Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


2019_01_13 Szkolenie dla psychologów badających osoby posługujace sie bronią.
Wysłano dnia 13-01-2019 przez admin

INFORMACJA O SZKOLENIU PSYCHOLOGÓW BADAJĄCYCH OSOBY POSŁUGUJĄCE SIĘ BRONIĄ LUB STARAJĄCE SIĘ O BROŃ

Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych PTP organizuje kolejną edycję szkolenia "BROŃ".Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego organizuje szkolenia dla psychologów prowadzących badania osób pracujących z bronią i kandydatów ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni na podstawie art. 15c z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tj. Dz.U. z 2012, poz.576 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 roku ( Dz.U. z 2015 poz.2210)

Celem szkolenia jest rzetelne przygotowanie kadry psychologów do prowadzenia powyższych badań wg programu zatwierdzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wymagania:

  1. tytuł magistra psychologii
  2. co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej 3 lata praktyki w diagnozowaniu, w ostatnim pięcioleciu zatrudnienie na stanowisku psychologa.

Szkolenie będzie odbywać się w 2 etapach:

I etap - wykłady i ćwiczenia praktyczne – trwający 4 dni,
II etap – trwającyc 3-4 dni, będzie obejmował wykłady uzupełniające, zajęcia superwizyjne oraz warsztatowe dotyczące orzekania połączone z rozmową egzaminacyjną na bazie własnych badań diagnostycznych i przygotowanych orzeczeń.

Program szkolenia obejmuje następujący zakres tematyczny:

  1. Wybrane zagadnienia z metodologii badań będących podstawą orzecznictwa psychologicznego.
  2. Psychologiczne aspekty użycia broni i posługiwania się bronią a w tym: psychologiczne warunki odpowiedzialnego posługiwania się bronią, metody psychologiczne oraz zakres i warunki ich stosowania, omówienie istotnych zagadnień z psychopatologii.
  3. Wybrane zagadnienia metodologiczne związane z metodami badającymi wyznaczone obszary: funkcjonowanie poznawcze, ocenę osobowości, w tym funkcjonowanie emocjonalne w trudnych sytuacjach i dojrzałość społeczną.
  4. Zagadnienia etyczno-prawne w tym podstawy prawne orzekania, problemy obrony koniecznej, zakres odpowiedzialności psychologa wydającego orzeczenie.
Zapraszamy na sesję jesienną w terminie
- I  etap szkolenia w dn. 22-23-24-25.10.2020 r.
- II etap szkolenia w dn. 27-28-29.11.2020 r.
  • całkowity koszt szkolenia 2 800 zł
  • dla członków PTP koszt szkolenia 2 700 zł
  • możliwość zapłaty w dwóch ratach

Wpłatę za szkolenie należy dokonać w pełnej wysokości lub połowę całego kosztu szkolenia na konto PTP OBiUP ul. Mickiewicza 64/66 01-650 Warszawa

Bank Śląski, filia Grójecka 85/87
Nr 70 1050 1041 1000 0005 0482 5316

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesyłać na email:

obiup.ptp@gmail.com

O ostatecznym zakwalifikowaniu oraz miejscu i terminie szkolenia zawiadomimy Państwa elektronicznie..

Prześlemy też dokładną informację dotyczącą tej edycji kursu.

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane, zostaną elektronicznie powiadomione o możliwości wpisania na listę rezerwową na kolejną edycję szkolenia.

zapraszamy

Pokrewne linki
· Więcej o


Najczęściej czytany tekst o :
2019_01_13 Szkolenie dla psychologów badających osoby posługujace sie bronią.

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku