Portal PTP
  
.:: PTP - Sekcja Psychologii Sportu ::.
Informacje


Aktualności
O sekcji

Sekcja Psychologii Sportu

ZG PTP
ul. Stawki 5/7
00-183 Warszawa

proasert@poczta.onet.pl

Dyżury:
Codziennie w godzinach 10.00 -12.00
Narodowe Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Psychologii Sportu
AWFiS
ul. K. Górskiego 1; 80-336 Gdańsk

 

O nas


Warszawa, 14.09.2012 r.        

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
SEKCJI PSYCHOLOGII SPORTU
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO
W LATACH 2009-2012

                Sekcja Psychologii Sportu PTP w bieżącym roku rozpoczęła IV kadencję swojej działalności. Została ona zarejestrowana przez Zarząd Główny PTP w kwietniu 2002 r, na podstawie listu intencyjnego złożonego po Walnym Zebraniu Założycielskim, które odbyło się 09.03.2002 r w gmachu Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie.

                Działalność Sekcji Psychologii Sportu PTP określona jest przez Statut PTP oraz Regulamin wewnętrzny ustalony podczas Walnego Zebrania. Zarząd Sekcji składa się aktualnie z 7 członków w tym z Prezydium w osobach: Przewodniczącego dr M. Graczyka, Vice-Przewodniczącego prof. nadz. M. Krawczyńskiego i Sekretarz J. Madey, dr Dagmary Budnik, dr J. Supińskiego. oraz członków Zarządu w osobach: kol. Patrycji Sroki-Oborskiej, dr J. Przybylskiego i kol. H. Piotrowskiego a także przedstawicieli Komisji Rewizyjnej w osobach: kol. Hanna Cygan, kol. Macieja Ręgwelskiego i kol. Marcina Okońskiego.

                Stan liczebny Sekcji aktualnie wynosi 41 członków, co oznacza, iż w stosunku do 2009 r. ubyło 16 członków a przybył 1 (weryfikacja ZG PTP do 3.09.12).

                Siedziba Sekcji mieści się w Biurze Zarządu Głównego PTP w Warszawie, przy ulicy Stawki 5/7. Comiesięczne zebrania Sekcji odbywają się w Centrum Olimpijskim PKOl w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, (przewodniczący - tel: 601824771; e-mail: proasert@poczta.onet.pl)

                W latach 2009 - 2012, Sekcja bardzo szeroko rozwinęła swoją statutową aktywność stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych sekcji w całym PTP. Stało się tak za sprawą Certyfikacji Psychologów Sportu. Certyfikacja ta przygotowywana praktycznie przez 8 lat, osiągnęła swój finał w czerwcu br. gdzie pierwszych 29 psychologów uzyskało Certyfikaty Psychologa Sportu Kl. I (20) i Mistrzowskiej jako Superwizorów (9), w trybie nominacji. Dodatkowo przyznano Certyfikaty Honorowego Psychologa Sportu (7). Wszystkie te osoby otrzymały akceptację Zarządu Głównego podczas zebrania w dniu 11.06.2012 roku. Certyfikat PTP pozwolił osiągnąć polskim psychologom sportu standardy światowe w tym zakresie. Umożliwi on także organizacjom rządowym jak i pozarządowym na odpowiednie wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji psychologów sportu a im na harmonijny ich rozwój.

                Bardzo ważna dla rozwoju Sekcji jest ścisła współpraca, od roku 2005, z Zespołem ds. Psychologii Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To połączenie formalne i merytoryczne daje obopólne korzyści tzn. siłę i jedność myśli oraz decyzji w sprawach ważnych dla środowiska psychologów sportu. Ponadto wspólnota celów i zadań do realizacji ma swoje przełożenie w kwestiach środków materialnych i finansowych. Sekcja korzysta z wyposażenia Centrum Edukacji Olimpijskiej w Warszawie, w swych co miesięcznych spotkaniach edukacyjno-organizacyjnych. Również wspomagane są przez środki finansowe PKOL akcje naukowo-badawcze oraz edukacyjne członków Sekcji PTP. Pozwala to członkom Sekcji Psychologii Sportu PTP, na rozwój oraz samorealizację ich potencjału zawodowego na najwyższym poziomie. Powyższe związki formalno-merytoryczne z KM PKOl pozwalają wspomagać finansowo Sekcje w realizowaniu statutowej działalności. Na przykład wymiernym efektem tej obopólnie korzystnej struktury, są możliwości uzyskiwania certyfikatu Psychologa PKOl po ukończeniu dwuletniego cyklu Programu Ustawicznego Kształcenia Psychologów PKOl. Aktualnie zakończyła się IV edycja PUKP PKOl, gdzie „Nominację na Psychologa PKOl” uzyskało 27 osób. Program Ustawicznego Kształcenia Psychologów PKOl był pierwszą formą certyfikacji psychologów sportu i nadal stanowi on ważne kryterium w uzyskiwaniu Certyfikatu PTP.

                Analizując działalność Sekcji w latach 2009-2012 należy podkreślić, iż członkowie Sekcji brali czynny udział we wszystkich wydarzeniach PTP realizując cele i zadania, wytyczone przez Walne Zebranie Założycielskie Sekcji a mianowicie:

  1. szkolenie oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych psychologów zajmujących się problematyką kultury fizycznej i sportu,
  2. koordynacja i konsolidacja w zakresie działalności psychologicznej w sporcie, a także weryfikacja kompetencji zawodowych osób prowadzących w/w działalność,
  3. rozpoznawanie aktualnych potrzeb i problemów środowiska,
  4. prowadzenie banku informacji o rynku pracy oraz o psychologach działających w sporcie na terenie całego kraju,
  5. wspomaganie merytoryczne w organizowaniu placówek i ośrodków psychologii sportu,
  6. przygotowywanie materiałów szkoleniowych,
  7. inicjowanie oraz wspomaganie poszukiwania sponsorów i pomocy finansowej dla rozwoju psychologii sportu,
  8. prowadzenie psychoedukacji dla środowiska trenerów, szkoleniowców, menedżerów (organizatorów) kultury fizycznej i sportu,
  9. aktywne uczestnictwo w kongresach i konferencjach dotyczących problematyki szeroko pojętej kultury fizycznej i sportu,
  10. utrzymywanie kontaktów z organizacjami kultury fizycznej i sportu w kraju oraz zagranicą w tym z międzynarodowymi reprezentantami psychologii sportu: Europejską Federacją Psychologii Sportu (FEPSAC) i światowym (Międzynarodowym) Towarzystwem Psychologii Sportu (ISSP).

                Praktycznie każdy z tych celów i zadań w większym lub mniejszym zakresie był realizowany. I tak ostatnie 3 lata dla członków sekcji związane były z przygotowaniami do Igrzysk Olimpijskich. Sekcja odniosła w tej dziedzinie aktywności niewątpliwy sukces gdyż była współautorem i współrealizatorem projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz MNiSW, „Silna i Odporna Kadra Olimpijska” znanego pod nazwą „SIOKO”. Projekt, który prowadził psychoedukację dla 508 zawodników głównie młodych stanowiących aktualnie „nadzieje olimpijskie do Igrzysk w Brazylii, ale także 104 uczestników Igrzysk w Londynie w tym 3 medalistów. Wspólnie z MSiT, i Akademią Trenerską Instytutu Sportu szkolono 67 trenerów olimpijskich, oraz 40 lekarzy i fizjoterapeutów związkowych, głównie poprzez odprawy medyczne Komisji Medycznej PKOl. Projekt ten jest ewenementem na skale światową. 37 psychologów sportu zrealizowało 23 000 godzin a niektórzy z nich nawet ponad 1500. Jest już w świecie znany i komentowany poprzez zapoznanie z nim Prezydenta ISSP, S.Serpę i Prezydenta FEPSAC, P.Wyllemana. Znajomość w świecie projektu sprawia, że coraz więcej światowej sławy psychologów jest zainteresowana kontaktami z Polską. W ramach projektu przyjeżdżali do Polski także profesorowie wizytujący z różnych stron świata. Projekt SIOKO pozwolił nawiązać ścisłe kontakty ze związkami sportowymi. W kraju SIOKO stało się powszechnie znane we władzach sportu poprzez podpisywanie umów patronackich i o współpracy. SIOKO wypracowało i nadal wypracowuje wiele standardów funkcjonowania psychologa w sporcie wyczynowym oraz pozwoliło przełamać bariery, uprzedzenia i niekorzystne stereotypy. Sioko zrealizowało w pełni zadania 1 - 9.
Odnośnie zadań i celów 1,2,8,9,10 należy stwierdzić, że szkolenie jest w zasadzie ustawiczne. Członkowie Sekcji organizowali lub uczestniczyli w warsztatach, sympozjach, dyskusjach panelowych, sesjach plakatowych, kursokonferencjach szkoleniowych i zjazdach naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych. Wymienić tu należy m.in. uczestnictwo czynne w XXXIV Zjeździe Naukowym PTP (2011– III sesje), XII Kongresie FEPSAC na Maderze (2011), XIII Kongresie ISSP w Maroku (2009), Kongresach AASP w Stanach Zjednoczonych (2009-2011), w 3-ch kolejnych Międzynarodowych Kongresach Naukowych PTSM (2009-2011) oraz wielu mniejszych konferencjach naukowych i szkoleniowych w kraju i zagranicą. Członkowie Sekcji również aktywnie uczestniczą w wielu akcjach programowych Ministerstwa Sportu, Instytutu Sportu, COMS-u, COS-u reprezentując PTP (pkt. 8). Odnośnie pkt.6, to należy stwierdzić, iż członkowie Sekcji publikują książki (3) oraz artykuły w najpoczytniejszych wydawnictwach zarówno sportowych jak i naukowych m.in. w: Przeglądzie Psychologicznym, Forum Psychologicznym, Medycynie Sportowej, Medical Tribune czy Sporcie Wyczynowym. W latach 2009-2012, 4 członków Sekcji obroniło prace doktorskie.
Odnośnie pkt.1 i 2, należy m.in. stwierdzić, że Sekcja aktywnie włączyła się w opracowanie w/w procedury certyfikatów psychologa sportu.

                Kończąc należy także podkreślić, iż Sekcja Psychologii Sportu PTP nigdy nie otrzymała upomnienia za zwłokę w realizacji zadań nakreślonych przez ZG PTP. Żaden z członków Sekcji nigdy nie był posądzony o nieetyczne zachowanie a wręcz przeciwnie członkowie Sekcji otrzymali w czasie trwania kadencji wiele wyróżnień, podziękowań i odznaczeń.

Przewodniczący SPS PTP
dr Marek Graczyk