Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2015-08-10 20:14:01

 Drodzy Koleżanki i Koledzy!

            Ramowy Plan Współdziałania pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim i Polskim Towarzystwem Psychologicznym Oddział w Olsztynie na 2015 rok przewiduje szkolenie specjalistyczne (doskonalące) dla psychologów członków Zespołu Interwencji Kryzysowej szczebla wojewódzkiego w miesiącu wrześniu b.r.

Olsztyński Oddział PTP jako organizator merytoryczny planuje  przeprowadzenie takiego szkolenia  w dniach 26-27-09-2015 r.( dla 25 osób, uczestnicy poprzednich szkoleń i  kilka nowych osób, psychologów).                                                                                                                                                                     Tematem 15 godzinnego szkolenia będzie:

* 1 dzień: warsztaty dotyczące interwencji grupowej i indywidualnej wobec ofiar w sytuacjach kataklizmów i katastrof przygotowujące do symulowanych ćwiczeń Sztabu Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (praca z osobą lub grupą w kryzysie w zależności od odgrywanej roli). Wskazówki praktyczne pomocne interwentowi.

*2 dzień: Pomaganie osobom przeżywającym kryzys utraty i żałoby, w tym analiza i ocena stanu psychicznego osoby w kryzysie i podejmowanie działań w zależności od stanu tej osoby na wybranych przypadkach. Jeśli  ktoś z Was brał udział w czymś co chciałby przepracować kryzysowo, to będzie taka okazja.

Realizatorami szkolenia będą specjalistki ze Stowarzyszenia Interwencji  i Pomocy Psychologicznej „Vivos Voco” z Krakowa. Uczestnicy otrzymają certyfikat zawierający szczegółowe informacje o treściach szkolenia i ilości godzin oraz konspekt i ewentualne materiały szkoleniowe.

Problemem bardzo istotnym jest przyszłościowe realizowanie systemu pomocy psychologicznej ofiarom zdarzeń masowych i innych zdarzeń traumatycznych w województwie warmińsko-mazurskim. PTP proponuje, aby przeszkoleniem psychologów przewidzianych do udziału w realizacji zadań z zakresu wsparcia psychologicznego w rejonie wystąpienia zdarzeń masowych, nie będących kadrą jednostek organizacyjnych pomocy społecznej a realizowaną przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW w Olsztynie, którzy zadeklarują po przeszkoleniu umieszczenie ich danych kontaktowych na specjalnej liście umieszczonej na stronie internetowej Towarzystwa i do wiadomości odpowiednich służb UW oraz podpiszą stosowną deklarację.  Szkolącymi się będą więc psychologowie deklarujący współpracę z Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie zatrudnieni w Specjalistycznych ZOZ, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach akademickich, służbie więziennej, policji i prowadzący własną działalność gospodarczą. Towarzystwo zobowiązuje się do nadania uczestnikom szkolenia stosownych certyfikatów, co może uczynić zgodnie ze statutem, tylko swoim członkom (inaczej: uczestnikami szkolenia kończącego się certyfikatem towarzystwa mogą być psychologowie będący jego członkami. Jeśli ktoś jeszcze nie jest, to może to zrobić do czasu rozpoczęcia zajęć.).

Oczekujemy odpowiedzialnych zgłoszeń na  szkolenie w ciągu 7 dni, tj. do dnia 17-08-15 r. na adres: kedza@vp.pl (Tel. 609-342-991). Dalsze informacje w kolejnym komunikacie.

                                   Andrzej Kędzierski Przewodniczący Oddziału PTP w Olsztynie