Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Rekomendacje: XII. Rekomendacje psychologów lotniczych
Wysłano dnia 19-05-2018 przez admin
Certyfikaty i rekomendacje

 

 

 

Zasady uzyskiwania rekomendacji
psychologów lotniczych
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
zatwierdzone uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego w dniu 28 marca 2018 r. 1. Wymagania merytoryczne.
  Psycholog lotniczy posiada kompetencje w zakresie:
  1. Wiedzy teoretycznej, umożliwiającej prowadzenie zajęć w problematyce psychologicznej na kursach lotniczych, pozatechnicznych umiejętności współpracy w załodze, oraz możliwości i ograniczeń człowieka. Psycholog lotniczy powinien również posiadać podstawowe kompetencje dydaktyczne.
  2. Umiejętności diagnozy psychologicznej (ustalenia celu diagnozy, doboru testów, prowadzenia wywiadu i obserwacji oraz formułowania opinii) do celów sporządzania charakterystyki psychologicznej personelu lotniczego oraz oceny istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu pilota oraz innych zawodów związanych z lotnictwem.
  3. Umiejętności pomocy psychologicznej w zakresie udzielania wsparcia w sytuacjach trudnych i stresowych związanych z wykonywaniem zawodów lotniczych, oraz oceny konieczności pomocy psychoterapeutycznej lub lekarskiej.
 2. Wymagania formalne.
  Rekomendację psychologa lotniczego może otrzymać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
  1. Jest członkiem zwyczajnym PTP.
  2. Posiada wykształcenie psychologiczne (5 lat studiów psychologicznych jednolitych lub dwustopniowych, o ile studia I i II stopnia realizowane były na kierunku Psychologia)
  3. Posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie (3000 godzin) pracy w psychologii lotniczej w ciągu ostatnich 7 lat.
  4. Posiada wiedzę lotniczą, czyli:
  • Wykonuje zawód związany z lotnictwem lub
  • Zdał egzamin teoretyczny co najmniej Private Pilot Licence lub
  • Wykazał się dorobkiem zawodowym (praca na rzecz lotnictwa, wykłady, badania naukowe, publikacje powiązane tematycznie) lub
  • Ukończył dwa kursy rekomendowane przez EAAP lub SPL PTP.
 3. Procedura przyznawania rekomendacji
 4. W celu uzyskania rekomendacji psycholog składa wniosek do Komisji Rekomendacyjnej Psychologii Lotniczej PTP. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć dokumenty poświadczające spełnienie warunków rekomendacji.

  Spełnienie warunków merytorycznych oceniane jest podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydata z Komisją Rekomendacyjną. Zasady i tryb pracy Komisji Rekomendacyjnej ustalone są odrębnie.
  O decyzji przyznającej rekomendację lub odmowie jej przyznania, Komisja Rekomendacyjna powiadamia kandydata pisemnie. Decyzja pozytywna wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Główny. Decyzja negatywna powinna zawierać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się od niej do Komisji Odwoławczej ds. psychologii lotniczej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Komisji Rekomendacyjnej. Zasady działania i tryb pracy Komisji Odwoławczej ustalone są odrębnie.

  Rekomendacja wydawana jest na 5 lat. Warunkiem przedłużenia rekomendacji jest wykonywanie pracy w zakresie psychologii lotniczej (badania, szkolenia, praca naukowa) oraz realizacja, co najmniej jednego kursu rekomendowanego przez EAAP lub SPL PTP.

  Lista psychologów rekomendowanych publikowana jest na stronie internetowej w portalu PTP oraz przekazywana Urzędowi Lotnictwa Cywilnego.

 5. Opłaty

Opłata rekomendacyjna Psychologa Lotniczego PTP ustalana jest corocznie i wynosi 10% przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzednim (po zaokrągleniu do 10 zł). Opłata w 2021 roku wynosi 520 zł netto.

Opłatę należy wnosić w dwóch ratach:
I rata - 60 % za procedurę rekomendacyjną - 383,76 zł

II rata 40 % – za przyznanie rekomendacji - 255,84 zł

Opłaty należy wnosić na konto:

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Zarząd Główny
00-183 Warszawa, ul. Stawki 5/7
PKO BP S.A. I/O Warszawa
nr 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058
z dopiskiem: rekomendacja psychologa lotniczego

Opłata za odnowienie wpisu - 125,58 zł (5% najniż.)

Opłaty zmniejsza się o 50% w przypadku osób posiadających certyfikaty Aviation Psychologist lub Junior Aviation Psychologist wydane przez EAAP.

Pokrewne linki
· Więcej o Certyfikaty i rekomendacje


Najczęściej czytany tekst o Certyfikaty i rekomendacje:
I. Lista Certyfikowanych Psychoterapeutów

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku