Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2016_12_20 Stanowisko PTP
Wysłano dnia 20-12-2016 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

      PTP 161/ZG/16

 

Warszawa 12.12.2016             

 

Sz. Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

 

Szanowny Panie Ministrze,

       Polskie Towarzystwo Psychologiczne z niepokojem stwierdza, że projektowane zmiany w ZARZĄDZENIU MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej z dnia 6 grudnia 2016 roku są sprzeczne z zasadami wykonywania zawodu psychologa, a szczególnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej – art.14 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. 2001,73,763 z późn. zm.) Trzeba też podkreślić, że w art. 266 § 1 Kodeksu karnego naruszenie tajemnicy zawodowej jest zagrożone karą.       Zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego, a skuteczność jego działań zależy od specyficznej relacji między nim a osobami, z którymi pracuje, także osobami niepełnoletnimi. Ta relacja opiera się na pełnym zaufaniu i przekonaniu klienta, również dziecka o zachowaniu przez psychologa poufności informacji, których dowiedział się w czasie jej trwania. W przypadku opiniowania dla wymiaru sprawiedliwości tajemnica ta jest o tyle ograniczona, że konieczne jest sporządzenie opinii a w niej diagnozy psychologicznej w odpowiedzi na pytania organu procesowego. Opinia taka zawiera informacje o wszystkich wykorzystanych źródłach tzn. także o zastosowanych metodach psychologicznych. Jest to integracja zinterpretowanych przez psychologa/gów wyników całego procesu diagnostycznego. Nie oznacza to jednak, że do niej dołączone są protokoły wywiadów, wypełnione kwestionariusze czy protokoły testów. Te materiały mają charakter poufny i pozostają w dokumentacji psychologa. Psycholog jest prawnie zobowiązany ( tajemnica zawodowa) do ochrony poufności tej dokumentacji i nie udostępniania jej nikomu. Zaproponowane w projekcie zmiany §498 h poprzez ust. 5 i 6 zalecają włączenie teczki zlecenia do akt sprawy, w której sporządzono opinię. Zgodnie zaś z obowiązującym zarządzeniem w § 498h ust. 3 „teczka zlecenia zawiera w szczególności:

  1. dokumenty przekazane przez organ zlecający
  2. protokoły działań merytorycznych, w szczególności badań, wywiadów, testów, obserwacji, porad mediacji;

Oznacza to nakładanie na psychologów pracujących w Opiniodawczych Zespołach Sądowych Specjalistów obowiązku złamania ustawowo zagwarantowanej tajemnicy zawodowej, naruszenia etycznych zasad zawodowych i zaufania osób opiniowanych. Organ procesowy kierując sprawę do zaopiniowania przez specjalistów psychologów korzysta z ich wiedzy profesjonalnej i wiadomości specjalnych. Jedynym więc rodzajem materiałów z badań psychologicznych, które mogą być udostępnione nieprofesjonaliście tzn. także sądowi, prokuratorowi, policji, kuratorowi sądowemu, rodzicom czy stronom w sprawie itp. jest opinia psychologa. Żadne wyniki pojedynczych metod diagnostycznych, a tym bardziej protokoły nie mogą być udostępniane laikom, a więc także włączane do akt sprawy sądowej. Znaczenie poszczególnych badań psychologicznych może być interpretowane tylko w kontekście teorii psychologicznej związanej z daną metodą diagnostyczną oraz w kontekście całej diagnozy danej osoby czy osób. Takie umiejętności posiada wyłącznie psycholog. Oczekiwanie udostępnienia wyników surowych ( żródłowych) badań jest podważaniem kompetencji psychologa.

       Przygotowując diagnozę psycholog musi ją formułować w terminach zrozumiałych dla nieprofesjonalisty i nie zawierających żadnych stwierdzeń wartościujących.
       Dokumentacja psychologiczna dzieli się na dwie części:

  1. wyniki przeprowadzonych badań i materiały z tych badań tzn. kwestionariusze, rysunki, treść wywiadu itp. są materiałami poufnymi i pozostają pod kontrolą psychologa zabezpieczone przed wykorzystaniem przez niepsychologów. Nie ma żadnych merytorycznych powodów , by wgląd w te dokumentację miały osoby bez wykształcenia psychologicznego.
  2. opinia psychologiczna czy psychologiczno-sądowa są dostępne przede wszystkim dla klienta, oraz organów powołujących psychologa.

Szanowny Panie Ministrze,

       Mam nadzieję, że z projektu Zarządzenia wycofane zostaną przepisy omówione wyżej w trosce o jakość, rzetelność i obiektywizm pracy psychologów przy opiniowaniu na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. Są one niekorzystne dla interesu osób opiniowanych i sprzeczne z ustawowymi zasadami zawodu psychologa. Polskie Towarzystwo Psychologiczne wyraża gotowość opiniowania i konsultowania przepisów dotyczących pracy psychologów.

Z wyrazami szacunku
Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Przewodnicząca
Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku