Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Portal PTP: Ustawa o zawodzie psychologa

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Ustawa: 2016-03-22 Co nowego z ustawą?
Wysłany przez admin dnia 22-03-2016 (4677 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

        Pod koniec listopada 2015 roku uzyskaliśmy informację z Departamentu Dialogu Społecznego ministerstwa, że zestawiane są uwagi do założeń projektu ustawy. Na początku stycznia 2016 uzyskaliśmy z tego samego departamentu informację, ze wszystkie prace zostały wstrzymane. 11 lutego 2016 roku zwróciłam się pisemnie do wiceministra Stanisława Szweda z prośbą o spotkania. Do dzisiaj brak jakiejkolwiek reakcji mimo wielokrotnych kontaktów telefonicznych z sekretariatem wiceministra.

Tekst pisma

(Czytaj więcej... | Ustawa)

Ustawa: USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA
Wysłany przez admin dnia 09-02-2015 (30832 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

        Poniżej załączamy kolejne dokumenty ilustrujące tok prac nad projektem nowej ustawy o zawodzie psychologa, która – po latach oczekiwań - ma doprowadzić wreszcie do pełnego uregulowania statusu prawnego zawodu psychologa.

(Czytaj więcej... | Ustawa)

Ustawa: 2013-06-21 Informacje o ustawie
Wysłany przez admin dnia 21-06-2013 (3920 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

INFORMACJE O USTAWIE - 18.06.2013

Uzyskaliśmy informacje, że decyzja w sprawie przesłanego 15 kwietnia do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów testu regulacyjnego została odłożona. Decyzja taka należy do zadań Sekretarza Stanu, Sekretarza Rady Gospodarczej Adama Świętosława Jassera, który opiniuje testy regulacyjne oraz ocenia skutków regulacji (OSR) sporządzanych do projektów aktów normatywnych. Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej zostało jednocześnie zobligowane do przeprowadzenia konsultacji społecznych i przygotowania tzw. „Białej księgi”. Niejasne jest przede wszystkim co będzie przedmiotem konsultacji w sytuacji, jakie będą też podmioty, z którymi będą się te konsultacje społeczne odbywały. Nie ma bowiem potrzeby konsultowania celowości wprowadzenia regulacji zawodu psychologa ponieważ ustawa regulująca status prawny tego zawodu już jest, a test regulacyjny dotyczył jedynie nowego projektu, który ma ją zastąpić. Jak już wielokrotnie wskazywaliśmy nie ma bowiem możliwości uchylenia ustawy ustrojowej bez wprowadzenia nowej regulacji.

Kolejna zwłoka w wprowadzeniu przepisów prawnych, które pozwolą uregulować wykonywania zawodu zaufania publicznego jakim jest zawód psychologa musi budzić wielki niepokój całego środowiska psychologicznego.

        Załączamy argumenty dotyczące potrzeby utworzenia samorządu zawodowego psychologów. Zachęcam do przekazywania dalszych refleksji wskazujących korzyści i zagrożenia związane ze strukturą samorządową pozwalającą ustalać standardy zawodowe i etyczne oraz czuwania nad naszą działalnością zawodową.

(Czytaj więcej... | Ustawa)

Ustawa: 2013-04-15 Komunikat
Wysłany przez admin dnia 15-04-2013 (3496 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

Polskie Towarzystwo Psychologiczne otrzymało następującą informację z MPiPS:
"W dniu 12 kwietnia 2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej
przekazał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów test regulacyjny projektu
ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z prośbą o włączenie do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów."
Czekamy więc cierpliwie na zatwierdzenie tego testu a następnie na przesłane do konsultacji założenia do nowej ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Tak więc prace nad nowym projektem ulegną opóźnieniu.

(Czytaj więcej... | Ustawa)

Ustawa: 2013-03-11 Komunikat
Wysłany przez admin dnia 11-03-2013 (5987 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

NOWOŚCI w sprawie USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA

  1. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz w dniu 18 stycznia 2013 roku zaprosił przedstawicieli psychologów do rozmowy o ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. W spotkaniu udział wzięli : prof. Józef Krzysztof Gierowski, prof. Piotr Oleś, dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska i dr Tomasz Drożdż oraz sekretarz stanu Jacek Męcina, któremu podlega nasza ustawa i dyrektor Marek Waleśkiewicz. Minister Kosiniak-Kamysz stwierdził, że muszą wreszcie ruszyć prace nad wdrożeniem regulacji prawnej zawodu psychologa. Propozycja dalszych działań to przygotowanie nowego projektu ustawy zawodowej i przedłożenie go Sejmowi wraz z projektem uchylenia obowiązującej ustawy. Podstawą pracy będą wypracowane w 2010 roku założenia i niektóre rozwiązania ustawowe. Zaplanowano spotkanie z przedstawicielami wszystkich stowarzyszeń psychologicznych, które były zaproszone w 2006 roku do Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów.
  2.  

  3. W dniu 1 marca 2013 roku w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń psychologicznych i reprezentantów środowiska akademickiego z wiceministrem Jackiem Męciną. W trakcie spotkania wymieniono uwagi dotyczące problemów organizacyjnych związanych z samorządem psychologów oraz ustalono harmonogram dalszych prac. Dyrektor Waleśkiewicz omówił obowiązującą obecnie drogę legislacyjną. Pierwszym krokiem jest przesłanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów testu regulacyjnego. Po zaakceptowaniu tego testu przygotowuje się założenia do ustawy. Założenia poddawane są konsultacjom społecznym po których dopiero tworzy się projekt nowej ustawy. Zgodnie z obietnicą dyr. Waleśkiewicza założenia zostaną przekazanie stowarzyszeniom do konsultacji w połowie kwietnia. Po zgłoszeniu uwag przez stowarzyszenia planuje się kolejne robocze spotkanie w ministerstwie.
  4. Te optymistyczne wieści powinny zmobilizować nasze środowisko do aktywności i ścisłej współpracy przy ustalaniu zapisów nowej regulacji zawodu psychologa.

(Czytaj więcej... | Ustawa)

Ustawa: 2012-11-12 Stanowisko PSSiAP
Wysłany przez admin dnia 12-11-2012 (4109 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

Warszawa, 20.10.2012 r.             

 

 

Polskie Stowarzyszenie Studentów
i Absolwentów Psychologii

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

 

           Dziękujemy za przesłanie projektu zmian dotyczących Ustawy o Zawodzie Psychologa. Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii bierze aktywny udział w pracach nad tą Ustawą od samego początku, to znaczy od momentu kiedy jeszcze była projektem poselskim w końcu lat dziewięćdziesiątych.

           Jesteśmy zainteresowani, aby sytuacja prawna nie utrudniała startu zawodowego młodym ludziom kończącym wyższe studia psychologiczne, którzy zamierzają wykonywać ten specjalistyczny, należący do grupy zaufania publicznego zawód. Obecna sytuacja, czyli istnienie "martwej" Ustawy z dnia 8 czerwca 2001 wprowadza chaos informacyjny wśród studentów, absolwentów jak i potencjalnych pracodawców. Niejednokrotnie podczas spotkań naszego Stowarzyszenia omawialiśmy tę niezwykle problematyczną kwestię.

           Obawiamy się jednak, że całkowite uchylenie Ustawy o Zawodzie Psychologa będzie miało fatalny skutek. W uzasadnieniu uchylenia wskazane jest 18 zawodów, które może wykonywać psycholog i które są regulowane aktami prawnymi innymi niż Ustawa o zawodzie psychologa, jednakże lista ta jest dalece niekompletna. Uchylenie Ustawy spowoduje, że poza 18 miejscami, o których jest mowa, psychologiem będzie się mógł nazywać każdy, nawet bez ukończonych studiów w zakresie psychologii. Mamy tu na myśli np. psychologów pracujących w służbie zdrowia czy psychologów prowadzących własne działalności związane np. z poradnictwem. Doprowadzenie do tego typu sytuacji może nieść za sobą niezwykle poważne konsekwencje. Błędne i niekompetentne wykonywanie pracy psychologicznej może doprowadzić do powstawania sytuacji dramatycznych, których skutki mogą być niekiedy nie do odwrócenia. Konieczne jest kompleksowe uregulowanie sytuacji prawnej psychologów w nowej ustawie o zawodzie psychologa, której treść byłaby zgodna z prawem unijnym, oczekiwaniami psychologów, jak i pracodawców krajowych i zagranicznych, w szczególności z obszaru UE.

           Dlatego też uważamy, że dopiero z dniem uchwalenia nowej Ustawy uzasadnione jest uchylenie obecnie obowiązującej. Jako Stowarzyszenie reprezentujące studentów i absolwentów psychologii postulujemy również o powołanie Krajowej Rady Psychologów, aby debatowała nad tego typu problemami, w związku z nieścisłościami wynikającymi z Ustawy o zawodzie. Środowisko psychologiczne zdaje sobie najlepiej sprawę z zagrożeń mogących wyniknąć z deregulacji zawodu psychologa i uważamy, że powołanie Krajowej Rady Psychologów, składającej się zarówno z reprezentantów środowisk akademickich, praktycznych jak i studenckich, zdecydowanie pomogłoby w pracy nad nową Ustawą. Wszystkim nam zależy na tym, aby była ona pewną gwarancją rzetelności oraz wyznaczała istotne ramy wykonywania zawodu psychologa. Dlatego też ważnym jest spojrzenie na ten zawód z różnych perspektyw i ujęcie różnych doświadczeń ze wspomnianych wyżej punktów widzenia. Rozumiemy konieczność zmian przez szczegółowe określenie zasad wykonywania zawodu psychologa, ale uchylenie obecnie obowiązującej Ustawy będzie oznaczało próżnię w zakresie wykonywania tego zawodu, do czego nie powinno dojść. Stworzy to dla psychologów jeszcze gorszą sytuację prawną, niż ta która istnieje aktualnie.

          W latach 2009-2010 zespół Zawód psychologa powinien być prawnie określony ze względu na psychologów wyjeżdżających za granicę, od których to wymagane jest posiadanie licencji zawodowej w celu wykonywania tego zawodu, którą to w Polsce reprezentuje ustawa o zawodzie psychologa. Inne zawody zaufania publicznego, takie chociażby jak lekarze, pielęgniarki, położne, notariusze, farmaceuci, radcy prawni, adwokaci i inni posiadają swoje samorządy zawodowe, a ich status prawny jest określany w ustawach dotyczących danego zawodu, a więc sposób wykonywania zawodu psychologa podobnie jak innych zawodów zaufania publicznego, powinien być określony również w formie ustawy.

           Podsumowując Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii jest przeciwne uchyleniu Ustawy o zawodzie psychologa z dnia 8 czerwca 2001 do czasu kiedy nie zostanie przedstawiony nowy projekt Ustawy, w którym główny nacisk zostanie położony na fakt na uzyskanie przez przyszłego psychologa dyplomu zawodowego psychologa. Jako reprezentanci środowiska "młodych" psychologów chcielibyśmy mieć możliwość wnoszenia uwag do projektu kolejnej Ustawy i oczekujemy na przesłanie jej nowej wersji z możliwością odniesienia się (ustosunkowania się) do niej. Prosimy również o poinformowanie na jakim etapie legislacyjnym znajduje się projekt ustawy o zawodzie psychologa. Dopiero, gdy już będzie pewne, że istnieje alternatywa dla obecnej Ustawy, będzie stosowne uchylenie obecnie obowiązującej. Zawód psychologa, jako zawód zaufania publicznego zasługuje by zawsze był on uregulowany Ustawą.

Z poważaniem

Bartosz Ogonowski,

Przewodniczący

Polskiego Stowarzyszenia Studentów
i Absolwentów Psychologii

(Czytaj więcej... | Ustawa)

Ustawa: 2012-11-07 Stanowisko PTP
Wysłany przez admin dnia 07-11-2012 (3949 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

             PTP 148/ZG/12

Warszawa 31.10.2012             

 

 

Szanowny Pan

Władysław Kosiniak – Kamysz

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze,

           Polskie Towarzystwo Psychologiczne wyraża stanowczy protest przeciwko projektowi z dnia 2 sierpnia 2012 uchylenia ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów bez jednoczesnego przedłożenia projektu gwarantującego ochronę tytułu zawodowego psychologa.

           Już po raz trzeci minister właściwy do spraw pracy podejmuje próbę uchylenia ustawy ustrojowej, regulującej zawód zaufania publicznego bez przedłożenia takiej regulacji prawnej, która zagwarantuje bezpieczeństwo osób korzystających z usług psychologicznych. Obowiązująca ustawa ma charakter ustrojowy, przyznaje ważne kompetencje samorządowi zawodowemu, co wynika z art. 17 Konstytucji RP. Uchylenie jej spowoduje niebezpieczną lukę prawną.

           Nie ulega wątpliwości, że zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego, wymaga, bowiem wysokiego profesjonalizmu, odpowiedzialności, wiedzy i kompetencji specjalistycznych a także stosowania zasad etyki zawodowej. Świadcząc swoje usługi psycholog ingeruje w intymny świat drugiego człowieka Podstawą zaufania klientów do psychologa jest ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Przynależność zawodu psychologa do grupy zawodów zaufania publicznego nie była dotąd kwestionowana, a inne argumenty wskazywano w grudniu 2001 roku przesuwając wejście w życie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów na styczeń 2006 roku.

           Argumentacja uzasadnienia projektu uchylenia ustawy jest zdecydowanie nietrafna. Niezgodność ustawy uchwalonej w 2001 roku z dyrektywami Unii Europejskiej z 2005 i 2006 jest całkowicie zrozumiała i mogła zostać usunięta w pracach dokonujących nowelizacji sprzecznych przepisów. Takie prace nigdy przez MPiPS nie zostały podjęte.

           Odwołanie się do istniejących rozporządzeń kilku ministerstw określających wymagane od psychologa kompetencje reguluje niewielki obszar praktyki psychologicznej, podczas gdy pominięta jest zdecydowana większość działań zawodowych psychologów szczególnie świadczących usługi zdrowotne.

          W latach 2009-2010 zespół pracowników ministerstwa wraz z przedstawicielami różnych stowarzyszeń psychologicznych podjęli prace nad nowym tekstem ustawy o zawodzie psychologa, w którym usunięto istniejące braki, w tym dostosowano regulacje do prawa Unii Europejskiej. Projekt ten jako założenia ustawowe, także z wskazaniem konkretnych rozwiązań, był gotowy w połowie czerwca 2010 roku. Prace zespołu nadzorował ówczesny podsekretarz stanu Radosław Mleczko. Uzyskaliśmy informację, że założenia te będą przedłożone na posiedzeniu Rady Ministrów a dalsze decyzje pozwolą podjąć prace nad ustawą, która w sposób kompleksowy będzie określała status prawny zawodu psychologa. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej informacji, co stało się z projektem założeń do ustawy i dlaczego nie poddano go dalszym pracom.

           Zdumiewające jest, więc podjęcie kolejnej próby uchylenia ustawy bez przedłożenia projektu, który mógłby zastąpić dalece niedoskonały ale obowiązujący akt prawny.

           Sformułowane w piśmie przewodnim oświadczenie, iż resort pracuje nad przygotowaniem nowej ustawy jest dalece niewiarygodne i niewystarczające w sytuacji, gdy nie zaproszono przedstawicieli naszego środowiska do pracy nad nowymi zapisami ustawowymi. Domagamy się by wraz z przedstawicielami środowisk psychologicznych pilnie podjęto prace nad nowa kompleksową regulacją zawodu psychologa.

           Polskie Towarzystwo Psychologiczne wyraża gotowość do dalszego uczestniczenia w pracach nad przygotowaniem nowej ustawy. Protestujemy jednakże przeciwko uchyleniu obowiązującego aktu prawnego bez przygotowania nowej regulacji gwarantującej, że zawód psychologa wykonują zgodnie ze standardami profesjonalnymi osoby posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne.

Z poważaniem

Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Przewodnicząca

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

(Czytaj więcej... | Ustawa)

Prawo: Stanowisko Instytutu Psychologii Stosowanej APS
Wysłany przez admin dnia 31-10-2012 (3886 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

Warszawa, dn. 26.10.2012 r.

Szanowny Pan

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Władysław Kosiniak – Kamysz

 

 

 

Stanowisko Instytutu Psychologii Stosowanej APS

w sprawie uchylenia Ustawy o zawodzie psychologa

 

Dyrekcja oraz Pracownicy Instytutu Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej wyrażają zdecydowany protest przeciwko projektowi uchylenia Ustawy
o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Zawód psychologa jest zawodem  zaufania publicznego, co oznacza:

- posiadanie specjalistycznego wykształcenia

- świadczenie pomocy ludziom w sytuacjach ważnych życiowo

- obowiązek zachowywania tajemnicy zawodowej i szczególny sposób pozyskiwania informacji intymnych

- kierowanie się zasadami profesjonalnego Kodeksu Etycznego.

Wykonywanie tego zawodu wymaga wysokich kompetencji i szczególnych regulacji prawnych chroniących odbiorców usług psychologicznych oraz psychologów. Jedynym obowiązującym aktem prawnym regulującym status zawodu jest Ustawa o zawodzie psychologa uchwalona 11 lat temu przez Parlament RP i wprowadzona w życie w 2006 roku.

Nasz sprzeciw budzi plan uchylenia całej Ustawy, ponieważ prowadzi
to do wyłączenia edukacji i praktyki psychologicznej poza ramy prawne i przyzwolenie
na świadczenie usług przez osoby nieposiadające odpowiednich kompetencji zawodowych  
i moralnych.

W miejsce uchylenia Ustawy potrzebna jest jej nowelizacja. Proponujemy powołanie zespołu składającego się z przedstawicieli stowarzyszeń psychologicznych (Polskie Towarzystwo Psychologiczne i inne) oraz środowisk naukowych (Komitet Psychologii PAN, ośrodki akademickie) w celu rozpoczęcia prac nad nowelizacją Ustawy i przystosowaniem
jej do aktualnych standardów międzynarodowych.

Apelujemy do Władz Rzeczpospolitej, do Członków i Członkiń Rady Ministrów, by podjęli trud doskonalenia przepisów, a nie ich likwidacji.

Z wyrazami szacunku,

dr hab., prof. APS Barbara Weigl

Dyrektor Instytutu Psychologii Stosowanej

(Czytaj więcej... | Prawo)

Ustawa: 2012-10-24 Ustawa o zawodzie psychologa
Wysłany przez admin dnia 23-10-2012 (8168 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

BROŃMY USTAWY O ZAWODZIE PSYCHOLOGA
WALCZMY O JEJ NOWELIZACJĘ

         Już po raz trzeci Minister Pracy i Polityki Społecznej przedkłada projekt uchylenia ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów ( tekst na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji "projekty ustaw" )

Projekt uchylenia ustawy

Ustawa regulująca wykonywanie zawodu zaufania publicznego, jakim jest zawód psychologa została uchwalona 8 czerwca 2001 roku ( Dz. U.2001.73.763), a weszła w życie 1 stycznia 2006 roku. Zgodnie z art. 6 tej ustawy to minister właściwy ds pracy jest zobowiązany do właściwego nadzoru nad jej realizacją. Przez cały okres obowiązywania ustawy, a więc prawie 7 lat, to właśnie kolejni ministrowie pracy torpedowali wszystkie próby wdrożenia w życie przepisów ustawy w obszarze powołania samorządu zawodowego psychologów. Obowiązująca ustawa ma charakter ustrojowy , przyznaje ważne kompetencje samorządowi zawodowemu , co wynika z art. 17 Konstytucji RP.

         Uchylenie obowiązującej regulacji zawodu psychologa spowoduje lukę prawną, która oznaczałaby, że psychologami mogą nazywać siebie osoby nieposiadające wykształcenia psychologicznego. Stworzy to niezwykle niebezpieczną sytuację dla klientów różnorodnych usług psychologicznych.

(Czytaj więcej... | Ustawa)

Prawo: Stanowisko Instytutu Psychologii UŁ
Wysłany przez admin dnia 22-10-2012 (4428 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

Stanowisko Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego

Wyrażamy swoje głębokie zaniepokojenie próbą uchylenia ustawy bez jednoczesnego przedłożenia projektu rozwiązań prawnych, które uwzględniałyby ochronę tytułu zawodowego oraz prawa odbiorców usług psychologicznych.
Obowiązujące rozporządzenia, które zostały przywołane w uzasadnieniu projektu ustawy, dotyczą szczególnych sytuacji i nie uwzględniają wielu obszarów funkcjonowania psychologów i innych rodzajów usług psychologicznych. Choć dostrzegamy niedoskonałości obowiązującej Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, to stoimy na stanowisku, że powinny być one usuwane w drodze nowelizacji ustawy, a nie jej całkowitego uchylenia.

dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz, prof. UŁ
Dyrektor Instytutu Psychologii UŁ

(Czytaj więcej... | Prawo)

Prawo: Uchwała Rady Wydziału Psychologii UW
Wysłany przez admin dnia 22-10-2012 (4080 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

Uchwała Rady Wydziału Psychologii UW
w sprawie uchylenia Ustawy o zawodzie psychologa

z dnia 16 października 2012Rada Wydziału Psychologii UW wyraża stanowczy protest przeciwko projektowi uchylenia Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów bez jednoczesnego przedłożenia projektu gwarantującego ochronę tytułu zawodowego psychologa. W przypadku uchylenia obowiązującej ustawy o zawodzie psychologa powstanie luka prawna, na skutek której osoby nie posiadające wykształcenia psychologicznego będą mogły określać siebie jako psychologów. Sytuacja taka stwarza poważne zagrożenia dla odbiorców usług psychologicznych. Zawód psychologa należy do zawodów zaufania publicznego, a jego wykonywanie wymaga wysokich profesjonalnych kompetencji i szczególnej odpowiedzialności. Dają temu wyraz regulacje prawne obowiązujące w większości krajów UE. Domagamy się jak najszybszego wprowadzenia prawnych regulacji, które ograniczyłyby możliwość świadczenia usług psychologicznych przez osoby, które nie posiadają odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji.

(Czytaj więcej... | Prawo)

Prawo: Stanowisko Rady Instytutu Psychologii UKW
Wysłany przez admin dnia 22-10-2012 (4179 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

Stanowisko
Rady Instytutu Psychologii UKW w Bydgoszczy
w sprawie uchylenia Ustawy o zawodzie psychologa

z dnia 18.10.2012 rokuRada Instytutu Psychologii UW wyraża stanowczy protest przeciwko projektowi uchylenia Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów bez jednoczesnego przedłożenia projektu kompleksowych zmian legislacyjnych, gwarantujących ochronę tytułu zawodowego psychologa.

Uważamy, że w przypadku uchylenia obowiązującej ustawy o zawodzie psychologa powstanie luka prawna, stwarzająca poważne zagrożenie dla odbiorców usług psychologicznych. Dotychczasowe regulacje prawne dotyczące zawodu psychologa w Polsce, na które powołuje się projektodawca, są rozproszone i niekompletne, co powoduje, że osoby nie posiadające odpowiedniego wykształcenia psychologicznego będą mogły w wielu obszarach praktyki społecznej określać siebie jako psychologów.

Świadczenie usług psychologicznych otoczone jest zaufaniem publicznym, wymagającym profesjonalizmu i odpowiedzialności, co znajduje wyraz w regulacjach prawnych większości krajów UE. Brak takich regulacji w Polsce utrudnia starania o europejskie certyfikacje polskich psychologów, na które natrafiamy. Ponadto, zwracamy uwagę na fakt, że w obecnym ustroju szkolnictwa wyższego RP kształcenie psychologiczne podlega coraz większej deregulacji, obniżając standardy. Masowość i zauważalne ostatnio tendencje do dwustopniowego kształcenia psychologów w szkolnictwie niepublicznym mogą doprowadzić do całkowitego zepsucia rynku usług psychologicznych w Polsce.

Domagamy się jak najszybszego wprowadzenia prawnych regulacji, które zapewnią rzetelne kształcenie zawodowe psychologów i ograniczą możliwość świadczenia usług psychologicznych przez osoby, które nie posiadają odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji.

(Czytaj więcej... | Prawo)

Ustawa: 2010-03-22 Opinia dla Trybunału Konstytucyjnego
Wysłany przez admin dnia 22-03-2010 (6118 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

 

 

16 lutego 2010 roku Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Zdziennicki zwrócił się do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z prośbą o zaopiniowanie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 12.01.2009 o o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP m. in. art. 5 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 21 pkt. 4 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów ( Dz. U z 2001 r. nr 73 poz. 763, z późn. zmianami).

Poniżej pytania Prezesa TK, do których ustosunkowało się Polskie Towarzystwo Psychologiczne

  1. Ustosunkowania się do zarzutów wniosku w zakresie dotyczącym psychologów;
  2. Przedstawienia informacji na temat praktyki stosowania zaskarżonych przepisów ( w tym zwłaszcza liczby postępowań w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej, z uwzględnieniem liczby postępowań zakończonych orzeczeniem kary skreślenia z listy psychologów z pozbawieniem prawa wykonywania zawodu wraz z ogólnym opisem stanów faktycznych, na tle, których wydano te orzeczenia);
  3. Praktyki w zakresie możliwości ponownego ubiegania się o prawo do wykonywania zawodu psychologa w wypadku wydania powyższego orzeczenia ( w tym podstaw prawnych, na podstawie, których wydane były decyzje o ponownym wpisie lub odmowie wpisu na listę psychologów);
  4. Skutków ewentualnego uwzględnienia wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich.

Stanowisko nasze dotyczyło wyłącznie punktu 1 i 4, ponieważ nie powstał jak dotąd samorząd zawodowy psychologów, a więc brak jest praktyki w zakresie postępowania dyscyplinarnego. Jednocześnie w drugiej części odpowiedzi przedstawione zostaną powody nie powołania samorządu i konsekwencje tego faktu.

(Czytaj więcej... | Ustawa)

Ustawa: 2009-12-20 Projekt ustawy o zawodzie psychologa
Wysłany przez admin dnia 20-12-2009 (7443 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

Informacja o bieżących pracach nad nowym projektem ustawy
o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

     W końcu 2008 roku wiceminister pracy i polityki społecznej Radosław Mleczko zaprosił przedstawicieli stowarzyszeń psychologicznych i psychoterapeutycznych do pracy nad nowym projektem ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

     Na pierwszym spotkaniu przedstawiono nam projekt MPiPS uchylenia obowiązującej ustawy. Polskie Towarzystwo Psychologiczne oprotestowało takie rozwiązanie wskazując na konieczność zagwarantowania prawnej ochrony zawodu i wobec tego wprowadzenia nowej regulacji ustawowej, jeśli nie ma możliwości nowelizacji obowiązującej.

(Czytaj więcej... | Ustawa)

Ustawa: 2007-03-26 Komunikat o nowym projekcie ustawy
Wysłany przez admin dnia 26-03-2007 (4914 odsłon)
Ustawa o zawodzie psychologa

Komunikat
w sprawie projektu ustawy o zawodzie psychologa

            Prezydium Zarządu Głównego PTP na posiedzeniu 9 marca br. omówiło sytuację po przygotowaniu przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektu nowej ustawy o zawodzie psychologa. Przewodniczący PTP poinformował o wysłaniu pisma do Minister Anny Kalaty oraz pisma do rektorów szkół wyższych, dyrektorów instytutów psychologii, dziekanów wydziałów psychologii, organów samorządów zawodów zaufania publicznego, członków PAN, przedstawicieli mediów, przewodniczących oddziałów PTP, wyrażającego zdecydowany sprzeciw wobec próby pozbawienia psychologów samorządu zawodowego. Równocześnie wystosował apel o wsparcie stanowiska PTP. W akcji tej współdziałał z dr Małgorzatą Toeplitz-Winiewską, członkiem Zarządu Głównego, wiceprzewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów, która przygotowała szczegółowe uwagi do projektu ustawy.

            W dyskusji członkowie Prezydium rozważali i sugerowali podjęcie współdziałania z Ministerstwem w dalszych pracach legislacyjnych nad nowym projektem. Uznali za potrzebne poszukiwanie możliwości wpływania na uzyskanie korzystniejszych rozwiązań. Podkreślali potrzebę aktywniejszych działań w komisjach sejmowych i w senacie oraz zorganizowania lobbingu, co także otworzyłoby szansę na wpłynięcie na ostateczny kształt nowej ustawy. W dyskusji przeważał sceptycyzm co do możliwości powołania samorządu zawodowego na zasadach ustalonych w ustawie z 2001 roku, rozważano jednak możliwość zwrócenia się z ewentualną skargą do rzecznika praw obywatelskich lub Trybunału Konstytucyjnego.

Zapoznaj się z dokumentami:

(Czytaj więcej... | Ustawa)