Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Rekomendacje: XI. Certyfikat dla użytkowników testów
Wysłano dnia 22-02-2018 przez admin
Certyfikaty i rekomendacje

 

 

 

Zasady uzyskiwania oraz odnawiania ważności
Europejskich Certyfikatów
dla Użytkowników Testów w Środowisku Pracy i Organizacji
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
zatwierdzone uchwałami Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego w dniach 29 marca i 28 czerwca 2017 r. 1. Zasady uzyskiwania certyfikatów DLA PSYCHOLOGÓW:


 2. 1. Warunki uzyskania certyfikatu

  O uzyskanie certyfikatu mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają wszystkie warunki opisane poniżej w punkcie 1 oraz co najmniej jeden z warunków opisanych poniżej w punkcie 2.

  1. Warunki konieczne:
   1. posiadanie wykształcenia wyższego w stopniu magistra psychologii (dyplom po 5-letnich jednolitych studiach na kierunku psychologia lub w przypadku studiów dwustopniowych – licencjat i magisterium na kierunku psychologia);
   2. 5 lat praktyki w stosowaniu testów prowadzonej po uzyskaniu dyplomu psychologa;
   3. doświadczenie w stosowaniu testów do badań diagnostycznych kandydatów do pracy i/lub osób zatrudnionych.
   4. członkostwo PTP

  2. Warunki dodatkowe:
  1. odbycie szkoleń lub studiów podyplomowych w dziedzinie pomiaru psychometrycznego, stosowania testów i metod pokrewnych w diagnozie;
  2. przygotowanie i prowadzenie szkoleń lub kursów w dziedzinie pomiaru psychometrycznego, stosowania testów w diagnozie lub pokrewnych;
  3. autorstwo lub współautorstwo nowych technik testowych lub adaptacji;
  4. recenzowanie lub ocena nowych technik testowych lub adaptacji;
  5. publikacje lub prezentacje na konferencjach na temat technik testowych lub pokrewnych i ich używania.

  2. Procedura uzyskania certyfikatu

  1. W celu uzyskania certyfikatu niezbędne jest wypełnienie ankiety, stanowiącej załącznik nr 1 oraz dołączenie odpowiednich dokumentów, poświadczających spełnianie warunków.
  2. Informacje zamieszczone w ankiecie są analizowane przez Komisję Certyfikacyjną, która na ich podstawie wydaje decyzję o wszczęciu lub odmowie wszczęcia procedury certyfikacyjnej. Kandydat powiadamiany jest niezwłocznie o decyzji Komisji.
  3. W przypadku decyzji o odmowie wszczęcia postępowania certyfikacyjnego Komisja wskazuje wymagania, które nie zostały spełnione, a kandydat ma możliwość uzupełnienia informacji.
  4. W przypadku wszczęcia postępowania certyfikacyjnego kandydat jest zobowiązany w ciągu 14 dni dostarczyć do Komisji:
   1. poświadczoną kopię lub odpis dyplomu magistra psychologii (w przypadku jednolitych 5-letnich studiów) lub dyplomów licencjata psychologii i magistra psychologii (w przypadku studiów dwustopniowych);
   2. podpisaną część ankiety dotyczącą warunków opisanych w § 1, pkt.1;
   3. podpisane oświadczenie o znajomości i przestrzeganiu Europejskich Standardów Użytkowników Testów dotyczących stosowania testów w obszarze Pracy i Organizacji;
   4. poświadczenie wpłaty I raty opłaty certyfikacyjnej.
  5. Kandydatowi, który wypełnił opisane w pkt. 4 warunki dostarczany jest opis przypadku, którego pisemną analizę jest zobowiązany przeprowadzić. Analiza powinna zawierać jednoznaczne wnioski.
  6. Kandydat w ciągu 30 dni od otrzymania opisu przypadku powinien przesłać przygotowaną analizę do Komisji.
  7. Komisja po zapoznaniu się z analizą przygotowaną przez kandydata wyznacza termin spotkania, na którym omawiane będą przedstawione w analizie wnioski i ich przesłanki.
  8. Komisja przedstawia po spotkaniu swoją ocenę analizy wykonanej przez kandydata oraz opinię po spotkaniu wraz z uzasadnieniem.
  9. Podstawą do pozytywnej decyzji o przyznaniu certyfikatu są:
   1. pozytywna ocena przedstawionej analizy przypadku;
   2. pozytywna opinia Komisji w zakresie działania kandydata zgodnie ze Standardami Użytkowników Testów dotyczących stosowania testów w obszarze Pracy i Organizacji.
  10. W przypadku negatywnej decyzji kandydat ma prawo przystąpić jednorazowo ponownie do etapu analizy przypadku i spotkania z Komisją, ale nie wcześniej niż po 3 miesiącach.

 3. Zasady uzyskiwania certyfikatów DLA OSÓB NIEMAJĄCYCH WYKSZTAŁCENIA PSYCHOLOGICZNEGO:
 4. 1. Warunki uzyskania certyfikatu

  O uzyskanie certyfikatu mogą ubiegać się kandydaci niebędący psychologami, którzy spełniają wszystkie warunki opisane poniżej w pkt. 1. oraz co najmniej jeden z warunków opisanych poniżej w pkt. 2.

  1. Warunki konieczne:
   1. posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego;
   2. 5-letnie doświadczenie w doborze i stosowaniu testów do badań diagnostycznych w środowisku pracy i organizacji;
   3. wiedza z dziedziny pomiaru psychometrycznego i stosowania testów w diagnozie potwierdzona odbyciem szkoleń lub studiów podyplomowych w tej dziedzinie lub pozytywnym wynikiem testu z przedmiotowej dziedziny;
   4. członkostwo w PTP.
  2. Warunki dodatkowe:
   1. odbycie szkoleń licencyjnych uprawniających do stosowania konkretnych narzędzi diagnostycznych;
   2. publikacje lub prezentacje na konferencjach na temat technik testowych, ich używania lub pokrewnych.

   2. Procedura uzyskania certyfikatu

   1. W celu uzyskania certyfikatu niezbędne jest wypełnienie ankiety, stanowiącej załącznik nr 2 oraz dołączenie odpowiednich dokumentów, poświadczających spełnianie warunków.
   2. Informacje zamieszczone w ankiecie są analizowane przez Komisję Certyfikacyjną, która na ich podstawie wydaje decyzję o wszczęciu lub odmowie wszczęcia procedury certyfikacyjnej. Kandydat powiadamiany jest niezwłocznie o decyzji Komisji
   3. W przypadku decyzji o odmowie wszczęcia postępowania certyfikacyjnego Komisja wskazuje wymagania, które nie zostały spełnione, a kandydat ma możliwość uzupełnienia informacji.
   4. W przypadku wszczęcia postępowania certyfikacyjnego kandydat jest zobowiązany w ciągu 14 dni dostarczyć do Komisji:
    1. dowód wniesionej wpłaty I raty opłaty certyfikacyjnej;
    2. poświadczoną kopię lub odpis dyplomu magistra;
    3. podpisaną część ankiety dotyczącą warunków opisanych w § 2, pkt.1;
    4. podpisane oświadczenie o znajomości i przestrzeganiu Europejskich Standardów Użytkowników Testów dotyczących stosowania testów w obszarze Pracy i Organizacji;
    5. potwierdzenie odbycia szkoleń lub studiów podyplomowych z dziedziny pomiaru psychometrycznego i stosowania testów w diagnozie;
    6. w przypadku niespełnienia pkt. e) kandydat będzie musiał uzyskać pozytywny wynik zorganizowanego przez Komisję testu z zakresu pomiaru psychometrycznego i stosowania testów w diagnozie;
   5. Test sprawdzający wiedzę z zakresu pomiaru psychometrycznego i stosowania testów w diagnozie będzie organizowany co najmniej dwukrotnie w ciągu roku. Pozytywny wynik testu oznacza co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi. W przypadku otrzymania negatywnego wyniku kandydat ma jednorazowo prawo udziału w kolejnej sesji testowej w ramach tej samej I raty opłaty certyfikacyjnej.
   6. Kandydatowi, który wypełnił opisane w pkt. 4 warunki dostarczany jest opis przypadku, którego pisemną analizę jest zobowiązany przeprowadzić. Analiza powinna zawierać jednoznaczne wnioski.
   7. Kandydat w ciągu 30 dni od dostarczenia mu przypadku powinien przesłać przygotowaną analizę do Komisji.
   8. Komisja po zapoznaniu się z analizą przygotowaną przez kandydata wyznacza termin spotkania, na którym omawiane będą przedstawione w analizie wnioski i ich przesłanki.
   9. Komisja przedstawia po spotkaniu swoją ocenę analizy przedstawionej przez kandydata oraz opinię po spotkaniu wraz z uzasadnieniem.
   10. Podstawą do pozytywnej decyzji o przyznaniu certyfikatu są:
    1. pozytywna ocena przedstawionej analizy;
    2. pozytywna opinia Komisji w zakresie działania kandydata zgodnie ze Standardami Użytkowników Testów dotyczących stosowania testów w obszarze Pracy i Organizacji.
   11. W przypadku negatywnej decyzji kandydat ma prawo przystąpić ponownie do etapu analizy przypadku i spotkania z Komisją, ale nie wcześniej niż po 3 miesiącach.

