Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2016_12_28 Uwagi do rozporządzeń Ministra Zdrowia
Wysłano dnia 30-12-2016 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

Uwagi do rozporządzeń Ministra Zdrowia - świadczenia gwarantowane szpitalne      PTP172/AG/16

 

Warszawa 28.12.2016             

 

Szanowny Pan
Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia

 

Szanowny Panie Ministrze,

       W imieniu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wyrażam ogromne zaniepokojenie i zdecydowany sprzeciw wobec braku uwzględnienia psychologów w opiniowaniu 3 projektów zmieniających rozporządzenia: w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego; w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej; w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 21 grudnia 2016 roku. Do konsultacji społecznych nie zostały zaproszone ani nasze stowarzyszenie zrzeszające największą liczbę psychologów w Polsce ani prof. Bernadetta Izydorczyk krajowy konsultant w dziedzinie psychologii klinicznej. Zdumienie musi budzić fakt pominięcia środowiska psychologicznego przy konsultacji dwóch projektów, które wskazują psychologów jako specjalistów niezbędnych zarówno przy opiece paliatywnej, hospicyjnej oraz szpitalnej (§1 obu projektów) . Ustalenie wyjątkowo krótkiego, świątecznego terminu przygotowania uwag stanowi przerzucenie na uczestników konsultacji błędów i opóźnień projektodawców. Wyjaśnienie zawarte w piśmie przewodnim min. Krzysztofa Ładny jest zdecydowanym nieporozumieniem.
       Polskie Towarzystwo Psychologiczne , mimo niezaproszenia do konsultacji, przesyła swoje uwagi do dwóch projektów rozporządzeń mając nadzieję, że będą one uwzględnione w ostatecznym kształcie tych dwóch aktów prawnych.

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
 2. Wprowadzenie opieki psychologa na oddziały położniczo-ginekologiczne oceniamy bardzo pozytywnie wskazując jednocześnie na konieczność doprecyzowania jego kompetencji. Proponujemy, by usługi te świadczyli psychologowie lub psychologowie specjaliści kliniczni. Udział specjalisty psychologa klinicznego jest szczególnie ważny na III poziomie referencyjnym, a więc w takich placówkach, do których kierowane będą kobiety u których rozpoznawano nieprawidłowy wewnątrzmaciczny rozwój płodu. Należy także rozważyć, czy w placówkach III poziomu referencyjnego nie powinien być zagwarantowany 1 pełny etat psychologa, w ten sposób zapewniona zostanie opieki psychologiczna kobietom w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

 3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.
 4. W załączniku nr 2 w części IV w punkcie 2 i dalszych wymienione zostały wymagania dotyczące osób zatrudnianych jako psychologów. Kolejny raz zwracamy uwagę na nieprawidłowe merytorycznie wymienne wskazanie osób o różnych, nie zawsze psychologicznych kompetencjach, które będą świadczyć usługi psychologiczne.

 1. W uwagach 30 maja 2016 roku do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postepowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wskazywaliśmy na różnorodne kompetencje psychologów, które muszą zostać doprecyzowane w rozporządzeniu.
 2.        Psycholog to osoba , która uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii na jednolitych studiach lub dyplom magistra psychologii na studiach dwustopniowych , które są poprzedzone licencjatem z psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznawane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej niezbędne do wykonywania zawodu psychologa.
  Ponadto należy dodać:

  1. psycholog specjalista psychologii klinicznej – psycholog, który posiada tytuł specjalisty zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 30.09.2002 ( Dz. U. 2002 nr 173 poz. 1419) lub II stopień specjalizacji w starym trybie.
  2. psycholog kliniczny – psycholog, który zachował tytuł psychologa klinicznego ( I stopień specjalizacji w starym trybie) przed wejściem w życie rozporządzenia MZ z 2002 roku.
  3. psycholog w trakcie specjalizacji – psycholog, który spełnia łącznie następujące kryteria:
   1. Zaliczył dwa pierwsze lata programu specjalizacji ( tzw. blok podstawowy) według zasad określonych w Programie specjalizacji z psychologii klinicznej (2003 lub 2009) opublikowanym przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego;
   2. Korzysta regularnie z konsultacji ( superwizji) udzielanych przez kierownika specjalizacji, a dotyczących problemów diagnostycznych i terapeutycznych napotykanych w pracy z trudniejszymi pacjentami .
  4. psycholog z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej , który przepracował co najmniej 2 lata pod nadzorem psychologa specjalisty klinicznego lub psychologa klinicznego, co jest poświadczone przez tegoż specjalistę lub wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie psychologii klinicznej.
 3. W naszych uwagach z 16.10.2015 roku do rozporządzenia zmieniającego gwarantowane usługi szpitalne wskazaliśmy wyraźnie, że psychoonkologowie bez dyplomu magisterskiego psychologa nie mają takich kompetencji jak psycholog i ich usługi nie mogą być traktowane wymiennie z psychologiem. Postulowaliśmy wtedy, by przyjąć następującą definicję:
  Psychoonkolog to osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra psychologii lub lekarza onkologa wszystkich specjalności lub psychiatry, ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychoonkologii, których program zatwierdzony jest przez Ministra Zdrowia i dodatkowo posiada udokumentowane co najmniej -5 letnie doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentem z chorobą nowotworową.
         Godnie z proponowanym zapisem uznaje się, że psychoonkolog to osoba z wykształceniem medycznym, co oznacza absolwenta studiów medycznych magisterskich, która zrealizowała studia na jednym z następujących kierunków np. kosmetologia, zarządzanie w ochronie zdrowia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, dietetyka, audiofonologia, analityka medyczna, biotechnologia medyczna, fizyka medyczna, higiena dentystyczna i inne, i która ukończyła studia podyplomowe na kierunku psychoonkologia.
         Studia podyplomowe, których program w żaden sposób nie jest nadzorowany przez Ministra Zdrowia, a także nie jest jednolity dla wszystkich placówek, które je realizują, nie są w stanie przygotować osobę posiadającą ukończone studia I lub II stopnia na kierunku np. higiena dentystyczna czy fizyka medyczna, do pracy z pacjentem onkologicznym w obszarze psychicznym, problemów psychologicznych będących reakcją na chorobę nowotworową, leczenie i wszelkie tego konsekwencje. Aktualnie studia podyplomowe z zakresu psychoonkologia realizowane są w uniwersytetach medycznych, uniwersytetach ogólnych (np. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza , SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), a także w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Trwają one 2 semestry (ok. 260 godzin zajęć), a w niektórych 60% programu realizowane jest w systemie e-lerning).
 4. Innym budzącym wątpliwości a ważnym problemem jest zrównywanie w przedłożonych projektach kompetencji psychologicznych z psychoterapeutycznymi. Trzeba wyraźnie określić jakiego typu opieka psychologiczna jest konieczna w przypadkach konkretnych problemów zdrowotnych, by móc wskazać, czy konieczna jest diagnostyka psychologiczna i dalsze oddziaływanie czy też psychoterapia.

Szanowny Panie Ministrze,

Polskie Towarzystwo Psychologiczne wielokrotnie wyrażało gotowość współpracy przy przygotowywaniu aktów prawnych zawierających usługi psychologiczne. Tę gotowość podtrzymujemy, apelując także do Pana Ministra byśmy nie byli pomijani przy konsultacjach społecznych projektów rozporządzeń i ustaw w kierowanym przez Pana resorcie.

Z wyrazami szacunku

Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku