Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Rekomendacje: . Certyfikaty i Rekomendacje PTP
Wysłano dnia 22-01-2005 przez admin
Certyfikaty i rekomendacje

Certyfikaty i Rekomendacje PTP

Przedstawiamy warunki i sposoby uzyskiwania w Polskim Towarzystwie Psychologicznym rekomendacji specjalistycznych umiejętności. Spodziewamy się, że wraz z ustawą o zawodzie psychologa będzie to tworzyło ramy prawne funkcjonowania zawodowego i stanowiło ochronę interesów zarówno profesjonalisty jak i klienta. Nazwiska osób, które uzyskały rekomendacje PTP umieszczamy na listach internetowych.Ogólne zasady rekomendowania:

 1. Przyznawanie przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne rekomendacji związane jest z kilkoma wymogami funkcjonującymi niezależnie od rodzaju rekomendowanych kompetencji zawodowych.
  1. Nasze rekomendacje przyznajemy wyłącznie członkom Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  2. Rekomendowana może być tylko osoba posiadająca ukończone studia wyższe na poziomie magisterskim
  3. Każda osoba rekomendowana jest szczególnie zobowiązana do przestrzegania zasad Kodeksu etyczno-zawodowego.
 2. Utratę lub zawieszenie rekomendacji powodują:
 1. Zgodnie z art. 20 ust.6 statutu PTP rekomendacje specjalistycznych umiejętności tracą moc w chwili ustania członkostwa na skutek skreślenia z listy członków PTP przez Zarząd Oddziału.
 2. Informacja Oddziału o skreśleniu członka PTP posiadającego rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego skutkuje zawieszeniem jego rekomendacji i zaprzestaniem publikowania nazwiska na internetowych listach rekomendacyjnych. Jednocześnie, pismem z potwierdzeniem odbioru, powiadamia się zainteresowanego, że przywrócenie publikacji nazwiska na liście internetowej będzie możliwe wyłącznie po reaktywacji swojego członkostwa w PTP. Termin odpowiedzi na pismo wynosi 14 dni od daty doręczenia.
 3. W postępowaniach rekomendacyjnych przewidujących odnowienie rekomendacji, w przypadku nie przystąpienia rekomendowanego do odnowienie jej ważności w wymaganym trybie, następuje także zawieszenie rekomendacji i zaprzestanie publikacji nazwiska rekomendowanego na stronie internetowej. Jednocześnie wysyła się jednorazowe, dodatkowe powiadomienie z potwierdzeniem odbioru, wzywające do odnowienia rekomendacji w wyznaczonym przez odpowiednią komisję rekomendacyjną terminie. Termin odpowiedzi na pismo wynosi 14 dni od daty doręczenia.
 4. Rekomendacje związane z wnoszeniem ustalonych składek, które służą promowaniu dziedziny związanej ze specjalistycznymi umiejętnościami, ulegają także zawieszeniu w przypadku braku ich wnoszenia przez kolejne 3 lata, mimo przesyłania corocznych monitów. Jednocześnie powiadamia się rekomendowanego pismem z potwierdzeniem odbioru, że przywrócenie publikacji nazwiska na listę internetową osób rekomendowanych będzie możliwe wyłącznie po uregulowaniu zobowiązań wobec PTP w ciągu 14 dni od daty doręczenia pisma.
 5. Brak kontaktu z osobą rekomendowaną uniemożliwiający skuteczne powiadomienie o zawieszeniu rekomendacji, powoduje wygaśnięcie rekomendacji i konieczność przeprowadzenia nowego postępowania rekomendacyjnego.
 6. Nieodebranie dokumentów rekomendacyjnych w ciągu roku od daty zawiadomienia o przyznaniu rekomendacji powoduje utratę ich ważności. Dokumenty ulegają zniszczeniu, a uzyskana rekomendacja wygasa.

Oferujemy następujące formy rekomendacji zawodowych:

I. A. Nadajemy certyfikaty psychoterapeutom i superwizorom psychoterapii.

I. B. Otwieramy aplikację do certyfikatu superwizora psychoterapii.

II. Rekomendacja ośrodków szkolących w zakresie psychoterapii

III. Prowadzimy rekomendacje dla trenerów i superwizorów grupowych treningów edukacyjnych.

IV. Rekomendujemy placówki i osoby świadczące usługi psychologiczne.

V. Nadajemy psychologom certyfikaty w uznaniu kompetencji do szkolenia i superwizji w zakresie psychologicznych badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń

VI. Przyznajemy rekomendacje psychologom ubiegającym się o pełnienie funkcji biegłych sądowych.

VII. Przyznajemy certyfikaty superwizora psychologii klinicznej dziecka

VIII. Przyznajemy certyfikaty w zakresie interwencji kryzysowej

IX. Przyznajemy certyfikaty w zakresie socjoterapii

X. Przyznajemy certyfikaty w zakresie psychologii sportu

XI. Przyznajemy europejskie certyfikaty dla użytkowników testów w środowisku organizacji i pracy

XII. Przyznajemy rekomendacje psychologom lotniczym

XIII. Rekomendacje dla szkoleń psychometrycznych.

XIV. Sprawujemy nadzór merytoryczny w ramach programu PARTNER nad szkoleniami profesjonalnymi prowadzonymi przez firmy 

Pokrewne linki
· Więcej o Certyfikaty i rekomendacje


Najczęściej czytany tekst o Certyfikaty i rekomendacje:
I. Lista Certyfikowanych Psychoterapeutów

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku