Członkostwo
Data: 20-01-2005
Temat: PTP


Znajdziesz tutaj:


DLACZEGO WARTO NALEŻEĆ DO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO ?

Cele działalności Polskiego Towarzystwa Psychologicznego określa statut w artykule 8. Można je opisywać także wskazując na korzyści, jakie działalność ta przynosi swoim członkom indywidualnie i całemu środowisku.

Korzyści indywidualne :

 1. Merytoryczne wsparcie w przypadku potrzeby odwołania się do standardów uprawiania zawodu psychologa.
 2. Korzystania z wypracowywanych przez Towarzystwo zasad i reguł zawodowych obowiązujących w różnych dziedzinach działalności psychologów.
 3. Uzyskiwanie potwierdzenia własnych kompetencji i umiejętności zawodowych w postaci rekomendacji, licencji lub certyfikatów.
 • licencja psychoterapeutyczna
 • licencja dla psychologów prowadzących badania osób starających się o zezwolenie na broń,
 • rekomendacje do prowadzenia grupowego treningu dla celów edukacyjnych,
 • rekomendacje w zakresie stosowania i interpretacji określonych testów uprawniające do samodzielnego szkolenia psychologów w posługiwaniu się tymi testami.
 • i inne (w przygotowaniu)
 1. Ulgowe opłaty przy uczestniczeniu w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Towarzystwo.
 2. Obniżkę opłat za prenumeratę czasopism wydawanych przez Towarzystwo- Nowiny Psychologiczne i Przegląd Psychologiczny.
 3. Rozstrzyganie sporów między członkami Towarzystwa

Korzyści środowiska:

 1. Czuwanie nad pracami legislacyjnymi dotyczącymi zawodu psychologa ( ustawa o zawodzie psychologa, rozporządzenia do ustaw, w których wymieniany jest psycholog i jego usługi),
 2. Ochrona narzędzi i metod pracy psychologa,
 3. Czuwanie nad etyką zawodową,
 4. Tworzenie standardów uprawiania zawodu,
 5. Reprezentowanie psychologów w organizacjach międzynarodowych,
 6. Reprezentowanie środowiska w Komitecie Nauk Psychologicznych PAN, oraz na zjazdach, konferencjach itp.
 7. Możliwość integracji psychologów z różnych środowisk i wymiana doświadczeń zawodowych...

Jak zostać członkiem
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego


Od 1 stycznia 2001 roku członkiem zwyczajnym PTP może zostać wyłącznie osoba, która ma ukończone studia psychologiczne na poziomie magisterskim.

Członkiem nadzwyczajnym może też zostać student kierunku psychologicznego po zaliczeniu co najmniej 3 roku studiów lub osoba, która ma ukończone inne studia wyższe.

Warunkiem ubiegania się o członkostwo jest złożenie deklaracji (czlonkostwo.doc ). Należy uzyskać na deklaracji podpisy dwóch członków zwyczajnych PTP wprowadzających do Towarzystwa, którzy mają uregulowane składki. Deklaracje w dwóch egzemplarzach składamy w wybranym oddziale terenowym PTP, najlepiej najbliższym miejscu zamieszkania lub pracy, aby móc uczestniczyć w zebraniach, spotkaniach, szkoleniach, wykładach, itp. Deklaracje rozpatruje zarząd wybranego oddziału PTP i zawiadamia pisemnie kandydata o przyjęciu i sposobie regulowania składek.

Nie należy wpłacać składek przed uzyskaniem potwierdzenia o przyjęciu do PTP.

Składki członkowskie

Składki członkowskie wynoszą 100,00 zł (studenci 50 zł) rocznie. Nowi członkowie wnoszą jednorazową opłatę wpisową w wysokości 50 zł.

Wysokość składki ustaliło Walne Zgromadzenie Delegatów PTP w dniu 28 stycznia 2007 r.

Składki wpłaca się na rzecz oddziału, którego jest się członkiem, w sposób ustalony przez Zarząd tego Oddziału.

Członkowie Oddziału  w Warszawie wpłacają składki na konto:

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
Zarząd Główny ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
PKO BP SA. I/O Warszawa
45 1020 1013 0000 0802 0002 9058

Wypełnij i wydrukuj dla siebie PRZELEW

Na to konto wpłaca się także wszelkie opłaty związane z rekomendacjami Towarzystwa.

Przywrócenie członkostwa

Zgodnie z art. 20 statutu PTP osoby, których członkostwo w Towarzystwie ustało, mogą ubiegać się o jego przywrócenie. Warunki przywrócenia określa uchwała właściwego Zarządu Oddziału.

Do pobrania formularz wniosku o przywrócenie członkostwaTekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=31