVLT

Kalifornijski Test Uczenia się Werbalnego


d2-R
 Zrewidowana wersja testu do badania uwagi i koncentracji

DCS-II

Niewerbalny Test Uczenia się i Pamięci


DSR*

Dziecięca Skala Rozwojowa


EAS

Kwestionariusz Temperamentu


EPQ-R

Kwestionariusz Osobowości Eysencka


FCZ-KT

Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu


FCZ-KT(R)

Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu w wersji zrewidowanej


FTT*

Test bajek


IAS

Interpersonalne Skale Przymiotnikowe Jerry’ego S. Wigginsa


IDS

Skale Inteligencji i Rozwoju


IDS-P

Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym


IDS-2

Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży


IPP

Inwentarz do Oceny Płci Psychologicznej


IVE

Kwestionariusz Impulsywności


KBPK-R

Kwestionariusz do Badania Poczucia Kontroli – wersja zrewidowana


KKM

Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej


KKMiP

Komunikacja w bliskich związkach


KPD

Kwestionariusz do Pomiaru Depresji


KPR-Roc

Kwestionariusz Retrospektywnej Oceny Postaw Rodziców


KPS

Kwestionariusz Poczucia Stresu


 KRKwestionariusz Refleksyjności

KRR

Kwestionariusz Relacji Rodzinnych


KSP

Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych


KU

Kwestionariusz Ustosunkowań KU


Leiter*

Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera


Leiter-3

Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera – wydanie trzecie


MFF

Test Porównywania Znanych Kształtów


MMPI®-2*

Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2


MSEI

Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny


NEO-FFI

Inwentarz Osobowości NEO-FFI


NEO-PI-R

Inwentarz Osobowości NEO-PI-R


OMNIBUS

Test Inteligencji Omnibus


PTS

Kwestionariusz Temperamentu PTS


RAVEN

Testy Matryc Ravena – wszystkie wersje


RFFT

Test Płynności Niewerbalnej Ruffa


RISB

Test Niedokończonych Zdań Rottera


ROR*

Test Rorschacha


SCENOTEST*

Scenotest


SKALA F

Skala Umiejętności Fonologicznych


SOR

Skale Oceny Rodziny


SPK-DP

Skala Poczucia Kontroli u Dzieci Przedszkolnych


SPR

Skala Postaw Rodzicielskich


SPR-2

Rodzice a młodzież


STAI

Inwentarz Stanu i Cechy Lęku


STAIC

Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci


TAT*

Test Apercepcji Tematycznej


TIC

Test Intentio Consensio


TIS

Bateria testów TIS


TO

Test Osobowości


TO-Z

Test Osobowości i Zainteresowań


TPB

Test Piramid Barwnych


TRS-S, TRS-Z

Test Rozumienia Słów – wersja Standard oraz wersja dla Zaawansowanych


TSD

Test Słownikowy dla Dzieci


TUS

Testy Uwagi i Spostrzegawczości


TUS

Testy Uwagi i Spostrzegawczości Wersja 6/9 – normy dla dorosłych


WAIS-R (PL)*

Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych – wersja zrewidowana


WCST*

Test Sortowania Kart z Wisconsin


WISC®-V*
Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte

WISC-R*

Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wersja zmodyfikowana


WS/ZF-R

WS/ZF-R Test Słów i Test Liczb Rudolfa H. Weiβa


ZTU

Zestaw Testów Uzdolnień

* Zalecane szkolenie z danego testu
** Testy wymagają ukończenia ogólnego szkolenia z psychometrii, a następnie szkolenia z zakresu tego konkretnego testu (lub grupy podobnych testów).
A Test znalazł się w danej grupie zgodnie z decyzją Autora.

Niżej podane są informacje na temat wymaganych kwalifikacji oraz dokumentów potwierdzających je, niezbędnych do zakupu testów zaliczonych do poszczególnych kategorii.

