Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2014-03-08 23:27:32

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

Ramowy Plan Współdziałania pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim i Polskim Towarzystwem Psychologicznym Oddział w Olsztynie na 2014 rok przewiduje szkolenie specjalistyczne (doskonalące) dla psychologów członków Zespołu Interwencji Kryzysowej szczebla wojewódzkiego w miesiącu marcu b.r.

Olsztyński Oddział PTP jako organizator merytoryczny planuje  przeprowadzenie takiego szkolenia  w dniach 22-23-03-2014 r. Tematem szkolenia 15 godzinnego będzie: Pomoc psychologiczna w sytuacji masowych wydarzeń traumatycznych. Teoria i praktyka specjalistycznej pomocy psychologicznej osobom dotkniętych kryzysem w sytuacji wydarzenia urazowego (zagadnienia szczegółowe to pomoc osobom indywidualnym i rodzinom w sytuacjach kryzysowych).

Realizatorami będą specjalistki  ze Stowarzyszenia Interwencji i Pomocy Psychologicznej „Vivos Voco” z Krakowa.

Problemem bardzo istotnym jest przyszłościowe realizowanie systemu pomocy psychologicznej ofiarom zdarzeń masowych i  innych zdarzeń traumatycznych w województwie warmińsko-mazurskim. PTP proponuje, aby przeszkoleniem psychologów przewidzianych do udziału w realizacji zadań z zakresu wsparcia psychologicznego w rejonie wystąpienia zdarzeń masowych, nie będących kadrą jednostek organizacyjnych pomocy społecznej a realizowaną przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW w Olsztynie, którzy zadeklarują po przeszkoleniu umieszczenie ich danych kontaktowych na specjalnej liście umieszczonej na stronie internetowej Towarzystwa i do wiadomości odpowiednich służb UW oraz podpiszą stosowną deklarację.  Szkolącymi się będą więc psychologowie deklarujący współpracę z Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie zatrudnieni w Specjalistycznych ZOZ, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach akademickich, służbie więziennej, policji i prowadzący własną działalność gospodarczą. Towarzystwo zobowiązuje się do nadania uczestnikom szkolenia stosownych certyfikatów, co może uczynić zgodnie ze statutem, tylko swoim członkom (inaczej: uczestnikami szkolenia kończącego się certyfikatem towarzystwa mogą być psychologowie będący jego członkami. Jeśli ktoś jeszcze nie jest, to może to zrobić do czasu rozpoczęcia zajęć.).

Oczekujemy odpowiedzialnych zgłoszeń na  szkolenie w ciągu 4 dni, tj. do dnia 11-03-14 r. na adres: kedza@vp.pl (Tel. 609-342-991). Osoby, które zgłosiły wcześniej swój udział nie muszą tego robić drugi raz, chyba, że zaistniały jakieś zmiany.