Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2016_10_19 Uwagi PTP do projektu rozporządzenia RM
Wysłano dnia 19-10-2016 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

      PTP 137/ZG/16

 

Warszawa 17.10.2016 r.             

 

Sz. Pan
Jarosław Pinkas
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Zdrowia

 

Szanowny Panie Ministrze,

       Polskie Towarzystwo Psychologiczne przesyła uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29.09.2016 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020.             Uwagi ogólne

              Udział psychologów w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego w istotny sposób przyczynia się zarówno w zakresie działań profilaktycznych jak też wspomagania oddziaływań medycznych. Większe wykorzystanie różnych form pomocy psychologicznej podnosi skuteczność tak profilaktyki jak i leczenia oraz zdecydowanie obniża jego koszty ekonomiczne i społeczne. W szczegółowych rozwiązaniach postulujemy zwiększenie udziału świadczeń psychologicznych w realizacji przedłożonego w projekcie programu. Zwracamy uwagę na dwa obszary szczególnie skrótowo potraktowane w programie. Problematyka świadczeń zdrowotnych dla dzieci jest zdecydowanie marginalizowana. Problemy ze zdrowiem, w tym także psychicznym w grupie dzieci i młodzieży narastają gwałtownie, a wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych wraz z udzielaniem skutecznego wsparcia pozwala minimalizować negatywne skutki tych zaburzeń w młodości i dorosłości. Ta problematyka nie została potraktowana w projekcie z należytą uwagą.

              Drugim, ważnym a pominiętym w projekcie obszarem jest pomoc rodzinom osób chorych psychicznych. W zapisach pominięto tworzenie takich programów pomocowych. Pomoc ta ma szczególne znaczenie w przypadku przewlekłych schorzeń psychicznych (np. schizofrenii, choroby afektywnej jedno- i dwubiegunowej) oraz chorób otępiennych. Pomocy psychiatry i/ lub psychologa wymagają niejednokrotnie członkowie rodziny osób chorych, dzieci oraz małżonkowie.

              Trzeba także w projekcie wskazać, że ważnym partnerem w realizacji programu są organizacje pozarządowe prowadzące podmioty lecznicze. Obowiązek współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi świadczenia w oparciu o kontrakty z NFZ jest niezbędny zwłaszcza w odniesieniu do stworzenia środowiskowego systemu lecznictwa. W obszarze tym , szczególnie wobec pacjentów z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi organizacje pozarządowe tworzą zespoły specjalistów prowadzących kompleksowe świadczenia zdrowotne np. wobec pacjentów z autyzmem. W projekcie na str. 3 podano, że kierunki zmian legislacyjnych są zawarte w rozdziale 5, którego nie ma ani w spisie treści ( str. 4) ani w przesłanym materiale.

             Uwagi szczegółowe

              W rozdziale 1 Cele i zadania programu proponujemy wprowadzić następujące uzupełnienia:

 1. Str. 6 wśród zadań należy dodać zadanie 8. Uwzględnienie potrzeb wąskich grup pacjentów z określonymi zaburzeniami, w tym osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
 2. Str. 8 – pkt. 1 wspieranie jednostek samorządu terytorialnego ………w formie mieszkań treningowych, wspomaganych hosteli i małych domów grupowych. Będzie to realna pomoc pozwalająca osobom chorym psychicznie funkcjonować w środowisku zapobiegając konieczności ich umieszczania w szpitalach psychiatrycznych.
 3. Str. 10 pkt. 1 dodać…..i placówek przedszkolnych Diagnoza i terapia w wielu wypadkach powinna wkraczać jak najwcześniej, a wiec uwzględnienie placówek przedszkolnych jest niezbędne.
 4. Str. 13 pkt.3 wymaga uzupełnienia: tworzenie równomiernie rozłożonych terytorialnie poradni gwarantujących dorosłym i dzieciom dostęp do bezpłatnej diagnozy i leczenia. Punkt ten ogranicza się wyłącznie do placówek szpitalnych, a w upowszechnianiu środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej trzeba podkreślać równomierny dostęp do poradni.
 5. W rozdziale 3 - Zalecane rozwiązania organizacyjne w psychiatrycznej opiece zdrowotnej- proponujemy dokonać następujących uzupełnień:

  Szanowny Panie Ministrze,

 6. W ust. I str. 19 dodać pkt.5) pomoc rodzinom osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi w radzeniu sobie z chorobą osoby bliskiej, w szczególności zaś pomoc opiekunom osób chorych i dzieciom osób chorych. Jeśli funkcją opieki psychiatrycznej jest także tworzenie warunków osobom chorym psychicznie do społecznej integracji i zmniejszanie skutków hospitalizacji ( pkt. 3 i 4 ) to niezbędne są działania wspólne z najbliższymi, rodziną pacjenta, która też najczęściej wymaga profesjonalnego wsparcia.
 7. str. 20 w ust. 2 w pkt. 1 i 3 uzupełnić zadania: „terapia rodzin” Dotychczas zapis dotyczący „pracy z rodziną” obejmuje tylko zespół środowiskowy. Terapia rodzin może być z powodzeniem prowadzona w warunkach ambulatoryjnych lub też w warunkach dziennego oddziału psychiatrycznego, a taka forma pomocy jest bardzo potrzebna.
 8. W rozdziale 4 „Niezbędne kierunki zmian i warunki rozwoju psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej” proponujemy dodać:

 9. W punkcie 4 – Reforma zasobów opieki zdrowotnej w pkt. 7 udostępnienie pomocy psychologicznej w placówkach pierwszego kontaktu (poradnictwo, interwencje kryzysowe, psychoterapia)

Realizacja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego powinna także stworzyć warunki profilaktyki zdrowia psychicznego, której może służyć udostępnieniu dostępu do pomocy psychologicznej w wybranych poradniach specjalistycznych nie-psychiatrycznych. Aktualnie taka pomoc jest dostępna w niektórych poradniach onkologicznych. Pomoc psychologiczna jest natomiast bardzo potrzebna m.in. w poradni neurologicznej (diagnoza i terapia neuropsychologiczna u osób po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, z padaczką, chorobami otępiennymi i in.), geriatrycznej (diagnoza chorób otępiennych) oraz w przypadkach omawiania badań genetycznych przed objawowych w przypadku chorób dziedziczonych jednogenowo oraz badań oceniających obecność mutacji świadczącej o ryzyku zachorowania daną chorobę, kontrola stanu psychicznego pacjenta po otrzymaniu wyniku badania genetycznego, praca z rodzicami dzieci z rozpoznaniem choroby genetycznej itd.). zapobieganie rozwinięciu się poważnych problemów psychologicznych poprzez szybkie objęcie ich interwencją psychologiczną.

              Polskie Towarzystwo Psychologiczne wyraża gotowość udziału w dalszych pracach nad Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego. Mamy bowiem pełną świadomość, że wyżej sformułowane uwagi nie wyczerpują całości ważnych dla realizacji programu problemów.

Chcemy także zaznaczyć, że w pełni popieramy uwagi do projektu sformułowane przez Porozumienie Autyzm-Polska.

Z wyrazami szacunkuMałgorzata Toeplitz-Winiewska

Przewodnicząca

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku