Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Ustawa: USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA
Wysłany przez admin dnia 09-02-2015 (28401 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

        Poniżej załączamy kolejne dokumenty ilustrujące tok prac nad projektem nowej ustawy o zawodzie psychologa, która – po latach oczekiwań - ma doprowadzić wreszcie do pełnego uregulowania statusu prawnego zawodu psychologa.

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2016-03-22 Co nowego z ustawą?
Wysłany przez admin dnia 22-03-2016 (4113 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

        Pod koniec listopada 2015 roku uzyskaliśmy informację z Departamentu Dialogu Społecznego ministerstwa, że zestawiane są uwagi do założeń projektu ustawy. Na początku stycznia 2016 uzyskaliśmy z tego samego departamentu informację, ze wszystkie prace zostały wstrzymane. 11 lutego 2016 roku zwróciłam się pisemnie do wiceministra Stanisława Szweda z prośbą o spotkania. Do dzisiaj brak jakiejkolwiek reakcji mimo wielokrotnych kontaktów telefonicznych z sekretariatem wiceministra.

Tekst pisma

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2013-06-21 Informacje o ustawie
Wysłany przez admin dnia 21-06-2013 (3555 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

INFORMACJE O USTAWIE - 18.06.2013

Uzyskaliśmy informacje, że decyzja w sprawie przesłanego 15 kwietnia do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów testu regulacyjnego została odłożona. Decyzja taka należy do zadań Sekretarza Stanu, Sekretarza Rady Gospodarczej Adama Świętosława Jassera, który opiniuje testy regulacyjne oraz ocenia skutków regulacji (OSR) sporządzanych do projektów aktów normatywnych. Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej zostało jednocześnie zobligowane do przeprowadzenia konsultacji społecznych i przygotowania tzw. „Białej księgi”. Niejasne jest przede wszystkim co będzie przedmiotem konsultacji w sytuacji, jakie będą też podmioty, z którymi będą się te konsultacje społeczne odbywały. Nie ma bowiem potrzeby konsultowania celowości wprowadzenia regulacji zawodu psychologa ponieważ ustawa regulująca status prawny tego zawodu już jest, a test regulacyjny dotyczył jedynie nowego projektu, który ma ją zastąpić. Jak już wielokrotnie wskazywaliśmy nie ma bowiem możliwości uchylenia ustawy ustrojowej bez wprowadzenia nowej regulacji.

Kolejna zwłoka w wprowadzeniu przepisów prawnych, które pozwolą uregulować wykonywania zawodu zaufania publicznego jakim jest zawód psychologa musi budzić wielki niepokój całego środowiska psychologicznego.

        Załączamy argumenty dotyczące potrzeby utworzenia samorządu zawodowego psychologów. Zachęcam do przekazywania dalszych refleksji wskazujących korzyści i zagrożenia związane ze strukturą samorządową pozwalającą ustalać standardy zawodowe i etyczne oraz czuwania nad naszą działalnością zawodową.

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2013-04-15 Komunikat
Wysłany przez admin dnia 15-04-2013 (3169 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

Polskie Towarzystwo Psychologiczne otrzymało następującą informację z MPiPS:
"W dniu 12 kwietnia 2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej
przekazał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów test regulacyjny projektu
ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z prośbą o włączenie do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów."
Czekamy więc cierpliwie na zatwierdzenie tego testu a następnie na przesłane do konsultacji założenia do nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Tak więc prace nad nowym projektem ulegną opóźnieniu.

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2013-03-11 Komunikat
Wysłany przez admin dnia 11-03-2013 (5638 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

NOWOŚCI w sprawie USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA

 1. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz w dniu 18 stycznia 2013 roku zaprosił przedstawicieli psychologów do rozmowy o ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. W spotkaniu udział wzięli : prof. Józef Krzysztof Gierowski, prof. Piotr Oleś, dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska i dr Tomasz Drożdż oraz sekretarz stanu Jacek Męcina, któremu podlega nasza ustawa i dyrektor Marek Waleśkiewicz. Minister Kosiniak-Kamysz stwierdził, że muszą wreszcie ruszyć prace nad wdrożeniem regulacji prawnej zawodu psychologa. Propozycja dalszych działań to przygotowanie nowego projektu ustawy zawodowej i przedłożenie go Sejmowi wraz z projektem uchylenia obowiązującej ustawy. Podstawą pracy będą wypracowane w 2010 roku założenia i niektóre rozwiązania ustawowe. Zaplanowano spotkanie z przedstawicielami wszystkich stowarzyszeń psychologicznych, które były zaproszone w 2006 roku do Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów.
 2.  

 3. W dniu 1 marca 2013 roku w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń psychologicznych i reprezentantów środowiska akademickiego z wiceministrem Jackiem Męciną. W trakcie spotkania wymieniono uwagi dotyczące problemów organizacyjnych związanych z samorządem psychologów oraz ustalono harmonogram dalszych prac. Dyrektor Waleśkiewicz omówił obowiązującą obecnie drogę legislacyjną. Pierwszym krokiem jest przesłanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów testu regulacyjnego. Po zaakceptowaniu tego testu przygotowuje się założenia do ustawy. Założenia poddawane są konsultacjom społecznym po których dopiero tworzy się projekt nowej ustawy. Zgodnie z obietnicą dyr. Waleśkiewicza założenia zostaną przekazanie stowarzyszeniom do konsultacji w połowie kwietnia. Po zgłoszeniu uwag przez stowarzyszenia planuje się kolejne robocze spotkanie w ministerstwie.
 4. Te optymistyczne wieści powinny zmobilizować nasze środowisko do aktywności i ścisłej współpracy przy ustalaniu zapisów nowej regulacji zawodu psychologa.

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2012-11-12 Stanowisko PSSiAP
Wysłany przez admin dnia 12-11-2012 (3737 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

Warszawa, 20.10.2012 r.             

 

 

Polskie Stowarzyszenie Studentów
i Absolwentów Psychologii

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

 

           Dziękujemy za przesłanie projektu zmian dotyczących Ustawy o Zawodzie Psychologa. Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii bierze aktywny udział w pracach nad tą Ustawą od samego początku, to znaczy od momentu kiedy jeszcze była projektem poselskim w końcu lat dziewięćdziesiątych.

           Jesteśmy zainteresowani, aby sytuacja prawna nie utrudniała startu zawodowego młodym ludziom kończącym wyższe studia psychologiczne, którzy zamierzają wykonywać ten specjalistyczny, należący do grupy zaufania publicznego zawód. Obecna sytuacja, czyli istnienie "martwej" Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 wprowadza chaos informacyjny wśród studentów, absolwentów jak i potencjalnych pracodawców. Niejednokrotnie podczas spotkań naszego Stowarzyszenia omawialiśmy tę niezwykle problematyczną kwestię.

           Obawiamy się jednak, że całkowite uchylenie Ustawy o Zawodzie Psychologa będzie miało fatalny skutek. W uzasadnieniu uchylenia wskazane jest 18 zawodów, które może wykonywać psycholog i które są regulowane aktami prawnymi innymi niż Ustawa o zawodzie psychologa, jednakże lista ta jest dalece niekompletna. Uchylenie Ustawy spowoduje, że poza 18 miejscami, o których jest mowa, psychologiem będzie się mógł nazywać każdy, nawet bez ukończonych studiów w zakresie psychologii. Mamy tu na myśli np. psychologów pracujących w służbie zdrowia czy psychologów prowadzących własne działalności związane np. z poradnictwem. Doprowadzenie do tego typu sytuacji może nieść za sobą niezwykle poważne konsekwencje. Błędne i niekompetentne wykonywanie pracy psychologicznej może doprowadzić do powstawania sytuacji dramatycznych, których skutki mogą być niekiedy nie do odwrócenia. Konieczne jest kompleksowe uregulowanie sytuacji prawnej psychologów w nowej ustawie o zawodzie psychologa, której treść byłaby zgodna z prawem unijnym, oczekiwaniami psychologów, jak i pracodawców krajowych i zagranicznych, w szczególności z obszaru UE.

           Dlatego też uważamy, że dopiero z dniem uchwalenia nowej Ustawy uzasadnione jest uchylenie obecnie obowiązującej. Jako Stowarzyszenie reprezentujące studentów i absolwentów psychologii postulujemy również o powołanie Krajowej Rady Psychologów, aby debatowała nad tego typu problemami, w związku z nieścisłościami wynikającymi z Ustawy o zawodzie. Środowisko psychologiczne zdaje sobie najlepiej sprawę z zagrożeń mogących wyniknąć z deregulacji zawodu psychologa i uważamy, że powołanie Krajowej Rady Psychologów, składającej się zarówno z reprezentantów środowisk akademickich, praktycznych jak i studenckich, zdecydowanie pomogłoby w pracy nad nową Ustawą. Wszystkim nam zależy na tym, aby była ona pewną gwarancją rzetelności oraz wyznaczała istotne ramy wykonywania zawodu psychologa. Dlatego też ważnym jest spojrzenie na ten zawód z różnych perspektyw i ujęcie różnych doświadczeń ze wspomnianych wyżej punktów widzenia. Rozumiemy konieczność zmian przez szczegółowe określenie zasad wykonywania zawodu psychologa, ale uchylenie obecnie obowiązującej Ustawy będzie oznaczało próżnię w zakresie wykonywania tego zawodu, do czego nie powinno dojść. Stworzy to dla psychologów jeszcze gorszą sytuację prawną, niż ta która istnieje aktualnie.

          W latach 2009-2010 zespół Zawód psychologa powinien być prawnie określony ze względu na psychologów wyjeżdżających za granicę, od których to wymagane jest posiadanie licencji zawodowej w celu wykonywania tego zawodu, którą to w Polsce reprezentuje ustawa o zawodzie psychologa. Inne zawody zaufania publicznego, takie chociażby jak lekarze, pielęgniarki, położne, notariusze, farmaceuci, radcy prawni, adwokaci i inni posiadają swoje samorządy zawodowe, a ich status prawny jest określany w ustawach dotyczących danego zawodu, a więc sposób wykonywania zawodu psychologa podobnie jak innych zawodów zaufania publicznego, powinien być określony również w formie ustawy.

           Podsumowując Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii jest przeciwne uchyleniu Ustawy o zawodzie psychologa z dnia 8 czerwca 2001 do czasu kiedy nie zostanie przedstawiony nowy projekt Ustawy, w którym główny nacisk zostanie położony na fakt na uzyskanie przez przyszłego psychologa dyplomu zawodowego psychologa. Jako reprezentanci środowiska "młodych" psychologów chcielibyśmy mieć możliwość wnoszenia uwag do projektu kolejnej Ustawy i oczekujemy na przesłanie jej nowej wersji z możliwością odniesienia się (ustosunkowania się) do niej. Prosimy również o poinformowanie na jakim etapie legislacyjnym znajduje się projekt ustawy o zawodzie psychologa. Dopiero, gdy już będzie pewne, że istnieje alternatywa dla obecnej Ustawy, będzie stosowne uchylenie obecnie obowiązującej. Zawód psychologa, jako zawód zaufania publicznego zasługuje by zawsze był on uregulowany Ustawą.

Z poważaniem

Bartosz Ogonowski,

Przewodniczący

Polskiego Stowarzyszenia Studentów
i Absolwentów Psychologii

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2012-11-07 Stanowisko PTP
Wysłany przez admin dnia 07-11-2012 (3586 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

             PTP 148/ZG/12

Warszawa 31.10.2012             

 

 

Szanowny Pan

Władysław Kosiniak – Kamysz

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze,

           Polskie Towarzystwo Psychologiczne wyraża stanowczy protest przeciwko projektowi z dnia 2 sierpnia 2012 uchylenia ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów bez jednoczesnego przedłożenia projektu gwarantującego ochronę tytułu zawodowego psychologa.

           Już po raz trzeci minister właściwy do spraw pracy podejmuje próbę uchylenia ustawy ustrojowej, regulującej zawód zaufania publicznego bez przedłożenia takiej regulacji prawnej, która zagwarantuje bezpieczeństwo osób korzystających z usług psychologicznych. Obowiązująca ustawa ma charakter ustrojowy, przyznaje ważne kompetencje samorządowi zawodowemu, co wynika z art. 17 Konstytucji RP. Uchylenie jej spowoduje niebezpieczną lukę prawną.

           Nie ulega wątpliwości, że zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego, wymaga, bowiem wysokiego profesjonalizmu, odpowiedzialności, wiedzy i kompetencji specjalistycznych a także stosowania zasad etyki zawodowej. Świadcząc swoje usługi psycholog ingeruje w intymny świat drugiego człowieka Podstawą zaufania klientów do psychologa jest ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Przynależność zawodu psychologa do grupy zawodów zaufania publicznego nie była dotąd kwestionowana, a inne argumenty wskazywano w grudniu 2001 roku przesuwając wejście w życie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów na styczeń 2006 roku.

           Argumentacja uzasadnienia projektu uchylenia ustawy jest zdecydowanie nietrafna. Niezgodność ustawy uchwalonej w 2001 roku z dyrektywami Unii Europejskiej z 2005 i 2006 jest całkowicie zrozumiała i mogła zostać usunięta w pracach dokonujących nowelizacji sprzecznych przepisów. Takie prace nigdy przez MPiPS nie zostały podjęte.

           Odwołanie się do istniejących rozporządzeń kilku ministerstw określających wymagane od psychologa kompetencje reguluje niewielki obszar praktyki psychologicznej, podczas gdy pominięta jest zdecydowana większość działań zawodowych psychologów szczególnie świadczących usługi zdrowotne.

          W latach 2009-2010 zespół pracowników ministerstwa wraz z przedstawicielami różnych stowarzyszeń psychologicznych podjęli prace nad nowym tekstem ustawy o zawodzie psychologa, w którym usunięto istniejące braki, w tym dostosowano regulacje do prawa Unii Europejskiej. Projekt ten jako założenia ustawowe, także z wskazaniem konkretnych rozwiązań, był gotowy w połowie czerwca 2010 roku. Prace zespołu nadzorował ówczesny podsekretarz stanu Radosław Mleczko. Uzyskaliśmy informację, że założenia te będą przedłożone na posiedzeniu Rady Ministrów a dalsze decyzje pozwolą podjąć prace nad ustawą, która w sposób kompleksowy będzie określała status prawny zawodu psychologa. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej informacji, co stało się z projektem założeń do ustawy i dlaczego nie poddano go dalszym pracom.

           Zdumiewające jest, więc podjęcie kolejnej próby uchylenia ustawy bez przedłożenia projektu, który mógłby zastąpić dalece niedoskonały ale obowiązujący akt prawny.

           Sformułowane w piśmie przewodnim oświadczenie, iż resort pracuje nad przygotowaniem nowej ustawy jest dalece niewiarygodne i niewystarczające w sytuacji, gdy nie zaproszono przedstawicieli naszego środowiska do pracy nad nowymi zapisami ustawowymi. Domagamy się by wraz z przedstawicielami środowisk psychologicznych pilnie podjęto prace nad nowa kompleksową regulacją zawodu psychologa.

           Polskie Towarzystwo Psychologiczne wyraża gotowość do dalszego uczestniczenia w pracach nad przygotowaniem nowej ustawy. Protestujemy jednakże przeciwko uchyleniu obowiązującego aktu prawnego bez przygotowania nowej regulacji gwarantującej, że zawód psychologa wykonują zgodnie ze standardami profesjonalnymi osoby posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne.

Z poważaniem

Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Przewodnicząca

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2012-10-24 Ustawa o zawodzie psychologa
Wysłany przez admin dnia 23-10-2012 (7481 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

BROŃMY USTAWY O ZAWODZIE PSYCHOLOGA
WALCZMY O JEJ NOWELIZACJĘ

         Już po raz trzeci Minister Pracy i Polityki Społecznej przedkłada projekt uchylenia ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów ( tekst na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji "projekty ustaw" )

Projekt uchylenia ustawy

Ustawa regulująca wykonywanie zawodu zaufania publicznego, jakim jest zawód psychologa została uchwalona 8 czerwca 2001 roku ( Dz. U.2001.73.763), a weszła w życie 1 stycznia 2006 roku. Zgodnie z art. 6 tej ustawy to minister właściwy ds pracy jest zobowiązany do właściwego nadzoru nad jej realizacją. Przez cały okres obowiązywania ustawy, a więc prawie 7 lat, to właśnie kolejni ministrowie pracy torpedowali wszystkie próby wdrożenia w życie przepisów ustawy w obszarze powołania samorządu zawodowego psychologów. Obowiązująca ustawa ma charakter ustrojowy , przyznaje ważne kompetencje samorządowi zawodowemu , co wynika z art. 17 Konstytucji RP.

         Uchylenie obowiązującej regulacji zawodu psychologa spowoduje lukę prawną, która oznaczałaby, że psychologami mogą nazywać siebie osoby nieposiadające wykształcenia psychologicznego. Stworzy to niezwykle niebezpieczną sytuację dla klientów różnorodnych usług psychologicznych.

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2010-03-22 Opinia dla Trybunału Konstytucyjnego
Wysłany przez admin dnia 22-03-2010 (5566 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

 

 

16 lutego 2010 roku Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Zdziennicki zwrócił się do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z prośbą o zaopiniowanie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 12.01.2009 o o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP m. in. art. 5 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 21 pkt. 4 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów ( Dz. U z 2001 r. nr 73 poz. 763, z późn. zmianami).

Poniżej pytania Prezesa TK, do których ustosunkowało się Polskie Towarzystwo Psychologiczne

 1. Ustosunkowania się do zarzutów wniosku w zakresie dotyczącym psychologów;
 2. Przedstawienia informacji na temat praktyki stosowania zaskarżonych przepisów ( w tym zwłaszcza liczby postępowań w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej, z uwzględnieniem liczby postępowań zakończonych orzeczeniem kary skreślenia z listy psychologów z pozbawieniem prawa wykonywania zawodu wraz z ogólnym opisem stanów faktycznych, na tle, których wydano te orzeczenia);
 3. Praktyki w zakresie możliwości ponownego ubiegania się o prawo do wykonywania zawodu psychologa w wypadku wydania powyższego orzeczenia ( w tym podstaw prawnych, na podstawie, których wydane były decyzje o ponownym wpisie lub odmowie wpisu na listę psychologów);
 4. Skutków ewentualnego uwzględnienia wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich.

Stanowisko nasze dotyczyło wyłącznie punktu 1 i 4, ponieważ nie powstał jak dotąd samorząd zawodowy psychologów, a więc brak jest praktyki w zakresie postępowania dyscyplinarnego. Jednocześnie w drugiej części odpowiedzi przedstawione zostaną powody nie powołania samorządu i konsekwencje tego faktu.

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2009-12-20 Projekt ustawy o zawodzie psychologa
Wysłany przez admin dnia 20-12-2009 (7148 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

Informacja o bieżących pracach nad nowym projektem ustawy
o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

     W końcu 2008 roku wiceminister pracy i polityki społecznej Radosław Mleczko zaprosił przedstawicieli stowarzyszeń psychologicznych i psychoterapeutycznych do pracy nad nowym projektem ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

     Na pierwszym spotkaniu przedstawiono nam projekt MPiPS uchylenia obowiązującej ustawy. Polskie Towarzystwo Psychologiczne oprotestowało takie rozwiązanie wskazując na konieczność zagwarantowania prawnej ochrony zawodu i wobec tego wprowadzenia nowej regulacji ustawowej, jeśli nie ma możliwości nowelizacji obowiązującej.

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2007-03-26 Uwagi do projektu ustawy o zawodzie psychologa
Wysłany przez admin dnia 26-03-2007 (8745 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Członek Zarządu Głównego PTP

UWAGI DO PROJEKTU USTAWY O ZAWODZIE PSYCHOLOGA
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 05.02.2007 roku

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2007-03-26 Prośba o poparcie stanowiska PTP
Wysłany przez admin dnia 26-03-2007 (5120 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

2007-03-06 Prośba o poparcie stanowiska PTP

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2007-03-26 Pismo do minister Anny Kalaty
Wysłany przez admin dnia 26-03-2007 (5541 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

2007-02-21 Pismo do minister Anny Kalaty

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2007-03-26 Komunikat o nowym projekcie ustawy
Wysłany przez admin dnia 26-03-2007 (4620 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

Komunikat
w sprawie projektu ustawy o zawodzie psychologa

            Prezydium Zarządu Głównego PTP na posiedzeniu 9 marca br. omówiło sytuację po przygotowaniu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektu nowej ustawy o zawodzie psychologa. Przewodniczący PTP poinformował o wysłaniu pisma do Minister Anny Kalaty oraz pisma do rektorów szkół wyższych, dyrektorów instytutów psychologii, dziekanów wydziałów psychologii, organów samorządów zawodów zaufania publicznego, członków PAN, przedstawicieli mediów, przewodniczących oddziałów PTP, wyrażającego zdecydowany sprzeciw wobec próby pozbawienia psychologów samorządu zawodowego. Równocześnie wystosował apel o wsparcie stanowiska PTP. W akcji tej współdziałał z dr Małgorzatą Toeplitz-Winiewską, członkiem Zarządu Głównego, wiceprzewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów, która przygotowała szczegółowe uwagi do projektu ustawy.

            W dyskusji członkowie Prezydium rozważali i sugerowali podjęcie współdziałania z Ministerstwem w dalszych pracach legislacyjnych nad nowym projektem. Uznali za potrzebne poszukiwanie możliwości wpływania na uzyskanie korzystniejszych rozwiązań. Podkreślali potrzebę aktywniejszych działań w komisjach sejmowych i w senacie oraz zorganizowania lobbingu, co także otworzyłoby szansę na wpłynięcie na ostateczny kształt nowej ustawy. W dyskusji przeważał sceptycyzm co do możliwości powołania samorządu zawodowego na zasadach ustalonych w ustawie z 2001 roku, rozważano jednak możliwość zwrócenia się z ewentualną skargą do rzecznika praw obywatelskich lub Trybunału Konstytucyjnego.

Zapoznaj się z dokumentami:

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2007-03-26 Dalsze uwagi do projektu MPiPS
Wysłany przez admin dnia 26-03-2007 (5134 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Członek ZG PTP

 Dodatkowe uwagi do projektu ustawy o zawodzie psychologa
przygotowanego przez MpiPS 5 lutego 2007 roku 

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2006-12-10 Próba uchylenia Ustawy
Wysłany przez admin dnia 10-12-2006 (6068 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

Uwaga - pilne

Minister Pracy i Polityki Społecznej podjęła kolejną próbę zablokowania regulacji ustawowej zawodu psychologa. Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów  został rozesłany do konsultacji międzyresortowych i społecznych. Uchylenie ustawy ustrojowej, a taką jest regulacja prawna zawodu psychologa, bez propozycji zastąpienia jej nowymi przepisami prawnymi, powoduje lukę prawną i jest działalnością niezgodną z obowiązującym w Polsce prawem.

Opinia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2006-09-17 Komunikat w sprawie wykładni przepisów Ustawy
Wysłany przez admin dnia 17-09-2006 (6657 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

Komunikat w sprawie wykładni przepisów
ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

            Zarząd Główny PTP informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2006 r. dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska, Przewodnicząca PTP - wiceprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów - otrzymała od Anny Kalaty, Minister Pracy i Polityki Społecznej, pismo znak DDP-IV-041-209-HL/O6 L.dz. 3112/06 następującej treści:

            W związku z Pani pismem w sprawie wykładni odnośnie stosowania ustawy  z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, uprzejmie informuję, iż nadal aktualne jest dotychczasowe stanowisko MPiPS we wspomnianej sprawie tj. do czasu utworzenia organów samorządu zawodowego psychologów oraz stworzenia możliwości odbycia stażu zawodowego psychologów, świadczenie usług psychologicznych odbywa się na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie ww. ustawy.

Minister Pracy
i Polityki Społecznej
/-/ Anna Kalata

Powyższa wykładnia Ministra Pracy i Polityki Społecznej może być udostępniane w formie faksu  osobom potrzebującym wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ich zatrudnienia.

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2006-05-31 Ustawa - prośba do Rzecznika Praw Obywatelskich
Wysłany przez admin dnia 31-05-2006 (7485 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa
Polskie Towarzystwo Psychologiczne wystąpiło do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o pomoc w ustaleniu jednoznacznej wykładni przepisu dotyczącego psychoterapii ( art. 4 ust. 1 pkt.4 ustawy o zawodzie psychologa)

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2006-05-11 Zarządzenie w sprawie powołania KOIP
Wysłany przez admin dnia 11-05-2006 (6302 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa
Zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów

Krzysztof Michałkiewicz Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał Zarządzenie nr 2 z dnia 20 kwietnia 2006 r w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów.

Pobierz plik

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2006-01-30 Prace Nad Wdrażaniem Ustawy o Zawodzie Psychologa
Wysłany przez admin dnia 30-01-2006 (10685 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

PRACE NAD WDRAŻANIEM USTAWY O ZAWODZIE PSYCHOLOGA
Najnowsze informacje

25 stycznia br. odbyło się na zaproszenie min. Roberta Jerzego Kwiatkowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej spotkanie dotyczące ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2006-01-09 Jest Ustawa o Zawodzie Psychologa
Wysłany przez admin dnia 09-01-2006 (17809 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

JEST USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA

Szanowni Koledzy,

Nowy 2006 Rok rozpoczął się dla nas wszystkich wielkim sukcesem, mamy wreszcie uregulowany prawnie status naszego zawodu. Wiadomo więc, kto jest psychologiem, jakie czynności zawodowe psycholog wykonuje, kto wreszcie będzie dbać o standardy zawodowe a także interesy zawodu i psychologów.

Teraz przed naszym środowiskiem staje ważne wyzwanie organizacyjne, pojawia się też szereg pytań i wątpliwości.

Od lipca 2001 r., tzn. od uchwalenia ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym powołano w celu przygotowania organizacji samorządu zawodowego Komitet Porozumiewawczy Psychologów zrzeszający:
- Polskie Towarzystwo Psychologiczne
- Ogólnopolskie Zrzeszenie Związków Zawodowych Psychologów
- Polskie Towarzystwo Psychologii Zorientowanej na Proces
- Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
- Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce
- Stowarzyszenie Psychologów Transportu

 Komitet przygotowuje projekty zasad wyborów organów samorządu i regulaminy funkcjonowania izb psychologicznych. Kontynuuje także akcje zbierania zgłoszeń do spisu psychologów.

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2006-01-01 Ustawa wchodzi w życie
Wysłany przez admin dnia 27-12-2005 (5438 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów wchodzi 1 stycznia 2006 roku

22 grudnia otrzymaliśmy pismo Roberta Jerzego Kwiatkowskiego - podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej następującej treści:

"W związku z negatywną opinią znacznej większości środowiska psychologów dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (dotyczy zmiany terminu wejścia w życie ustawy na dzień 1 stycznia 2008 roku) Minister pracy i polityki Społecznej podjął decyzję o wycofaniu ww. projektu ustawy, tak wiec 1 stycznia 2006 wchodzi w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. W chwili obecnej trwają prace nad powołaniem Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów oraz uzgodnieniami wymaganych ustawą rozporządzeń.

Jednocześnie informuję, że planuję odbycie spotkania z przedstawicielami ogólnopolskich organizacji psychologów w połowie stycznia przyszłego roku."

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2005-12-02 Projekt zmiany Ustawy - Pismo WOT PTP
Wysłany przez admin dnia 07-12-2005 (5566 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

Warszawa, 5 grudnia 2005

Warszawski Oddział Terenowy
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
ul. Jana Olbrachta 118a m12 Warszawa

l.dz. 2005/104

 

                                                       Pan 
                                                       Krzysztof Michałkiewicz
                                                       Minister Pracy i Polityki Społecznej

 

Zarząd Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w imieniu zrzeszonych w nim członków składa stanowczy protest przeciwko projektowi dalszego odroczenia wejścia w życie ustawy o zawodzie psychologa, przedstawionemu przez Pana Ministra.

Należy zauważyć, że przesłane drogą e-mail pismo bez daty i podpisu, z nadzwyczaj krótkim terminem zgłoszenia ewentualnych uwag – co sprawia wrażenie jedynie formalnego wykonania dyspozycji §12 ust.5 Regulaminu Pracy Rady Ministrów – stawia pod znakiem zapytania rzeczywiste intencje w postaci rzetelnego zasięgnięcia opinii środowiska na ten temat.

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2005-12-02 Projekt zmiany Ustawy - pismo SPT
Wysłany przez admin dnia 06-12-2005 (5142 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce

2 grudnia 2005 roku.

MINISTER
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
Krzysztof  Michalkiewicz

 

Szanowny Panie Ministrze,

z prawdziwym zdumieniem środowisko psychologów transportu przyjęło nie datowane i  nie podpisane przez Pana pismo sugerujące konieczność przesunięcia terminu wprowadzenia w życie Ustawy O Zawodzie Psychologa. Jesteśmy głęboko przekonani, że przedstawiona Panu Ministrowi i nam propozycja nowelizacji ustawy powstała w wyniku braku możliwości osobistego przedstawienia przez nas celu ustawy i wyjaśnienia ewentualnych - zawartych w niej - niejasności. Zdumienie nasze jest tym większe, że liczyliśmy iż od momentu objęcia przez Prawo i Sprawiedliwość władzy ustawodawczej i wykonawczej w naszym kraju  nastąpi nareszcie autentyczne działanie na rzecz ochrony prawnej i dóbr osobistych osób korzystających z usług świadczonych przez psychologów. Ustawa służy bowiem przede wszystkim ochronie klienta/pacjenta korzystającego z  usług psychologicznych, a nie ochronie grupy zawodowej. (Dotychczasowa zwłoka we wprowadzeniu ustawy miała przyczyny polityczne, a nie merytoryczne. Była jedną z pierwszych znowelizowanych przez poprzedni Sejm. Odłożono wtedy jej wprowadzenie o cztery lata. Celem tej nowelizacji było przedłużenie możliwości  nieprofesjonalnych działań osobom, które ukończyły istniejące w naszym kraju (a powstałe w latach 1993 – 1997 różne, związane z uczelniami nie polskimi) - szkoły, kształcące qwazi psychologów, a naprawdę nieświadomych swej nieprofesjonalności manipulatorów.)    

Istniejące zapisy ustawy umożliwiają nie tylko środowisku psychologów, ale przede wszystkim administracji państwowej nadzór nad jakością szkolenia i funkcjonowania zawodowego, warunkami dostępu do wykonywania zawodu i umożliwiają wprowadzenie odpowiedzialności za brak profesjonalizmu podejmowanych działań.

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2005-12-02 Projekt zmiany Ustawy - Pismo KNP PAN
Wysłany przez admin dnia 06-12-2005 (4266 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

Wrocław, 1 XII 2005 r

Prof. dr hab. Dariusz Doliński
Przewodniczący
Komitetu Nauk Psychologicznych
Polskiej Akademii Nauk

 

 

                                                            Sz.P.
                                                            Krzysztof Michałkiewicz
                                                            Minister Pracy i Polityki Społecznej

Szanowny Panie Ministrze!

Komitet Nauk Psychologicznych PAN z zaskoczeniem i ogromnym zaniepokojeniem przyjął do wiadomości Pana stanowisko w sprawie Ustawy o Zawodzie Psychologa. Pragnę zwrócić Pana uwagę na fakt, że profesja psychologa należy do wąskiej grupy tzw. zawodów zaufania publicznego, a w obecnym stanie prawnym właściwie każdy obywatel bez względu na swą wiedzę i wykształcenie może prowadzić działalność psychologiczną, umieszczając po prostu stosowną tabliczkę na drzwiach swego domu czy mieszkania. Naraża to nieświadomych tego stanu rzeczy ludzi na najróżniejszego rodzaju problemy, nie wyłączając z tego kłopotów skrajnych w postaci zaostrzenia procesów chorobowych, złamania kariery zawodowej czy wręcz samobójstw.

Także środowisko psychologiczne jest w obecnej sytuacji całkowicie bezbronne wobec skandalicznych praktyk ludzi, którzy tylko uważają się za psychologów lub po prostu cynicznie się za takich podają. Odium ich karygodnej działalności spada na nas, gdyż społeczeństwo nie ma podstaw, by różnicować usługodawców na psychologów i tych, którzy tylko się za psychologów podają. Dlatego też polscy psychologowie z ogromną nadzieją czekają na rychłe wejście w życie Ustawy. Według mojej wiedzy jesteśmy jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym wyżej wspomniana patologia ma miejsce. W innych krajach Unii prawo chroni ludzi przed szalbierzami, podającymi się za psychologów, a naszej grupie zawodowej umożliwia rzetelne wypełnianie obowiązków.

Jestem głęboko przeświadczony,  że nawet niedoskonała Ustawa, która ukróci wspomniany karygodny proceder jest zdecydowanie lepsza niż konserwowanie stanu obecnego przez kolejne dwa lata.

Apeluję zatem do Pana Ministra o wycofanie się z zamysłu przesunięcia terminu wejścia Ustawy w życie.    

Z głębokim poważaniem

(Dariusz Doliński)

 

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2005-12-02 Projekt zmiany Ustawy - odpowiedź PTP
Wysłany przez admin dnia 04-12-2005 (4863 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

W dniu 1 grudnia br. Polskie Towarzystwo Psychologiczne zostało poinformowane o podjęciu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej inicjatywy zmierzającej do zmiany ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Tekst projektu poniżej.

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2005-11 Komunikat o ustawie
Wysłany przez admin dnia 21-11-2005 (10384 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

Szanowni Koledzy!

            Jak wiecie, 1 stycznia 2006 r. wchodzi w życie  ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Przed nami zadanie zorganizowania samorządu zawodowego, tzn. zebrań Izb Regionalnych,  a następnie Krajowego Zjazdu. Przypominamy o konieczności zgłaszania swoich danych do sporządzenia spisu psychologów, którzy wezmą udział w zebraniach organizacyjnych samorządu. Odpowiednia ankieta w dziale „Samorząd”.

Przedstawiamy Wam stanowisko przyjęte  przez Komitet Porozumiewawczy stowarzyszeń psychologicznych, wyjaśniające wątpliwości dotyczące uprawnień do świadczenia usług psychoterapeutycznych i świadczenia pomocy z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności psychologicznych.

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2005-03-04 Informacje o pracach nad nowelizacją
Wysłany przez admin dnia 05-03-2005 (5419 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

Informacja o pracach nad nowelizacją ustawy o zawodzie
Psychologa i samorządzie zawodowym psychologów ( druk nr 2084)

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2005-01-20 Tekst jednolity ustawy
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (61615 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

 Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

USTAWA
z dnia 8 czerwca 2001 r.
o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

(Dz. U. Nr 73, poz. 763)

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2005-01-20 Ogólnie
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (6092 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa
Tekst ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów można obejrzeć tutaj lub ściągnąć w formacie pliku Word (ustawa.doc).

Uchwalenie przez Sejm RP ustawy nie zakończyło procesu legislacyjnego. Teraz pracują nad nią komisje senackie, a po wprowadzeniu przez Senat poprawek ( na najbliższym posiedzeniu pod koniec marca) ustawa wróci do Sejmu. Po obradach Sejmu czekać będziemy na podpis Prezydenta. Niezależnie jednak od możliwych poprawek wniesionych przez Senat i Sejm ustawa już jest a nasze środowisko czeka ogromna praca przygotowania się do powołania samorządu zawodowego. Działania przygotowawcze musimy podjąć już dzisiaj. Pierwszym krokiem zbliżającym nas do stworzenia samorządu jest rejestracja psychologów aktywnych zawodowo. Zaczynamy więc zbierać zgłoszenia (wzór do ściągnięcia: samorzad.doc ), które należy wypełnić i wraz z niezbędnymi załącznikami przesłać na adres ZG PTP. Po tylu latach zmagań o ustawę musimy teraz sprawnie stworzyć samorząd , by ustawa rzeczywiście zaczęła chronić interesy psychologów i ich klientów.

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2004-10-15 Stanowisko PTP
Wysłany przez admin dnia 23-01-2005 (4124 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa
Warszawa 15.10.2004 r

INFORMACJA O PRACACH NAD NOWELIZACJĄ USTAWY O ZAWODZIE PSYCHOLOGA I SAMORZĄDZIE ZAWODOWYM PSYCHOLOGÓW

Podkomisja sejmowa d/s nowelizacji naszej ustawy zintensyfikowała swoje prace. Pierwsze spotkanie odbyło się pod koniec maja, ale dopiero we wrześniu rozpoczęto merytoryczną pracę nad poszczególnymi zapisami (tekst nowelizacji druk 2084 dostępny na stronach sejmowych).

Jako ekspertów do prac zaproszono przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (A.Ciupa, M.Toeplitz-Winiewska, J.Mellibruda), Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce ( M.Ciszewska-Urbaniak, S. Piotrowiak), ogólnopolskiego zrzeszenia związków zawodowych psychologów (M.Jaklewicz-Jankowska), psychologów wojskowych (M. Macander) .

Z dużym zdziwieniem psychologowie uczestniczący w posiedzeniach podkomisji stwierdzili, że zaproszono także przedstawicieli Stowarzyszenia Psychologów i Terapeutów związanego z Europejską Akademią Psychologii Integracyjnej - dawny Jupiter oraz "Forum Psychologicznym" wydawanym przez tą akademię. Osobą uczestniczącą w posiedzeniach jest I. Balińska, która nie będąc psychologiem wypowiada się we wszystkich sprawach merytorycznych dotyczących psychologów. Paradoksalna to sytuacja, tak jakby nad problemami zawodu lekarza wypowiadali się uzdrowiciele. Nic więc dziwnego, że przedstawicielka niepsychologów stara się sparaliżować i przeciągnąć dyskusje wielokrotnie wracając do wątków, które już wcześniej zostały rozstrzygnięte przez podkomisję lub w ogóle nie były wnoszone w nowelizacji.

Sądzimy, że koledzy - psychologowie muszą wiedzieć o zagrożeniach, jakie pojawiły się w pracach podkomisji:

 1. podważane są podstawowe zapisy ograniczające dostęp do zawodu osobom nie posiadającym wykształcenia psychologicznego i żadnych kwalifikacji. Tekst art. 63 ust. 2 nowelizacji ustawy nie gwarantuje ochrony zawodu przed zalewem cudotwórcami i innymi szarlatanami, którzy zarejestrują działalność gospodarczą pod hasłem "usługi psychologiczne".
 2. kompromisem gwarantującym prawa osobom, które od wielu lat wykonywały czynności psychologiczne, jest zaproponowany przepis, zgłoszony przez reprezentanta ministra d/s pracy, który brzmi:
  " Osoby, które do dnia wejścia w życie ustawy wykonywały zawód psychologa w rozumieniu ustawy co najmniej przez dwa lata i posiadają dyplom magistra uzyskany na polskiej uczelni wyższej lub uznawany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny, a nie spełniają warunków do wpisania na listę psychologów, o których mowa w art. 8 ust. 1 mogą w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wystąpić z wnioskiem do Krajowej Rady Psychologów o czasowe wpisanie na listę psychologów."
 3. podważona została potrzeba odbywania rocznego podyplomowego stażu zawodowego przed uzyskaniem pełnych uprawnień do samodzielnego wykonywania zawodu. Pojawiły się natomiast nierealistyczne propozycje wprowadzenia tego stażu w ramach studiów akademickich.

Mając świadomość, że wypracowana propozycja nowelizacji naszej ustawy będzie daleko idącym kompromisem dotyczącym np. zakresu ingerencji organu nadzoru (ministra d/s pracy) w autonomiczną działalność samorządu zawodowego psychologów, jednocześnie dostrzegamy potrzebę pilnego wprowadzenia w życie tej ustawy. Są jednak takie obszary, które w żadnym razie nie mogą ulec zmianie i zniekształceniu, ponieważ one nadają sens wprowadzenia tej regulacji prawnej. Te obszary to przede wszystkim precyzyjne określenie kto może wykonywać zawód psychologa i jakie są niezbędne ustawowe zabezpieczenia, by wykonywać go w sposób odpowiedzialny. Opisane powyżej kierunki prac podkomisji wskazują na najważniejsze zagrożenia jakie mogą się pojawić, jeżeli w sprawozdaniu podkomisji nie będzie jednoznacznych określeń dotyczących tych dwóch problemów.

Następne posiedzenie podkomisji odbędzie się 5 listopada. Być może będą to końcowe prace. Od nich zależy, czy jesteśmy gotowi zaakceptować projekt prawa dotyczącego zawodu psychologa.

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2004-03-11 Skład podkomisji
Wysłany przez admin dnia 23-01-2005 (4573 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

W dniu 11.03.2004 roku na posiedzeniu sejmowych komisji Zdrowia i Gospodarki powołano podkomisję ds. nowelizacji ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
Skład podkomisji:

 • Tadeusz Cymański ( PIS) - przewodniczący
 • Bogdan Derwich (SLD)
 • Bronisław Dutka ( PSL)
 • Alicja Lis ( Samoobrona )
 • Marian Stepień (SLD)

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2003-10-09 Nowelizacja ustawy
Wysłany przez admin dnia 23-01-2005 (4199 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych (pobierz dokument).

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2001-12-14 Informacje z ostatniej chwili
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (4424 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia Senatu RP w dniu 14.XII.2001 jednomyślnie przegłosowała poprawkę o odroczenie wejścia w życie ustawy o zawodzie psychologa do 1 stycznia 2003 r. Stanowisko senatu będzie podjęte na posiedzeniu plenarnym, które odbędzie się między 17 a 21 grudnia. Przyjęcie poprawki przez Senat oznacza, że ustawa wróci do Sejmu i poprawka Senatu będzie głosowana.

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2001-11-29 Informacje z ostatniej chwili
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (5330 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

Projekt nowelizacji ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów w Komisji Zdrowia Sejmu RP

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 2001-11-22 Informacje z ostatniej chwili
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (7711 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

Bardzo groźna sytuacja z naszą ustawą

(Czytaj więcej... | )

Ustawa: 1998-2000 Kalendarium prac nad Ustawą
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (5094 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

Kalendarium prac nad Ustawą od stycznia 1998 roku do 8 czerwca 2000 roku.

(Czytaj więcej... | )