Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2012-09-19 21:02:22

Olsztyn, 19-09-12 r

Komunikat 1

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy !

Wszystko wskazuje na to, że już  20 i 21 października 2012 roku uda się nam zrealizować spotkanie seminaryjno-warsztatowe poświęcone

podstawowym zasadom udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych, w tym w obliczu wydarzeń traumatycznych indywidualnych  i grupowych.

Problemem bardzo istotnym jest przyszłościowe realizowanie systemu pomocy psychologicznej ofiarom zdarzeń masowych w województwie warmińsko-mazurskim. PTP proponuje, aby przeszkoleniem psychologów przewidzianych do udziału w realizacji zadań z zakresu wsparcia psychologicznego w rejonie wystąpienia zdarzeń masowych, nie będących kadrą  jednostek organizacyjnych pomocy społecznej a realizowaną przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW w Olsztynie, objąć 20-25 psychologów, którzy zadeklarują po przeszkoleniu umieszczenie ich danych kontaktowych na specjalnej liście umieszczonej na stronie internetowej Towarzystwa i do wiadomości odpowiednich służb UW oraz zawrą wcześniej odpowiednie umowy personalne lub porozumienie dotyczące angażowania ich w takich sytuacjach (co regulują Wytyczne Wojewody W-M z dnia 14-07-2011 r., cz. II, pkt. 5). Szkolącymi się będą więc psychologowie deklarujący współpracę z Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie zatrudnieni w Specjalistycznych ZOZ, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach akademickich, służbie więziennej, policji i prowadzący własną działalność gospodarczą. Towarzystwo zobowiązuje się do nadania uczestnikom szkolenia stosownych certyfikatów, co może uczynić zgodnie ze statutem, tylko swoim członkom (inaczej: uczestnikami szkolenia kończącego się certyfikatem towarzystwa mogą być psychologowie będący jego członkami. Jeśli ktoś jeszcze nie jest, to może to zrobić do czasu rozpoczęcia zajęć.).

Oczekujemy odpowiedzialnych zgłoszeń na cały cykl szkolenia w ciągu najbliższego tygodnia, tj. do dnia 25 września na adres: kedza@vp.pl.

Szczegółowe informacje będą zawarte w Komunikacie 2, po ustaleniu listy uczestników szkolenia.

Pozdrawiamy Zarząd Oddziału