 5. Opłaty certyfikacyjne

  1. Opłaty certyfikacyjne stanowią:
   - dla psychologa 0,20
   - dla osoby niemającej wykształcenia psychologicznego 0,30
   przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy i są ustalane corocznie.
  2. Wnosić je należy w dwóch ratach: I - za procedurę certyfikacyjną i II - za przyznanie certyfikatu.
  3. Rata I wynosi 70% całej kwoty opłaty, a rata II 30% całej kwoty opłaty.
  4. Opłata za odnowienie certyfikatu wynosi 50% opłaty certyfikacyjnej i jest wnoszona w jednej racie.
  5. Wysokość opłaty i rat ogłasza Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w komunikacie na stronie internetowej.
  6. Opłaty certyfikacyjne wnosi się na rachunek bankowy Zarządu Głównego PTP wskazany w poniższym komunikacie.

 6. Odnawianie ważności certyfikatów

  1. Europejski Certyfikat dla Użytkowników Testów w Środowisku Pracy i Organizacji ważny jest przez 10 lat od daty ich zatwierdzenia przez Zarząd Główny PTP.
  2. Na co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu utraty ważności certyfikatu Zarząd Główny PTP pismem, za potwierdzeniem odbioru, informuje osobę certyfikowaną o konieczności jego odnowienia.
  3. W celu odnowienia ważności certyfikatu należy złożyć wniosek, którego wzór stanowi:
   - dla psychologa - załącznik nr 3
   - dla osoby niemającej wykształcenia psychologicznego - załącznik nr 4
  4. Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem podejmuje decyzję o odnowieniu certyfikatu lub odmowie odnowienia i zawiadamia o swojej decyzji osobę certyfikowaną.

 7. Załączniki
 8. Nr 1 – ankieta do uzyskania certyfikatu dla psychologa
  Nr 2 – ankieta do uzyskania certyfikatu dla osoby niemającej wykształcenia psychologicznego
  Nr 3 – ankieta do odnowienia certyfikatu dla psychologa
  Nr 4 – ankieta do odnowienia certyfikatu dla osoby niemającej wykształcenia psychologicznego

 9. VI. Komunikat o opłatach:

Dla psychologa:

Opłata certyfikacyjna stanowi 0,20 średniego krajowego wynagrodzenia i wynosi w 2021 roku 1033,49 zł netto

Opłatę wnosi się w dwóch ratach:

 • - za procedurę certyfikacyjną 70 % opłaty 889,84 zł
 • - za przyznanie certyfikatu 30% opłaty 381,36 zł

Dla osoby niemającej wykształcenia psychologicznego:

Opłata certyfikacyjna stanowi 0,30 średniego krajowego wynagrodzenia i wynosi w 2021 roku 1 550,24 zł netto. Opłatę wnosi się w dwóch ratach:

 • - za procedurę certyfikacyjną 70 % opłaty 1334,76 zł
 • - za przyznanie certyfikatu 30% opłaty 572,04 zł

Opłata za odnowienie rekomendacji stanowi 50 % opłaty rekomendacyjnej, będzie ustalana w stosownym do odnawiania terminie.

Opłaty certyfikacyjne są ustalane corocznie. Należy je wnosić na konto:

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Zarząd Główny
00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7
PKO BP S.A. I/O Warszawa
nr 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058
z dopiskiem: certyfikat użytkownika testów

Niezwłocznie po dokonaniu wpłaty prosimy o przysłanie na adres ptp-finanse@psych.uw.edu.pl danych do faktury ze wskazaniem tytułu wpłaty. Bez tej informacji faktura zostanie wystawiona na płatnika, którego dane będą zawarte w przelewie.

Pokrewne linki
· Więcej o Certyfikaty i rekomendacje


Najczęściej czytany tekst o Certyfikaty i rekomendacje:
I. Lista Certyfikowanych Psychoterapeutów

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku