Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2012-05-08 23:29:56

                                                                             Olsztyn, 05-05-12 r.      

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy !

Minęło już prawie pół roku od naszego spotkania seminaryjno-warsztatowego poświęconego Podstawowym zasadom udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, w tym w obliczu wydarzeń traumatycznych indywidualnych i grupowych. Wówczas zapowiadaliśmy, że w pierwszym półroczu 2012 roku zrealizujemy cały program szkolenia warsztatu psychoedukacyjnego temu problemowi poświęconemu. Zamierzenie to okazuje się bardzo złożone, szczególnie w zakresie finansowania. Istnieje dobra wola ze strony Pana Wojewody Mariana Podziewskiego i Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW w Olsztynie. Spotykaliśmy się w tym okresie oficjalnie i roboczo, aby wypracować najlepszą formułę programową, organizacyjną i prawną. Nasze Stowarzyszenie PTP Oddział w Olsztynie proponuje, aby całość kosztów szkolenia dotycząca opłaty prowadzących została pokryta z funduszy Pana Wojewody, co stanowi kwotę 12.960,- zł (ewentualny koszt materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika: 200,- zł x 20 osób = 4.000,- zł). Towarzystwo poniesienie koszty organizacyjne, zabezpieczenie sali szkoleniowej z odpowiednim sprzętem, gwarancje profesjonalności osób prowadzących warsztaty, wydanie certyfikatów uczestnikom szkolenia oraz dokona naboru osób biorących w szkoleniu.

Problemem bardzo istotnym, który uświadamiają sobie strony porozumienia jest przyszłościowe realizowanie systemu pomocy psychologicznej ofiarom zdarzeń masowych w województwie warmińsko-mazurskim. PTP proponuje, aby przeszkoleniem psychologów przewidzianych do udziału w realizacji zadań z zakresu wsparcia psychologicznego w rejonie wystąpienia zdarzeń masowych, nie będących kadrą jednostek organizacyjnych pomocy społecznej a realizowaną przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW w Olsztynie, objąć 20-25 psychologów, którzy zadeklarują po przeszkoleniu umieszczenie ich danych kontaktowych na specjalnej liście umieszczonej na stronie internetowej Towarzystwa i do wiadomości odpowiednich służb UW oraz zawrą wcześniej odpowiednie umowy personalne lub porozumienie dotyczące angażowania ich w takich sytuacjach (co regulują Wytyczne Wojewody W-M z dnia 14-07-2011 r., cz. II, pkt. 5).    Szkolącymi się będą więc psychologowie deklarujący współpracę z Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie zatrudnieni w Specjalistycznych ZOZ, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach akademickich, służbie więziennej, policji i prowadzący własną działalność gospodarczą. Towarzystwo zobowiązuje się do nadania uczestnikom szkolenia stosownych certyfikatów, co może uczynić zgodnie ze statutem, tylko swoim członkom (inaczej: uczestnikami szkolenia kończącego się certyfikatem towarzystwa mogą być psychologowie będący jego członkami).

Propozycja warsztatów 'Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, w tym w obliczu wydarzeń traumatycznych indywidualnych i grupowych' jest następująca:

1.     Trening podstawowych kompetencji i umiejętności interwenta kryzysowego.

2.      Podstawowe zagadnienia w interwencji kryzysowej.

3.      Interwencja kryzysowa wobec osób po traumatycznych wydarzeniach   życiowych.

4.      Kryzys suicydalny.

5.      Utrata osobista, żałoba i smutek po stracie.

6.      Etyka, prawo a interwencja kryzysowa oraz wypalenie zawodowe interwentów.

Czas trwania warsztatu: 3 spotkania 2-dniowe po 6 godz. w systemie weekendowym z treningiem umiejętności w zakresie prowadzenia interwencji kryzysowej.
Przygotowanie pakietów edukacyjnych, scenariuszy symulacji prowadzenia interwencji kryzysowej, studiów przypadków przez prowadzących warsztaty za dodatkową opłatą (200,- zł od osoby).
Szkolący w liczbie do 20 osób stanowią grupę zamkniętą
.

 

Proponujemy następujące terminy: 19-20 maja, 2-3 czerwca, 16-17 czerwca 2012 r.

Uwaga! Proponowane terminy szkoleń uzależnione są od przydzielenia środków finansowych przez UW i w związku z tym mogą jeszcze ulec zmianie. Ostatecznie poinformujemy  o tym w najbliższym możliwym czasie.

Oczekujemy odpowiedzialnych zgłoszeń na cały cykl szkolenia w ciągu najbliższego tygodnia, tj. do dnia 12 maja na adres: kedza2@wp.pl.

                         

 

Pozdrawiamy Zarząd Oddziału