KWALIFIKACJE WYMAGANE PRZY ZAKUPIE TESTÓW

Kategoria testów
Przeznaczenie testów (dla kogo)
Wymagane kwalifikacje
Wymagane dokumenty/informacje
C
Tylko dla psychologów
Ukończone studia magisterskie z psychologii. ​
Osoby, które mają tytuł doktora psychologii, a nie ukończyły studiów psychologicznych, mogą kupować testy wyłącznie do celów naukowych.
Dyplom ukończenia studiów magisterskich z psychologii*
B2
Dla psychologów; dla innych profesjonalistów po ukończonych szkoleniach
Ukończone studia magisterskie z psychologii
lub​
ukończone studia wyższe magisterskie lub podyplomowe na kierunkach, które przygotowują do pracy z ludźmi (nauki pedagogiczne, społeczne i medyczne) oraz ukończone ogólne szkolenie z psychometrii zakończone zdanym egzaminem i  szkolenie z zakresu konkretnego testu (lub grupy podobnych testów) wg programu zaakceptowanego przez PTP.
Dyplom ukończenia studiów magisterskich z psychologii*​
lub​
dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub podyplomowych z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych lub medycznych (w zależności od rodzaju testu) oraz certyfikaty ukończenia szkolenia z podstaw psychometrii i szkolenia z zakresu konkretnego testu (lub grupy podobnych testów) wg programu zaakceptowanego przez PTP, a także wypełnienie formularza kwalifikacyjnego potwierdzającego pracę z ludźmi w obszarze zawodowym, który stanowi uzasadnienie dla wyboru i stosowania narzędzia.
 B1 Dla psychologów; dla innych profesjonalistów
po ukończonym
szkoleniu
 Ukończone studia magisterskie z psychologii ​
lub
ukończone studia wyższe magisterskie lub podyplomowe na kierunkach, które przygotowują do pracy z ludźmi (nauki pedagogiczne, społeczne i medyczne) oraz ukończone ogólne  szkolenie z psychometrii zakończone zdanym egzaminem wg programu zaakceptowanego przez PTP.
 Dyplom ukończenia studiów magisterskich z psychologii* ​
lub​
dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub podyplomowych z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych lub medycznych (w zależności od rodzaju testu) oraz certyfikat ukończenia szkolenia z podstaw psychometrii wg programu zaakceptowanego przez PTP, a także wypełnienie formularza kwalifikacyjnego potwierdzającego pracę z ludźmi w obszarze zawodowym, który stanowi uzasadnienie dla wyboru i stosowania narzędzia.
A+
 Dla psychologów; dla innych profesjonalistów
po ukończonym
szkoleniu

 Ukończone studia magisterskie z psychologii ​
lub
ukończone studia wyższe magisterskie lub podyplomowe na kierunkach, które przygotowują do pracy z ludźmi (nauki pedagogiczne, społeczne i medyczne) oraz ukończone szkolenie z danego testu wg programu zaakceptowanego przez PTP.
 Dyplom ukończenia studiów magisterskich z psychologii* ​
lub​
dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub podyplomowych z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych lub medycznych (w zależności od rodzaju testu) oraz certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu konkretnego testu wg programu zaakceptowanego przez PTP, a także wypełnienie formularza kwalifikacyjnego potwierdzającego pracę z ludźmi w obszarze zawodowym, który stanowi uzasadnienie dla wyboru i stosowania narzędzia.
A
Dla psychologów; dla innych profesjonalistów
Ukończone studia magisterskie z psychologii ​
lub  
ukończone studia wyższe magisterskie lub podyplomowe na kierunkach, które przygotowują do pracy z ludźmi (nauki pedagogiczne, społeczne i medyczne). W przypadku psychoterapeutów – dowolne studia wyższe. 
Dyplom ukończenia studiów psychologicznych* ​
lub​
dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub podyplomowych z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych lub medycznych, a także wypełnienie formularza kwalifikacyjnego potwierdzającego pracę z ludźmi w obszarze zawodowym, który stanowi uzasadnienie dla wyboru i stosowania narzędzia; w przypadku psychoterapeutów – dyplom ukończenia studiów wyższych oraz certyfikat psychoterapeutyczny.

* W przypadku studiów dwustopniowych dyplom magisterski i licencjacki z psychologii.

Uwaga - studenci psychologii oraz doktoranci, którzy ukończyli inny, niż psychologia, kierunek, mogą kupić testy psychologiczne do celów badawczych wyłącznie wtedy, gdy promotorem jest psycholog. Przy sprzedaży wymagane jest oświadczenie promotora.

Każdy nabywca testu psychologicznego, bez względu na to, czy jest psychologiem, czy nie, przed dokonaniem pierwszego zakupu zostanie zobowiązany do podpisania poniższego Oświadczenia.

OŚWIADCZENIE KLIENTA

Oświadczam, że mam wystarczające kwalifikacje, by testy, które kupuję w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego/wydawnictwie ERDA, stosować zgodnie z zasadami opisanymi w Standardach dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice (GWP, 2007) oraz w Wytycznych Międzynarodowej Komisji ds. Testów dotyczących stosowania testów (www.practest.com.pl).

Zobowiązuję się do przestrzegania poniższych podstawowych zasad dotyczących ochrony testów:

  1. Nie ujawniania treści pytań/zadań testowych osobom badanym przed rozpoczęciem badania, ani żadnym innym osobom nieuprawnionym do stosowania testów.
  2. Przechowywania materiałów testowych w taki sposób, by osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu.
  3. Nie odsprzedawania ani nie pożyczania materiałów testowych nieuprawnionym osobom ani organizacjom.
  4. Przestrzegania prawa autorskiego w odniesieniu do materiałów testowych, to znaczy nie reprodukowania ani mechanicznie, ani elektronicznie arkuszy i zeszytów testowych, kluczy oraz podręczników, a także nie modyfikowania testów bez uprzedniej zgody wydawcy.

 

Podpis









Pokrewne linki
· Więcej o Narzędzia pracy Psychologa


Najczęściej czytany tekst o Narzędzia pracy Psychologa:
Specjalizacja kliniczna

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku